Als lokaal bestuur moet je vanaf 11 december 2022 een intern meldkanaal voor klokkenluiders opzetten. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk: voor het personeel van gemeenten, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s en welzijnsverenigingen is Audit Vlaanderen bevoegd; voor het personeel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome verzorgingsinstellingen (publieke ziekenhuizen), privaatrechtelijke ziekenhuisverenigingen, privaatrechtelijke verenigingen of vennootschappen voor sociale dienstverlening, privaatrechtelijke woonzorgverenigingen of – vennootschappen, en interlokale onderwijsverenigingen is de Vlaamse Ombudsdienst het bevoegde externe meldpunt. Bij de Vlaamse overheid vind je hierover bijkomende informatie. Op de webpagina van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je concrete informatie, veelgestelde vragen en antwoorden, en ondersteunend materiaal, zoals een sjabloon van inschattingsformulier waarmee je als bestuur aan de slag kan bij de behandeling van een melding.