Sterk beleid maak je niet alleen. Heel wat organisaties kunnen je helpen om je beleid voor kinderen en jongeren te versterken. Onze netwerkpartner Bataljong stelde een mooi overzicht samen. Organisaties stellen zichzelf voor en geven tips over instrumenten die je kan inzetten. 

Departement Cultuur, jeugd en media

Binnen de Vlaamse overheid coördineert het departement Cultuur, Jeugd en Media het jeugdbeleid in Vlaanderen

  • Zij verzamelen , verwerken en ontsluiten data en expertise over jeugdbeleid. Databanken ontwikkelen en onderzoek opzetten behoort tot hun kerntaken
  • Zij zorgen voor een divers jeugdlandschap, vanuit een evenwicht tussen continuiteit en verneiuwing. Zij voorzien, complementair aan het lokale, in (basis) infrastructuur , een breed veld en een dynamische ruimte door organisaties en initiatieven structureel of projectmatig te subsidiëren, erkennen, faciliteren,...
  • Zij werken mee aan de transversale beleidsplannen, doen de doorvertaling van Europese en internationale beleidskaders en coördineren de opmaak van een geïntegreerd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

Belangrijke tools

Vlaams Kinderrechtencommissariaat

Op 14 oktober 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Een groot deel van de bevolking trok naar de stembus. Toch bleven 1,3 miljoen Vlaamse burgers thuis: kinderen en jongeren hebben geen stemrecht. Dat kinderen en jongeren iets te vertellen hebben stelt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat elke dag vast. Zij bezorgen hen signalen over dingen die niet lopen in hun leven of die ze als onrechtvaardig of oneerlijk ervaren. Op basis van deze vele signalen formuleerde het Vlaams kinderrechtencommissariaat haar memorandum: "Kinderen als medeburgers: zet lokaal in op kinderrechten". Het memorandum schuift 10 doelstellingen naar voren. Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat rekent erop dat de lokale besturen hierop inzetten en kinderen en jongeren als medeburgers betrekken.

Belangrijke links

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) stimuleert onderzoekers, beleidsmakers en professionele actoren om kinderrechten actief en reflectief in hun werking te integreren. Als kennisplatform brengt KeKi wetenschappelijke kennis over kinderrechten samen, draagt het de kennis uit en maakt ze deze toegankelijk en bruikbaar. IN de (co-)creatie van nieuwe kennis over kinderrechten neemt KeKi een sleutelrol op. KeKi gaat reflectief en kritisch te werk in continue dialoog met partners en gebruikers.

Belangrijke tools en linken

  • Wil je de kinderrechten betekenis geven in jouw rol als schepen of ambtenaar in een stad of gemeente, dan kan je aan de slag met deze reflectieoefening kinderrechten. De oefening vertrekt vanuit de juridische en maatschappelijke betekenis van kinderrechten.
  • https://www.keki.be/ is het webadres van het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)

Kind & Samenleving 

Goed jeugdbeleid start bij de ruimte die kinderen en jongeren krijgen om te spelen, te ontmoeten en te bewegen. De uitdaging is om dit samen met andere beleidsdominen te ontwikkelen. Voor alle vragen, advies en begeleiding rond kindvriendelijke ruimte en mobiliteit kan je terecht bij Kind & Samenleving. Denk maar aan de ontwikkeling van een kindvriendelijke woonomgeving, het opmaken van speelweefselplannen en advies bij RUP's en Masterplannen. Jeugdbeleid werkt pas echt goed als de stem van kinderen en jongeren ook vertegenwoordigd is in het beleid. Vanuit een jarenlange ervaring met inspraak en belevingsonderzoek begeleidt Kind & Samenleving steden en gemeenten om de noden en wensen van kinderen en jongeren beter in beeld te brengen.

Belangrijke tools en linken 

Vlaamse dienst speelpleinwerk - VDS

Jaarlijks bezoekt VDS alle organisatoren van de 563 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel in volle vakantietijd. Dus ook de werking(en) in uw gemeente. De vele vragen en goede praktijken die zij uit die gesprekken halen , inspireren hen om speelpleinwerk nog beter te ondersteunen en zorgen ervoor dat VDS met beide voeten in het veld staat. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) ondersteunt, lokaal en op maat, beleid over speelpleinwerk. Ze komen graag langs om advies te geven op maat van jullie speelpleinen. Op Vlaams en federaal vlak verdedigen ze de belangen van het speelpleinwerk en daarbij nemen ze de signalen van lokale besturen mee.

Belangrijke tools en linken

Demos

Demos volgt de maatschappelijke ontwikkelingen die cultuur-, jeugd- en sportsector vormgeven en werkt aan gelijkheid en participatie. Demos stmuleert en ondersteunt gemeentelijke diensten om lokale netwerken 'Vrijetijdsparticipatie' op te zetten die drempels naar cultuur, jeugdaanbod en sport voor personen in armoede wegwerken. Daarvoor kunnen ze rekenen op cofinanciering vanuit het Claamse Participatiedecreet. Er zijn 144 dergelijke lokale netwerken actief (2018) en hun aantal groeit. Demos brengt de netwerken geregeld samen en zet dialoog op met deskundigen en professionals uit verschillende sectoren. Dat houdt lokale dynamieken scherp en efficiënt.

Belangrijke tools en linken

Komaf

Komaf is een netwerkorganisatie in Vlaanderen met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met haar partners streeft Komaf naar een samenleving waar kinderen en jongeren met een beperking en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk van hun keuze.

Komaf bouwt regeionaal een netwerk uit dat bestaat uit organisaties en individuen, elk met hun eigen expertise rond diversiteit en jeugdwerk. Om de kloof te verkleinen tussen kwetsbare groepen en het jeugdwerk bieden zij hun expertise gratis aan.  Lokale jeugdverenigingen kunnen ook rekenen op gratis ondersteuning met vormingen en ondersteuningstrajecten. 

Komaf is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur Jeugd en Media.

Belangrijke tools en linken

De Ambrassade

'De Ambrassade, bureau voor jonge zaken',  ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, coördineert jeugdinformatie via WAT WAT en ondersteunt de Vlaamse en Brusselse jeugdwerksector. De Ambrassade wil verder een expertisecentrum zijn voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid en de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers.

Tijdens het congres "Jeugdwerk werkt" deed de Ambrassade een oproep naar beleidsmakers om voldoende in jeugdwerk te investeren. De Ambrassade pleit dat jeugdwerk noodzakelijk is. Ook lokale besturen mogen dit jeugdwerk niet in het ho(e)kje van vrijetijdsbeleid verstoppen. De Ambrassade roept op om mee te bouwen aan een samenleving die echt investeert in kinderen en jongeren. Daarin spelen jeugdwerkers en hun organisaties, andere sectoren en beleidsmakers hun rol. Versterk kinderen en jongeren actief thuis, in onderwijs, in sport, in cultuur, in welzijn. De Ambrassade legt een jeugdwerkagenda van de toekomst voor en roept alle actoren op om vandaag nog te starten met de uitvoering. 

Belangrijke tools en linken

Uit de Marge

Als Vlaams steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, ontwikkelt Uit de Marge expertise rond o.a. participatiedrempels, armoede, grensoverschrijdend gedrag, racisme en deontologie. Uit de Marge biedt opleidingen en cursussen, advies, begeleiding en vorming op maat aan voor jeugdwerkers, jeugdambtenaren en medewerkers uit sectoren die met deze groepen werken in een vrijwillige setting. Daarnaast gaa in verschillende steden en gemeenten eigen jeugdopbouwwerkers aan de slag. Zij werken vindplaatsgericht met de noden van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Zij zetten in samenspraak met de lokale besturen een passend vrijetijdsaanbod op of nemen de signaalfunctie op .

Belangrijke tools en linken