2022Lokaal03 - VVSG kaart toegankelijkheid mondzorg aan.png
Provider image

In overleg met lokale besturen die actief inzetten op toegankelijkheid van mondzorg en met verschillende experts uit het werkveld heeft de VVSG een aantal voorstellen geformuleerd om de toegankelijkheid van mondzorg te verbeteren. De kwaliteit van de mondzorg in ons land is immers erg hoog, maar de toegankelijkheid kan een stuk beter.

Tand- en mondproblemen hebben een grote invloed op de gezondheid, het mentale welzijn en de sociale omgang van mensen. Maar de behandeling kost soms handenvol geld. Zo is mondzorg zowel een oorzaak als een symptoom van de groeiende ongelijkheid in gezondheid. Daarom lanceerde de VVSG vier voorstellen. Het eerste vraagt om meer transparantie omtrent de toepassing van de conventie. Het is voor burgers en sociale diensten niet eenvoudig om zicht te krijgen op welke tandartsen geconventioneerd zijn, en welke niet. In de praktijk is het vaak ook niet duidelijk welke tandartsen een patiëntenstop inlassen. Daarover is meer transparantie gewenst

Het tweede voorstel roept op tot automatische toepassing van het derde-betalersysteem. Dit is bij minderjarigen al erg belangrijk gebleken. Met de invoering van een veralgemeende verplichte Regeling Betalende Derde kan deze trend nog verbeterd worden, ook bij andere groepen zoals ouderen. De nieuwe IT-ondersteuning maakt het voor tandartsen mogelijk om deze toe te passen, zónder de tandarts administratief te belasten.

De RIZIV-terugbetaling verder bijsturen is nodig om goede mondzorg bij de meest kwetsbare mensen te stimuleren. Er gelden allerlei leeftijdsbeperkingen en bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld van parodontale aandoeningen, worden niet terugbetaald. De terugbetaling is te prestatiegericht, het vermijden van invasieve behandelingen wordt te weinig gestimuleerd. Begeleiding van risicopatiënten en kwetsbare groepen (VT, 18-, 75+…) zou voor tandartsen ook financieel lonend moeten zijn.

Tot slot is er ook nog de nieuwe beroepsgroep van mondhygiënisten. Zij kunnen een belangrijke meerwaarde realiseren in de mond- en tandzorg door een aantal interventies over te nemen en zo tandartsen te ondersteunen. Gezondheids- en welzijnsorganisaties kunnen de mondhygiënisten inzetten voor een laagdrempelige (preventieve) screening. Daarom is er dringend nood aan een duurzaam verloningssysteem en een sterke positie in de sector voor de mondhygiënisten, met aandacht voor de meest kwetsbare mensen.

Voor deze vier punten kan de VVSG op de steun rekenen van diverse partners, waaronder Waalse en Brusselse federaties, Artevelde Hogeschool, Universiteit Gent, KU Leuven, UCLL, Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten, Verbond Vlaamse Tandartsen en de VWGC.

De VVSG heeft deze voorstellen besproken op het kabinet-Vandenbroucke en bij de RIZIV-commissie van tandartsen en ziekenfondsen. Die heeft eind 2021 de nieuwe conventie voor 2022 en 2023 onderhandeld. Daarin zijn enkele bijsturingen gemaakt, bijvoorbeeld door leeftijdsgrenzen voor terugbetaling te verruimen. Ook zullen mondhygiënisten een RIZIV-nummer kunnen aanvragen.

Toch moet er meer gebeuren. Van meer transparantie omtrent conventionering en een overstap naar meer forfaitaire verloning voor tandartsen is er geen sprake. Of de derde-betalersregeling er echt komt, is ook nog zeer onduidelijk.

De federale planningscommissie heeft onze boodschap recent ook opgepikt. In haar langetermijnprognoses is rekening gehouden met het tekort aan tandartsen. De ambitie wordt uitgesproken om tussen nu en 2031 50% meer mensen met verhoogde tegemoetkoming bij de tandarts te krijgen. Daarvoor zullen er meer tandartsen opgeleid moeten worden, en de geografische spreiding moet beter. De armere buurten zijn namelijk ook de buurten met te weinig tandartsen.

Daarnaast ziet de planningscommissie ook een duidelijke taak voor de mondhygiënisten om het aanbod te vergroten. Zij kunnen tot 20% van de basistaken in tandzorg op zich nemen. _

 

Gorik Zelderloo is stafmedewerker bij de VVSG
Voor Lokaal 03 | 2022