Met een lokale samenwerkingsovereenkomst maak je de samenwerking met de kernactoren tastbaar. De samenwerkingsovereenkomst geeft duidelijk aan welk engagement elke kernactor opneemt en hoe wordt samengewerkt. Deze overeenkomst is aanpasbaar aan de noden van ieder lokaal samenwerkingsverband GBO.

Een lokale samenwerkingsovereenkomst is een eindpunt in een onderhandelingsproces, geen vertrekpunt. De contracterende partijen zijn minstens de kernpartners GBO, maar bij voorkeur ook de basisactoren en een deel van het achterliggend aanbod. De overeenkomst is evolutief. De overeenkomst kan lokaal worden afgesloten, maar ook bovenlokale overeenkomsten zijn mogelijk.

Handvaten om lokale gesprekken op te starten vind je in ’Aan de slag met de lokale samenwerkingsovereenkomst GBO’. Een sjabloon van partnerschapsovereenkomst kan inspiratie bieden. 

De uitwerking van deze overeenkomst past binnen de partnerschapsovereenkomst die werd opgemaakt tussen de CAW Groep, het Vlaams Intermutualistisch College en de VVSG.