Lekker Geel

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021)met Hans Driesen (014 56 63 81, hans.driesen@geel.be)

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

Project ontstaan in 2013. 

Geel heeft al een lange werking met het werken lokale en lekkere streekproducten. Er zijn een aantal creatieve ondernemers gevestigd in Geel en de stad vindt dit zelf ook belangrijk. Verschillende initiatieven werden telkens los van elkaar georganiseerd en er was geen groter geheel. Daarom werd vanuit de dienst toerisme het initiatief genomen om alles te bundelen onder de noemer Lekker Geel.  

Idee zelf is organisch gegroeid. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Lekker Geel is het uithangbord. Website met Geelse producenten, producten en horeca-adresjes. 

Samenlopend met wat er al was hadden de mensen van Rurant een project waarin ze streekproducten en het lokale verhaal een extra stimulans wilden geven zijn we tot een samenwerking met hen overgegaan. Dit noemde dan het “Horecabewustwordingstraject” omdat ze merkten dat ze heel veel producten hadden en de mensen ze kenden, maar dat die niet terug te vinden waren in de Geelse horeca.  

Ze hebben hier dan een soort uitdaging aan gekoppeld en de horecanten proberen te verleiden met een mandje vol streekproducten om daar mee aan de slag te gaan. Dit resulteerde dan in een aantal creatieve recepten die dan ook een plekje op de website van Lekker Geel hebben gekregen. Door dit traject beseft dat ze niet alleen de producenten en de producten wouden belichten maar ook de leuke adresjes waar je ze kan consumeren in de verf zetten.  

Lekker Geel heeft geopteerd geen streng onderscheid te maken tussen traditionele erkende streekproducten en lokale (hoeve)producten. 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Initiatief genomen vanuit dienst toerisme en nog steeds opvolging. Blijvend proces De stad neemt de verbindingsrol tussen de producenten en de horeca op zich. Oliën. Geeft het goede voorbeeld ook om lokale producten te serveren. 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Lekker Geel is een dienst overschrijdend project 

  • Dienst toerisme nam de trekkersrol 

  • Dienst patrimonium en cultuur: verhuurt lokalen en nemen streekproducten vereisten mee in de concessies 

  • Centrale aankoopdienst bedankt de vrijwilligers met lokale producten 

  • Dienst lokale economie: maandelijks een streekmarktje 

Niet van vandaag op morgen gegroeid. Zelf klein begonnen, er zijn altijd meer producten bijgekomen, en dan sneeuwbaleffect, vooral door een paar creatieve ondernemers. 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

Denkcel samengesteld met verschillende partners die al wat ervaring hadden, en ook omdat de provincie al bezig was met het exploreren van een aanpak van streekproducten 

Subsidies: 

Rurant heeft Geel erop gewezen dat er nog een projectsubsidie mogelijkheid was bij provincie Antwerpen om dergelijk project te subsidiëren. 

  • projectmatige subsidie van provincie Antwerpen voor verschillende concrete acties (uitwerken website Lekker Geel, mandjes voor horeca, …) 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

  • Er is een leuke dynamiek bij de producenten ontstaan. Er is een collegiale sfeer die kruisbestuivend werkt. Ze gaan onderling samenwerken of buiten Geel ook hun producten aanbieden. 

  • Veel producten in de prijzen gevallen, Vlietbier is bijvoorbeeld heel klein lokaal gestart en internationale award gekregen. 

Uitdagingen: 

  • De vertaalslag naar horeca maken is niet evident, dit blijft een uitdaging. Ze hebben vaste leveranciers die het ganse pakket aanbieden en als ze bij verschillende punten verschillende producten moeten afhalen is dat niet altijd rendabel. 

  • Je moet je blijven inzetten in het warm houden van de horeca. Er is verloop in de horeca, nieuwe eigenaars, opnieuw moeite doen, dit alles vergt een intensieve opvolging. De dienst toerisme gaat af en toe langs maar ook de producenten nemen deze rol op zich om hun producten te gaan voorstellen. 

  • De bekendheid van Lekker Geel onder de producenten is ook iets waar ze als stad continu aan moeten blijven werken.