Wanneer lokale besturen camera’s op de werkvloer wensen te installeren moeten ze rekening houden met een aantal voorwaarden aangezien camerabewaking een inbreuk kan vormen op de privacy van de werknemers. De CAO nr.68 legt de toelaatbaarheids- en installatievoorwaarden vast van de camerabewaking op de werkvloer. Deze CAO is niet van toepassing op de publieke sector maar kan als inspiratie dienen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn wel van toepassing en leggen ook voorwaarden op.

 

De AVG regelt de bescherming van de persoonsgegevens van de medewerkers. Lokale besturen dienen als werkgever een beleid op te stellen over de bescherming van de gegevensverwerking. Deze policy moet, tegen ontvangstbevestiging, aan de werknemers worden bezorgd zodat de werkgever kan bewijzen dat de werknemers zijn geïnformeerd.
 

Het lokaal bestuur van Zonnebeke heeft het beleid van de gegevensbescherming en de camerapolicy respectievelijk in het arbeidsreglement en in een bijlage aan het arbeidsreglement opgenomen. De gemeente vond het belangrijk om in het kader van het eigen personeelsbeleid een sluitend reglement te kunnen voorleggen, in zoverre mogelijk. Hiervoor heeft het bestuur van Zonnebeke een extern expertenbureau aangesteld die in overleg met de DPO en de juristen de juridische documenten hebben gescreend.

Er is veel overleg aan de documenten voorafgegaan om deze juridisch op punt te stellen zodat ze voldoende zekerheid bieden om ermee aan de slag te gaan. Aangezien dit een aandachtspunt is voor vele besturen kregen we van het lokaal bestuur van Zonnebeke de toelating om deze met andere besturen te delen: