unie godsheide 7 (1).jpg
Provider image

De Unie Godsheide legt zich toe op hetgeen de inwoners ‘bindt’ en wil op die manier een aanspreek- en informatiepunt vormen voor de bewoners. De Unie Godsheide is een ‘feitelijke vereniging’, zodat we ook naar de verschillende overheden toe een erkende gesprekspartner-rol kunnen vervullen. We zijn NIET politiek gebonden, maar hebben wel contacten met vertegenwoordigers van alle politieke partijen op stads- en provinciaal niveau.  

Doelstelling

3 centrale pijlers van de werking:   infrastructuur: De leef- en woonkwaliteit van Godsheide onder de aandacht houden.  cultuur: Organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten (concerten, culinaire events, tentoonstellingen, theater, …)  gebuur: door de inwoners terug dichter bij elkaar te brengen ondanks de fysieke hindernissen (zoals het kanaal) Er liepen openbare onderzoeken rond ruimtelijke ontwikkelingsplannen in Godsheide, projectontwikkelaars hebben hun zinnen gezet op grote verkavelingsprojecten, de Vlaamse overheid heeft onlangs een besluit genomen met betrekking tot. woonuitbreidingsgebieden en ook de stad Hasselt wil maar al te graag dat Godsheide uitbreidt. In het verleden zijn er al enkele inspraakinitiatieven geweest rond een ruimtelijke toekomst voor Godsheide. Inwoners hebben expliciet aangegeven dat een mogelijke uitbreiding alleen kan als er rekening gehouden wordt met het groene karakter, het bestaande sociaal weefsel, mobiliteit en parkings, recreatie, waterhuishouding, school en verenigingsleven. Deze groep is een startpunt. Een signaal aan beleidsmakers dat wij allen erg begaan zijn met ons dorp en willen aansturen op een verregaande inspraak en participatie. Deze inspraak is ons ook beloofd na het buurtonderzoek in 2008 en de daaropvolgende inspraakmomenten.    Een concreet dossier dat momenteel loopt is de verhoging van een de tuikabelbrug Godsheide over het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg verhoogt momenteel alle bruggen over het kanaal. De tuikabelbrug staat bekend als een van de Vlaamse nutteloze bouwwerken. Nooit echt gebruikt voor wat ie bedoeld was, maar voor de lokale bevolking wel een belangrijke verbinding tussen de dorpsdelen (schoolgaande jeugd, winkelen, verenigingsleven, …). Het al dan niet verhogen van deze brug werd een heus item voor de vele actoren in dit verhaal (Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Waterweg, De Unie Godsheide, stad Hasselt, Agentschap Natuur en Bos, …). De Unie Godsheide heeft van bij aanvang de verbinding gelegd met het inbedden van de brug in een totaalvisie op de verdere ontwikkeling van het dorp (mobiliteit, ruimtelijke ordening, waterhuishouding, veiligheid, woonuitbreidingen, …). Op vraag van De Unie Godsheide stemde de stad Hasselt in met het faciliteren van een participatietraject rond de toekomstige invulling van de tuikabelbrug. Daarvoor had De Unie  een enquête al kunnen aantonen dat er voldoende draagvlak is voor het behouden van een fysieke verbinding tussen de verschillende dorpsdelen. Het participatietraject ‘Godsheide en het water’ werd opgestart en had als doel de invulling van de brug en de onmiddellijke omgeving aan te sturen. De brug heeft het grote voordeel dat het een zeer brede brug is met een zeer beperkt verkeersgebruik. Met andere woorden, een brug met kansen …       De vereniging ‘de unie godsheide’ organiseerde gedurende 4 zondagen wandelingen met buurtbewoners om input te krijgen over de invulling van de brug. Tijdens de wandelingen kwamen voorstellen naar voren zoals een groene zone, de brug aansluiten op het fietsnetwerk (vlakbij ligt Bokrijk met de trekpleister ‘fietsen door het water’).

Betrokken partijen

  • Werkgroep Tuikabelbrug (inwoners Godsheide) 

  • Stad Hasselt 

  • Provincie Limburg (mobiliteit) 

  • Agentschap wegen en verkeer 

  • Vlaamse Waterweg 

  • Uhasselt (trajectbegeleiders participatietraject) 

  • Agentschap Natuur en Bos 

  • De Lijn (openbaar vervoer) 

Resultaat

Onder de deskundige begeleiding van Uhasselt werd de input  van lokale bewoners gekoppeld aan de technische vereisten en de geldende wetgeving.  De vele elementen werden verwerkt tot een voorstel van invulling brug. Dit voorstel werd door middel van een toonmoment ook effectief opgesteld. Op één avond werd de brug omgetoverd tot een groene picknickplek, met nadruk op vertraagd verkeer en prioritaire voorrang aan de zwakkere weggebruikers.  Tijdens dit toonmoment was er de mogelijkheid om feedback te verzamelen bij een grotere groep van inwoners.  

Uiteindelijk zijn de voorstellen uit het dorp in een eindbesluit gegoten en overgemaakt aan de Vlaamse Waterweg (opdrachtgever verhoging brug). Momenteel lopen de voorbereidingen voor de realisatie van de plannen.  

De Unie Godsheide bestaat sinds 2014 als feitelijke vereniging en is spontaan uitgegroeid tot belangenbehartiger voor het dorp.  We proberen het vooral positief en constructief te houden, omdat wij overtuigd zijn van open communicatie en win-win voor alle actoren.  

In het verleden heeft De Unie Godsheide zo al 14 formele engagmenten voor het dorp (mét vastgelegde acties, timings en budgetten) kunnen laten vastleggen door het Hasseltse stadsbestuur.  

De relatie tussen De Unie Godsheide, als relatief nieuwe constructieve speler in het beleidsveld en het stadsbestuur is er eentje van vallen en opstaan. Telkens opnieuw is het een uitdaging om het vertrouwen in elkander te blijven behouden. Daarbij merken we dat er vooral bij beleidsverantwoordelijken (burgemeester en schepenen) toch wel koudwatervrees heerst bij het geven van armslag aan burgergroeperingen als die van De Unie.   

Dit merkt men vooral bij de aanstelling van een nieuwe ploeg bij aanvang van een nieuwe legislatuur. Er moet telkens veel tijd gestoken worden in het creëren van vertrouwen in elkaar. Eigenlijk zou er meer vertrouwen moeten zijn politici bij aanvang van een samenwerking. Burgergroepen zijn heus niet allemaal azijnpissers met zwarte vlaggen.  

Volgens ons ligt daar ook een belangrijke rol weggelegd voor de ambtenaren. Zij zijn degenen die zowel de visie als de uitvoering van projecten over de legislaturen heen kan tillen. Daarom gelooft de Unie in de kracht van de deskundigheid van het ambtelijke apparaat. Politiek moet hier ook durven beroep op te doen. Als politicus kan je niet alles zélf weten en zélf doen.  

 

Positief blijven, ook op momenten dat het er zuurder aan toe gaat. Blijven constructief zijn is een opgave. Je nek uitsteken voor het dorp kost véééél tijd en energie, maar het levert ook véél voldoening en verbinding op!

Bereik

Gaandeweg heeft De Unie Godsheide haar draagvlak kunnen uitbreiden middels gemeenschapsvormende projecten, culturele activiteiten, inspraakmomenten en participatietrajecten. Dit alles op een zeer spontane manier zonder al te veel formele organisatie.  Op zes jaar tijd beschikken we over een goed werkend communicatie-apparaat dat snel kan ingeschakeld worden voor tal van initiatieven.  Door middel van terugkoppelingsmomenten in het dorp (een beetje vergelijkbaar met een Algemene Vergadering), zoeken we ook telkens het draagvlak weer op. De Unie Godsheide probeert te allen tijde te voorkomen dat we een irrelevante groep van oude dorpskrokodillen zouden worden.  

Tips

De relatie tussen De Unie Godsheide, als relatief nieuwe constructieve speler in het beleidsveld en het stadsbestuur is er eentje van vallen en opstaan. Telkens opnieuw is het een uitdaging om het vertrouwen in elkander te blijven behouden. Daarbij merken we dat er vooral bij beleidsverantwoordelijken (burgemeester en schepenen) toch wel koudwatervrees heerst bij het geven van armslag aan burgergroeperingen als die van De Unie.   

Dit merkt men vooral bij de aanstelling van een nieuwe ploeg bij aanvang van een nieuwe legislatuur. Er moet telkens veel tijd gestoken worden in het creëren van vertrouwen in elkaar. Eigenlijk zou er meer vertrouwen moeten zijn politici bij aanvang van een samenwerking. Burgergroepen zijn heus niet allemaal azijnpissers met zwarte vlaggen.  

 

Volgens ons ligt daar ook een belangrijke rol weggelegd voor de ambtenaren. Zij zijn degenen die zowel de visie als de uitvoering van projecten over de legislaturen heen kan tillen. Daarom gelooft de Unie in de kracht van de deskundigheid van het ambtelijke apparaat. Politiek moet hier ook durven beroep op te doen. Als politicus kan je niet alles zélf weten en zélf doen.  

Toekomstplan

Momenteel zit De Unie Godsheide een beetje op haar honger. Door corona is de werking op een laag pitje komen te staan, en is de communicatie met het huidige stadsbestuur nooit echt op kruisnelheid gekomen. Maar we blijven hameren op het integreren van de input uit het dorp in de toekomstplannen van de stad. Momenteel starten we weer mondjesmaat met het organiseren van kleine evenementen zoals een concertje in de kerk, het overwegen om een stadskrant uit te brengen, het ondersteunen van particuliere verbindende initiatieven. Ook houden we de vinger aan de pols in het dorp en spelen we onze rol als intermediair tussen beleid en inwoners.  

Praktisch