Gent_Politie_Diversiteitsbeleid_GeenToestemming_Geknipt.jpg
Provider image

Goed omgaan met diversiteit binnen en buiten het korps is een belangrijke opdracht voor de lokale politie. In een diversiteitsbeleid stem je je werking af op de noden van de huidige diverse samenleving.

Categorie

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Doelen

Interne focus:

 • Een diverse personeelssamenstelling
 • Een open bedrijfscultuur en veilig werkklimaat
 • Inzicht verschaffen in de superdiverse samenleving
 • Retentie van politieambtenaren met een migratieachtergrond; gelijkwaardige promotiekansen enz.

Vaak is deze interne focus verbonden met een externe focus:

 • Een goede relatie en dialoog met de burger; correcte communicatie
 • Handhaving van de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving
 • Professioneel profileren en communiceren bij politionele activiteiten en acties

Doelgroep

 • Intern: Personeel politiezone
 • Extern: Een inclusief diversiteitsbeleid richt zich op gelijke kansen voor iedereen, maar omvat waar nodig ook enkele doelgroepspecifieke acties, voor bv. jongeren, LGBTQIA+, ...

 

Succesfactoren

 • Gedeelde verantwoordelijkheid: gezamenlijk opnemen van gedeelde interne en externe verantwoordelijkheden. Stel een diversiteitsmanager aan, of een piloot per speerpunt.
 • Steun door korpsleiding en stadsbestuur: Dit zorgt voor een draagvlak en erkenning.
 • Flexibiliteit: speel in op actuele noden die leven op het terrein en in de organisatie, en stem goed af tussen operationele en beleidsmedewerkers. 
 • Monitoring: stuur tijdig bij, door voortdurende opvolging, rapportering en evaluatie.
 • Klachtenmechanisme: zorg voor onafhankelijke, adequate, snele, openbare en transparante klachenmechanismes. Slachtoffers kunnen aankloppen bij wangedrag van de politie waardoor er geleerd kan worden van fouten. Indien mogelijk, kies voor bemiddeling met professionele bemiddelaars als oplossing. Dit zorgt voor wederzijds begrip.

Partners

Kazerne Dossin biedt opleidingen aan 'Holocaust, politie en mensenrechten'.

Deze praktijk in

Gent

In 2017 maakte de Politiezone Gent, op basis van een SWOT-analyse en een aftoetsing bij medewerkers en externen, een vernieuwd diversiteitsbeleid op, 100% (FL)IK. Het bestaat uit 4 krachtlijnen:

 • Streven naar een meer diverse personeelssamenstelling: een marketing en rekruteringscampagne 100% (FL)IK, een individueel begeleidingstraject ter voorbereiding van de toelatingsproeven, diversiteitsmentoren
 • Streven naar een open bedrijfscultuur, verruimen van inzicht en kennis van andere culturen: vormingen 'durf anders te denken' en 'Holocaust, politie en mensenrechten'.
 • Bevorderen van netwerken en versterken van de relatie en dialoog met de gemeenschappen, bv. via jeugdinspecteurs of jongerenpolitie die proactief in gesprek gaan met minderjarigen en fungeren als aanspreekpunt in de buurt.
 • Aandacht hebben voor professioneel profileren en communiceren bij politionele activiteiten en acties

Antwerpen

Politiezone Antwerpen kiest voor een ge├»ntegreerd diversiteitsbeleid dat zich richt op alle vormen van diversiteit. De beleidsmedewerkers van de dienst diversiteit zorgen ervoor dat diversiteit als een natuurlijk proces doorheen het hele korps loopt.

In de beleidsnota staan onder meer 6 prioriteiten opgenomen: 

 • De relatie van PZA met jongeren wordt uitgebouwd.
 • Een handelingskader rond professioneel profileren wordt uitgewerkt.
 • Alternatieve maatregelen voor medewerkers worden uitgewerkt.
 • De afdeling kwaliteitszorg werkt proactief en transversaal rond taalgebruik van medewerkers.
 • De rolverdeling van de interne of externe partnerschappen wordt scherp gesteld.
 • Middenkaders worden bereikt door het operationele nut van diversiteit te benadrukken.

Mechelen

Binnen de politie werd eind 2017 een diversiteitsmanager aangesteld om werk te maken van meer diversiteit in het korps. Stad en politie slaan de handen in elkaar wat betreft het intern diversiteitsbeleid. Ze organiseren gezamenlijke opleidingen rond diversiteit en polarisatie, en voeren een gezamenlijke rekruteringscampagne

Contact politie
Contact stad

Extra info

Beleidsdomeinen

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.