De engagementen van Vlaanderen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn veel ruimer dan enkel een financiële inspanning. Eén van de belangrijkste zaken zou het wegwerken van knelpunten bij de uitvoering van acties moeten zijn: “De Vlaamse Overheid engageert zich om (o.a.): Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact”. De Raad van Bestuur van VVSG beschouwt dit als een even belangrijk engagement dan de financiële middelen. Voor de opvolging van dit engagement is volgende passage opgenomen: “Een zesmaandelijkse mededeling aan de Vlaamse Regering over de gedetecteerde hindernissen en noodzakelijke remediërende acties zal eveneens worden voorbereid door ABB.”

Op basis van de 4 werven keurde de Raad van Bestuur van VVSG in februari 2022 een eerste Knelpuntennota klimaatbeleid lokaal energie- en klimaatpact. goed. Daar lijstten we die hindernissen of drempels op, goed voor 21 items (waarvan sommigen nog onderverdeeld zijn in meerdere zaken die zouden moeten aangepast worden). Sommige pleidooien zijn een herhaling van VVSG-standpunten uit eerdere nota’s.

Eind oktober 2022 behandelde de Vlaamse regering een eerste dergelijke ‘drempelnota’ met daarin 4 items die zouden worden aangepakt:

  • Werf 1 vergroening: Een oplossing voor de minimale plantafstand voor bomen op openbaar domein ten opzichte van perceelsgrenzen (knelpunt ontstaan door wijzigingen in het veldwetboek en burgerlijk wetboek).
  • Werf 2 ‘verrijk je wijk’: vermelding van het Noodkoopfonds.
  • Werf 3 mobiliteit: opmaak van een overzicht van mogelijke kwaliteitsvereisten voor aanbieders van deelsystemen, dat lokale besturen in bestekteksten kunnen integreren
  • Werf 4 water: bundelen van beschikbare kennis en ondersteunen van lokale besturen en hun ondersteunende partners rond hemelwater- en droogteplannen.

Naar aanleiding van de volgende versie, LEKP 2.0 werd door de Raad van Bestuur van juni 2023 een nieuwe Knelpuntennota klimaatbeleid LEKP 2.0 goedgekeurd. Deze bevat 12 bijkomende items, met het zwaartepunt op het renovatie. Dat thema vormt dan ook het zwaartepunt van de bijkomende maatregelen in LEKP 2.0 (en LEKP 2.1). Er vertrok naar aanleiding van deze nieuwe knelpuntennota een brief naar de betrokken ministers om te wijzen op het engagement van de zesmaandelijkse mededeling aan de Vlaamse Regering. 

Aan knelpunten die nog moeten aangepakt worden momenteel geen gebrek, maar wie nog bijkomende knelpunten detecteert, kan deze hier doorgeven.