Mechelen nudging 4x3.jpg
Provider image

De stad Mechelen heeft het fenomeen wildplassen structureel aangepakt door middel van gedragsinzichten. Op plaatsen waar vaak meldingen van wildplassen binnenkwamen, heeft de stad het openbaar domein aangepast om zo mensen subtiel te beïnvloeden en beter gedrag te stimuleren.

Korte omschrijving

In drie kerknissen werden kunstwerken geïnstalleerd om het gevoel van een outdoor-museum te creëren. In een andere kerknis is een volledig groen urinoir geplaatst. Dat had geen rioolaansluiting nodig en de urine kon nadien gebruikt worden als compost.

Naast de aanpassingen van het openbaar domein is er ingezet op een sensibiliseringscampagne en zijn er in samenwerking met de horeca gratis plaspunten geïnstalleerd.

Aanleiding en doelstelling

De aanhoudende meldingen van wildplassen waren de aanleiding voor dit project. Het doel was om wenselijk gedrag te stimuleren en dus wildplassen te vermijden.

Betrokken partners

Verschillende interne diensten van de stad Mechelen:

  • Afdeling Preventie & Veiligheid
  • Afdeling Marketing & Communicatie
  • Afdeling Openbaar domein
  • Afdeling Facilitaire ondersteuning

Extern expertisebureau: Urban Senses (NL)

Budget en subsidiëring

12.776,39 euro, bekostigd met eigen middelen.

Timing

De voorbereidingen waren begonnen eind 2017, tussen april 2018 en augustus 2018 zijn alle maatregelen uitgerold.

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen

Hoewel gedragsinzichten een veelgebruikte praktijk zijn in de private sector (voornamelijk binnen de marketingwereld), zijn deze technieken nog relatief nieuw voor de overheden. Daardoor zijn er nog weinig voorbeelden van effectieve interventies op lokaal niveau waardoor er initieel weerstand kan tegen ontstaan.

Dat komt ook doordat deze technieken gedeeltelijk experimenteel zijn, waardoor het belangrijk is om steeds per context te onderzoeken wat de beste toepassing is. Door dit experimenteel karakter is het belangrijk om nudging als een proces te beschouwen. Daarom kan je best vooraf het huidig gedrag en het doelgedrag bepalen en steeds een voor- en nameting doen.

Bij aanpassingen aan het openbaar domein is het verder belangrijk om het draagvlak daarvoor bij de buurt te onderzoeken en te stimuleren.

Men zou kunnen besluiten dat gedragsinzichten en nudging geen wondermiddel zijn. Het is slechts een van de tools binnen de toolbox met preventieve maatregelen. Maar als de context het toelaat, dan is het zeker een meerwaarde.

Sterktes van het project

Kleine ingrepen in het openbaar domein kunnen een grote impact hebben om wenselijk gedrag te stimuleren.

Meer info

Contactpersoon: Simon Huybrechts: Simon.huybrechts@mechelen.be.