pexels-photo-e-mobiliteit.jpeg
Provider image

Elektrische mobiliteit zit in de lift, zowel bij de fietsen als de personenwagens. We bundelen hier expertise, praktijken en regelgeving in verband met laadinfrastructuur, laadkabels over trottoir, parkeren van elektrische voertuigen, en andere info.

Elektrische fietsen kennen al geruime tijd een boost, voor de personenwagens ervaren gemeenten ook stilaan een groei. Een forse groei zou er over een tweetal jaar een feit zijn. Gemeenten kunnen dus maar beter voorbereid zijn. Onder meer (semi-)publieke laadinfrastructuur en het flankerend parkeerbeleid vragen daarbij de nodige aandacht.

De Vlaamse Regering keurde eind 2021 de conceptnota “Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025” goed. Daarin legt ze de basisprincipes vast voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur in Vlaanderen.
Het departement MOW stelde er een korte presentatie over samen. In dat kader stelde de VVSG deze adviesnota op.

Sinds 11 maart 2021 moeten bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd verplicht laadpunten moeten worden voorzien (zie ook bericht departement Omgeving, hun webpagina hierover en artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit 19.11.2010).

Het Fireforum heeft richtlijnen (‘regels van goed vakmanschap’) voor het parkeren en laden van EV’s in (ondergrondse) parkings gepubliceerd voor de brandweer. Zie ook het bericht van Agoria hierover.

De Vlaamse overheid lanceerde een projectoproep subsidies voor (semi-)publieke laadinfrastructuur op privaat domein, zoals parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations … Bovendien kunnen bedrijven genieten van een federale belastingaftrek van 200 % voor investeringen van 01.09.2021 tot 31.03.2023  (daarna 150 % voor investeringen tot 31.08.2024).
Het zijn voor alle duidelijkheid niet de gemeenten die deze laadpalen plaatsen (en subsidie kunnen aanvragen), wel de ondernemingen zelf. Los van deze projectoproep denken sommige bedrijven met verschillende vestigingsplaatsen ook actief na over het plaatsen van semipublieke (snel)laadinfrastructuur (bv. Proximus, bv. Fluvius). Het loont dus zeker de moeite om bij het uitstippelen van uw lokaal laadpaalbeleid ook met relevante bedrijven op uw grondgebied contact op te nemen (dit kan immers ook toe bijdragen dat er minder publieke laadpalen geplaatst moeten worden en dat die – dus – ruimtelijk kwaliteitsvoller ingepast kunnen worden in het gemeentelijk openbaar domein).

In juni 2021 keurde de Vlaamse regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact, met daarbij onder meer een 'werf' omtrent elektrische deelmobiliteit.

Momenteel wordt de conceptnota "Aanpak uitrol laadinfrastructuur 2021-2025" (zie hoger) verder geconcretiseerd.

De Vlaamse overheid stelde een studiebureau aan om de centrumsteden te begeleiden bij het opstellen van hun potentieelkaarten. Voor de andere steden en gemeenten wordt een behoefteanalyse opgemaakt, die zal resulteren in een streefcijfer per gemeente om zo met alle gemeenten samen te komen tot de doelstelling van 35.000 laadpunten. De behoefteanalyse gebeurt op basis van verschillende relevante parameters, zoals aantal inwoners, aantal voertuigen, bevolkingsdichtheid, bebouwing, inkomen.

Het is niet de bedoeling dat alle steden en gemeenten nu apart zouden moeten aanbesteden (wat niet wil zeggen dat het hen niet toegelaten is), een nieuwe Vlaams-breed georganiseerde aanbesteding is in voorbereiding: het decreet 16.07.2021 over ‘zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen’ (Inforum 348839) biedt een basiskader, het uitvoeringsbesluit is definitief goedgekeurd, en op basis daarvan zal de Vlaamse overheid per regio een ‘CPO’ (laadpaalleverancier) aanduiden die de laadpalen plaatst. De aanbesteding daartoe is tijdens de Paasvakantie gepubliceerd. In de zomer zouden de CPO’s gekend zijn en het Vlaams aanvraagloket operationeel. Dit laatste hetzij op vraag van een inwoner (principe ‘paal volgt wagen’, via het publiek loket van MOW), hetzij op basis van het principe ‘paal volgt paal’ (bijkomende paal bij heel frequent gebruik van de initiële laadpaal), hetzij op vraag van gemeenten op strategische plaatsen op hun grondgebied. Minister Peeters licht dit toe in deze mailing naar alle gemeenten begin juli, en in een brief die ze begin december 2021 aan de gemeenten bezorgde. Zie ook de mobiliteitsbrief van maart 2022 over Elektrisch Laden en deze leidraad Lokaal Laden (maart 2022).

De inplanting van laadpalen op het gemeentelijk openbaar domein wordt mee bepaald door de aanwezige netcapaciteit. Voor vragen over de netcapaciteit in uw gemeente in functie van de inplanting van publieke laadpalen, kan je terecht bij uw relatiebeheerder van Fluvius, die de actuele netkaar voor uw gemeente kan bezorgen. Meer info over die capaciteitsvoorwaarden en -mogelijkheden vind je in deze presentatie.
Tot eind 2020 stond Fluvius in voor een verregaande ontzorging van de steden en gemeenten bij het plaatsen van laadpalen. Die ondersteuning is nu uitgedoofd. Voor vragen bij de exploitatie van de laadpalen die via deze weg geplaatst zijn (via Allego) kunt u terecht bij deze ‘veel gestelde vragen’ van Fluvius. De aanvragen die Fluvius ontving na 2020 worden opgevist door dMOW in de nieuwe hierboven vermelde aanbesteding. Voor vragen over de netcapaciteit in uw gemeente in functie van de inplanting van publieke laadpalen, kan je terecht bij uw relatiebeheerder van Fluvius, die de actuele netkaart voor uw gemeente kan bezorgen.

In afwachting raden we aan om bij (her)inrichtingen waarbij op termijn ook een laadpaal zou moeten geplaatst worden (bv bij heraanleg wegen, bij Mobipunten, bij verkavelingen), alvast een aansluiting te voorzien. Zodat achteraf de verharding niet opnieuw moet opengebroken worden.

Hou bij de inplanting voldoende rekening met de vlotte en veilige doorgang voor de andere weggebruikers. Plaats de laadpaal dus bij voorkeur niet op een (smal) voetpad, maar bv tussen de twee parkeerplaatsen die aan die paal kunnen laden, of in de berm. Hou ook zoveel mogelijk rekening met de bredere ruimtelijke context (bv. de laadpunten samenbrengen in een e-hub). Ook de Vlaamse bouwmeester doet daar een warme oproep voor. De plaatsing van een laadpaal is vrijgesteld van een omgevingsvergunning (niet van een vergunning inname openbaar domein).

Gemeenten krijgen vragen van inwoners die geen mogelijkheid hebben om hun voertuig op eigen terrein te parkeren (geen garage, geen oprit), om over het trottoir een laadkabel te mogen leggen van hun eigen laadinstallatie naar hun elektrische wagen.
Gemeenten gaan behoedzaam met deze vraag om. 
De VVSG stelde een beknopte leidraad samen met de juridische context en aanbevelingen.

De bestaande regelgeving maakt het niet makkelijk om op een adequate manier de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te signaleren en te handhaven.

De VVSG pleit rond verschillende items voor aanpassingen, waaronder:

  • de wegcode: KB met wijzigingen is in voorbereiding (‘verplicht laden’; symbool elektrische voertuigen kunnen integreren op het verkeersbord E9; laden = parkeren)
  • het reglement van de wegbeheerder: herziening is in voorbereiding (met mogelijkheid meer onderborden)
  • de opvraagbare DIV-gegevens bij controles: decretale basis voor machtiging opvragen brandstofgegevens is in voorbereiding

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we graag naar onze specifieke webpagina ‘Parkeren elektrische voertuigen’.

Op de website van het Vlaamse departement Omgeving vindt meer informatie over elektrische mobiliteit: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be, met onder meer 

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verspreidde volgende nota

en Autodelen.net samen met Departement Omgeving

en het Vlaams Instituut Gezondheid Leven

Het Nederlandse Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) brengt ook heel wat info samen, onder andere op 

In enkele parlementaire vragen worden verschillende deelaspecten aangeraakt: