Milieuraad

Een gemeentelijke milieuraad is alleen verplicht als de gemeente een milieubeleidsplan opstelt, wat op zichzelf al niet verplicht is.
Verplichting?
De gemeenteraad kan een gemeentelijk milieubeleidsplan vaststellen in de loop van de tweede helft van het jaar dat volgt op de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het hebben van een milieubeleidsplan is dus niet meer verplicht. (Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), art. 2.1.21 + B.Vl.Reg. 14.06.2002 betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad)
Het schepencollege zorgt voor inspraak bij het ontwerpen van het milieubeleidsplan. Het doet dit door de naar zijn oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechtelijke organisaties te betrekken. Zij verenigt deze instanties in een gemeentelijke milieuraad. De milieuraad brengt advies uit over het ontwerp van milieubeleidsplan. Als het schepencollege afwijkt van het advies, dan motiveert het dit in een begeleidende nota bij dit plan.
De Vlaamse minister van leefmilieu kan een gemeente met minder dan 5 000 inwoners vrijstellen van het hebben van een milieuraad.
Organisatie
Net zoals voor andere gemeentelijke adviesraden kunnen gemeenteraadsleden geen stemgerechtigd lid zijn en mag ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn; voor het overige is de gemeenteraad bevoegd voor de inrichting en organisatie van de milieuraad. (art. 41, 13° en 304, § 3 decreet lokaal bestuur) 
U bent lokaal mandataris of personeelslid en wenst meer info? Neem contact op met Steven Verbanck