BS_Website_omslag_handleidingen.png
Provider image

Hier vind je praktische gidsen boordevol interessante tips, aandachtspunten en randvoorwaarden.

Handleiding deliberatieve burgerpanels

VVSG ontwikkelde een handleiding die de basisingrediënten voor een deliberatief burgerpanel samenvat. De handleiding is gebaseerd op internationale kwaliteitsstandaarden en lokale praktijkvoorbeelden.

OESO richtlijnen burgerparticipatie

De OESO vat belangrijke randvoorwaarden samen in een tienstappenplan dat je zo kan toepassen op je lokale participatietrajecten.

De Beste Burger 

Deze publicatie werd ontwikkeld door vzw Zuidpoort. Door hun focus op en ervaring met kwetsbare groepen verzamelden zij heel wat expertise die je kan inzetten om je participatietraject zo inclusief en toegankelijk mogelijk te maken.

Jonge Wegweters

Bataljong en Kind en Samenleving ontwikkelden en testten een toolbox waarmee je jongeren kan betrekken in het mobiliteitsbeleid. De handleiding is gratis te downloaden. Daarbovenop bieden ze ook diepgaandere begeleiding aan.

45 methodieken

Met deze methodiekenbundel wil de VVSG lokale besturen inspireren om lokaal beleid participatief aan te pakken. We verzamelden 45 methodieken, geschreven op maat van een lokaal bestuur, die jou op weg kunnen helpen.

Inspiratienota geografische nabijheid

Hoe behoud je na een bestuurlijke opschaling zoals een fusie toch nog een evenwichtige nabijheid tussen de burgers en het lokaal bestuur? Deze inspiratienota over het bevorderen van geografische nabijheid tussen burger en lokaal bestuur koppelt telkens theoretische methodieken aan enkele praktijkvoorbeelden.

Randvoorwaarden beleidsparticipatie voor lokale besturen

Deze publicatie behandelt 12 randvoorwaarden voor een geslaagde beleidsparticipatie.

Aandachtspunten bij het opzetten van participatieve processen

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden gaf de opdracht aan Filip De Rynck en Karolien Dezeure participatieve processen in steden onder de loep te nemen. De onderzoekers schuiven 8 invalshoeken naar voren die van belang zijn bij participatieve processen in de stad. 

Infofolder: waarom beleidsparticipatie organiseren?

Er spelen verschillende argumenten wanneer een lokaal bestuur beslist om burgerparticipatie te organiseren aan het lokaal beleid. De reden waarom er participatie georganiseerd wordt, heeft invloed wanneer, met wie en hoe het participatietraject vorm krijgt.

Inspiratiefiche: hoe maakt u lokaal beleid tot een zaak van iedereen?

Welke instrumenten kan een lokaal bestuur inzetten voor beleidsparticipatie en coproductie? Hoe geeft een lokale overheid zuurstof aan initiatief van burgers?

Inspiratiegids right to challenge (ABB)

Dit is een praktische gids met kader, stappenplan, voorbeelden en handvaten voor lokale besturen.

OECD Deliberative Democracy Toolbox: discover, implement, evaluate, embed

Deze toolbox, ontwikkeld door de OESO, laat je stapsgewijs toe om deliberatieve processen te ontdekken, te implementeren, te evalueren en in te bedden in je lokale democratie.

Publicatie dorpsbelangen vzw ‘In het belang van uw dorp’

Publicatie gericht tot de Vlaamse Lokale Besturen van plattelandsgemeenten en centrumsteden met dorpen. Aanbevelingen om de Vlaamse dorpen te revitaliseren. Ga (of blijf gaan) voor échte participatie!

Op zoek naar andere informatie?

Stuur een mail naar info@vvsg.be en we helpen je graag verder! Of sluit aan op ons kennisdelingsplatform, waar je beroep kan doen op participatiemedewerkers van andere lokale besturen.

Aanmelden