Nieuws

Op 1 april 2017 trad het nieuwe logiesdecreet van de Vlaamse Overheid in werking. Het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016 (gecoördineerde versie zoals gewijzigd door het Decreet van 10 maart 2017) bepaalt dat elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform. 

Er is geen vergunningsplicht, enkel een aanmeldingsplicht (via aanmeldingsformulier of online via het uitbatersportaal). Daarnaast kan elk logies voortaan vrijwillig opteren voor een erkenning. Dit houdt in dat het logies wordt opgenomen in het register van erkende logies en moet voldoen aan bijkomende voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de comfortclassificatie (de gekende 'sterren'), dat als grootste voordeel heeft dat een logies voor de toerist herkenbaar wordt ingedeeld.

7 basisnormen

Voor elk logies gelden volgende 7 basisnormen:

1. Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.  
2. De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn. 
3. De uitbater beschikt over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die de uitbater of de aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
4. De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.  
5. De uitbater beschikt over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
6. Het logies wordt aangeboden voor minstens één overnachting (dus niet per uur). 
7. De uitbater stelt informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over de logies.

Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan de algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten voor hetzij kamergebonden, hetzij terreingebonden logies wanneer het gaat voor een erkende uitbating (erkenning voor 'logies' algemeen of door gebruik te maken van een beschermde benaming, er zijn 7 beschermde benamingen: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, camping, vakantiepark en camperterrein).

Internetplatformen, verhuurkantoren,…

Niet alleen de logiesuitbater maar ook de tussenpersonen (boekings- en verhuurkantoren én online platformen bv. AirBnB of Booking.com) worden mee in bad genomen in het logiesdecreet. Toerisme Vlaanderen kan de contactgegevens opvragen van logies die zij op de toeristische markt aanbieden. Dat kan bij wijze van steekproef of bij twijfel of een klacht. 

Het logiesdecreet is niet van toepassing op ...

 • Jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ...

 • Zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen wordt het niet gecontroleerd door Toerisme Vlaanderen.

Rol van de overheid

Eén van de principes van dit logiesdecreet is het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zo vindt er geen voorafgaande controle plaats vóór de opening. De rol van de inspecteur verschuift naar een rol als adviseur/coach. Er zijn wel nog gerichte controles mogelijk door Toerisme Vlaanderen en door de lokale politie. Gemeenten kunnen steeds problemen melden bij Toerisme Vlaanderen via logies@toerismevlaanderen.be

Basisregister logiesgegevens

Elk toeristisch logies moet aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen. Op www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/basisregister kan iedereen dan de belangrijkste zakelijke gegevens van alle aangemelde en erkende (of nog vergunde) logies in het Vlaams Gewest raadplegen. 

Aandachtspunten

Met dit decreet wil men alle aangeboden logies in beeld brengen en op die manier in regel krijgen. Op die manier wil men het aantal zogenaamde 'informele logies' die onder de radar van de fiscus, de gemeente,… blijven, terugdringen.  Zij vormen immers een oneerlijke concurrentie (geen taksen en belastingen), creëren een niet-aanvaardbaar risico op het vlak van brandveiligheid, bieden te weinig garantie op klantvriendelijkheid en zetten druk op de woningmarkt.

Naast het logiesdecreet bestaat er nog heel wat regelgeving die van toepassing is op de logies. We sommen er enkele op:

 • Ruimtelijke ordening
  Het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen bundelde alle informatie over logies en ruimtelijke ordening. Waar horen logies thuis? Wat kan er buiten de bestemmingszones 'wonen' en '(verblijfs)recreatie'? Wanneer is een omgevingsvergunning vereist? De brochure gaat ook dieper in op de vrijstellingen en de bijhorende voorwaarden die kunnen gelden als iemand de functie wijzigt van een gebouw (naar verblijfsrecreatie): complementair aan het wonen, tijdelijke gebruikswijzigingen en tijdelijke constructies? Tot slot komt ook de regelgeving over de toegankelijkheid van publieke gebouwen (waaronder logies) aan bod.
 • Fiscus
  Elk logies wordt geacht de lokale toeristische taks te betalen. Daarnaast moet een verhuurder alle inkomsten correct aangeven. Voor de verhuur van logies via een internetplatform, kan enkel beroep gedaan worden op de specifieke regeling voor de deeleconomie, voor zover dit platform hiervoor een aanvraag indiende die door de fiscus goedgekeurd is.
  In deze brochure bundelde Toerisme Vlaanderen alle informatie m.b.t. fiscaliteit en logies.
 • Politiefiche
  Op basis van KB van 27 april 2007 betreffende registratie en controle van reizigers in toeristische verblijfsaccommodatie zijn alle professionele logiesverstrekkers verplicht alle toeristen op papier of digitaal te registreren (deze informatie is opvraagbaar door de politie).  

Regelgeving

Overige informatie en documenten