Geïntegreerd Breed Onthaal opnemen in je meerjarenplanning

Op actieniveau bestaat een veld ‘korte omschrijving’ (100 tekens, in uitzonderlijke gevallen 60 tekens) en een veld ‘lange omschrijving’ (4000 tekens). Die velden heten anders naargelang het softwarepakket dat de lokale besturen gebruiken. Vandaar dat de Vlaamse ‘100 tekens’ en ‘4000 tekens’ hanteren in de handleiding.

De deelrapportagecode WVG200/2 wordt op actieniveau gekoppeld. Daarom doet de Vlaamse overheid de suggestie om doelgroep en werkingsgebied op te nemen in het veld 100 tekens en de uitwerking in het veld van de 4000 tekens.

Omdat de Vlaamse overheid van sommige lokale besturen te horen kregen dat het veld van 4000 tekens niet voldoende was voor de hele uitwerking van de acties, kunnen ze in dit veld ook een url opnemen die verwijst naar een extern document. In dit ‘bijgevoegd’ document kan een uitgebreidere beschrijving van de concrete acties gegeven worden waarbij rekening wordt gehouden met onderstaande criteria waarop ze beoordeeld worden (geformuleerd in het Besluit van de Vlaamse Regering):

  • de wijze waarop wordt gewerkt op basis van een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal;
  • de wijze waarop basiswerkers worden gefaciliteerd in hun samenwerking en eenduidig worden aangestuurd om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren;
  • de participatie van de doelgroep en basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal;
  • de wijze waarop expertise wordt gedeeld;
  • de wijze waarop concrete outreachende en proactieve acties worden opgezet om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

De uitwerking van de actie(s) bepaalt het lokale bestuur op basis van de lokale noden en opportuniteiten, in afstemming met de kernpartners van het samenwerkingsverband GBO.

De deadline voor het GBO is 15 januari 2020 (cq planlastendecreet), dus de Vlaamse overheid bekijkt de aanvragen pas na die datum. Tot die datum kan aan de uitwerking van de acties (opgenomen via URL of direct omschreven in het lange veld van 4000 tekens) gesleuteld / verduidelijkt worden.

Hoe het bestuur omgaat met verduidelijkingen na de gemeenteraad waarop de beslissing over de meerjarenplanning werd genomen, valt onder de interne afspraken binnen het bestuur.

Vragen: peter.cousaert@vvsg.be of 0477 70 56 89