Iedereen aan het sporten en bewegen krijgen en dat een leven lang zo houden is de algemene uitdaging. Dé focus voor lokale besturen ligt erin
om niet-participanten te activeren. Een vraaggerichte aanpak, op maat van specifieke doelgroepen is aangewezen. 
De buurtsport-methodiek en transversale samenwerking met lokaal sociaal beleid zijn essentiële instrumenten om drempels weg te halen om minderkansrijke doelgroepen te laten participeren.

Maar wat maakt dat buurtsport buurtsport is? De VUB-onderzoeksgroep Sport & Society analyseerde 12 Buurtsportpraktijken en filterde hieruit 8 bouwstenen voor Buurtsport. Deze bouwstenen kan je inzetten om je eigen beleid en werking vorm te geven, met een hoger of lager buurtsportgehalte.

Het praktijkonderzoek leverde ook de relevante Visietool Buurtsport  op die lokale besturen helpt om je buurtsportbeleid te positioneren: waar staan we? Waar willen we naartoe? De visietool omvat een korte zelfanalyse van je buurtsportinitiatief aan de hand van acht bouwstenen.

Het Netwerk Lokaal Sportbeleid presenteert in de brochure "Zet je gemeente in beweging" 5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij bestuurlijke, maatschappelijke en sportieve tendensen. Het Netwerk Lokaal Sportbeleid formuleert deze bouwstenen met oog voor de bredere lokale context op vlak van maatschappelijke uitdagingen en kansen en laat zich daarbij inspireren door onder meer het VVSG Memorandum. De bouwstenen kunnen de basis vormen voor verkiezingsprogramma's, ambitienota's sport, het luik sport in het bestuursakkoord of voor het meerjarenplan van je gemeente. 

Raadpleeg de brochure 'Zet je gemeente in beweging' met 5 bouwstenen lokaal sportbeleid

8 Bouwstenen voor een buurtsportbeleid

  • Een breed sportbegrip

Buurtsportbeleid heeft inherent een sportcomponent in zich. Die kan gaan van zeer sportgereglementeerd tot meer spel of bewegen, waarbij de sportactiviteiten minimaal een essentiële context vormen om over Buurtsport te spreken.

  • Deelmaatschap

Buurtsport gebeurt in een organisatievorm waarbij de deelnemers via ‘deelnemen’ en ‘deelhebben’ ‘deel gaan uitmaken’ van de werking. Een buurtsportwerking zet essentieel in op het creëren van een deelmaatschap van het beoogde doelpubliek.

  • In de onmiddellijke leefomgeving met een buurtgerichte aanpak

Buurtsport is ingebed binnen de lokale context van de buurt. Om buurtgericht en vindplaatsgericht te kunnen werken maakt de buurtsportwerking creatief gebruik van de beschikbare ruimten.

  • Focus op kansengroepen

Buurtsport focust in hoofdzaak op (socio-economische) kansengroepen. Deze focus kan expliciet of impliciet zijn, in een open of gesloten aanbod.

  • Doelstellingen gericht op sport als middel

Om te spreken van Buurtsport in een lokaal beleid is er steeds een extra dimensie aanwezig via een niet-sportieve doelstelling voor de beoogde kansengroepen.

  • Intensieve en integrale samenwerkingsverbanden met een gedeelde verantwoordelijkheid

Buurtsport omvat vaak beleids-, sector- en organisatieoverschrijdende doelstellingen en komt meestal enkel tot stand via intensieve (inspanningen van elke partner) en integrale (vanuit een verschillende achtergrond en expertise) samenwerkingsverbanden.

  • Sociaal-pedagogische begeleidingsaanpak

Omwille van de eigenheid van buurtsport ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de buurtsportbegeleiders. In het ideale geval beschikken zij zowel over een sociaal-pedagogische als een sporttechnische expertise. Sportgediplomeerde sociaal-werkers of sociaal-pedagogisch geschoolde sportbegeleiders zijn cruciale profielen.

  • Adaptief voor maatschappelijke ontwikkelingen

Buurtsport kenmerkt zich door een adaptief karakter voor diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Snel inspelen op bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen in onze samenleving zit in de organisatiecultuur en -structuur van de Buurtsportwerking.

Bekijk ook de bouwsteen ‘Nabije en dichtbije sportstimulering’ op www.lokaalsportbeleid.be

Meer weten?

Lees het volledige artikel via www.isbkennisbank.be

> zoekterm: bouwstenen.

Meer info via www.buurtsport