De VVSG heeft een nota over dagelijks personeelsbeheer opgemaakt die ondertussen rekening houdt met het Decreet Lokaal Bestuur.

Wat onder dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan verschilt van bestuur tot bestuur. De raad kan het aan het college, respectievelijk aan het vast bureau, overlaten om dit begrip concreet in te vullen.

Verder kan de algemeen directeur zijn bevoegdheid over dagelijks personeelsbeheer delegeren naar een personeelslid dat niet noodzakelijk een leidinggevend personeelslid hoeft te zijn. Zo kan de vormingsverantwoordelijke vormingsaanvragen die binnen het budget en de beleidsvisie passen, goedkeuren zonder tussenkomst van de algemeen directeur.

Delegatiemogelijkheden

  • We maakten een overzichtelijke samenvatting met aandacht voor de delegatiemogelijkheden waarbij rekening werd gehouden met de verdere versoepelingen in het Decreet Lokaal Bestuur.
  • Daarnaast stelden we een schema op met de delegatiemogelijkheden, op het vlak van personeelsbeleid, van raad naar uitvoerend orgaan (schepencollege en vast bureau) en van uitvoerend orgaan naar algemeen directeur (en soms verder). Het schema is van toepassing vanaf 1 januari 2019 en geldt ook voor de Randgemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Geweest en voor Voeren.

Bij delegatie is het aangewezen om in rapportering aan de raad te voorzien, zodat raadsleden hun controlerecht kunnen uitoefenen.

Op verzoek van vele besturen hebben we bovendien een voorbeeld van delegatiebeslissing opgemaakt, voor de besturen die dit wensen:

Zie ook