bredene 4.jpg
Provider image

De sociale kruidenier is een kwaliteitsvol alternatief voor de traditionele voedselhulp waarbij ontmoeting en betrokkenheid van kwetsbare burgers centraal staat.

Bredene: sociale kruidenier ’t Groot Verschil

Doelstelling

• De sociale kruidenier uitbaten. We bouwen de winkelwerking verder uit waarbij we afstappen van de caritatieve benadering op voedselhulp.

Sociale tewerkstelling creëren. We bieden arbeidstrajecten aan in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten.

Creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek. We bieden ruimte om vertrouwensbanden op te bouwen tussen hulpverleners en bezoekers.

Participatie creëren. Binnen alle lagen van de werking betrekken we vrijwilligers en partners.

Klanten in armoede toeleiden.

Gezonde en verse voeding bereikbaar maken voor mensen met een beperkt inkomen.

• Op termijn actief bijdragen aan het terugdringen van voedselverlies. We spelen creatief in op de mogelijkheden van een sociale kruidenier in het omgaan met voedseloverschotten.

 

Bereik

De sociale kruidenier richt zich tot burgers die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden. Om zoveel mogelijk mensen toe te leiden, wordt samengewerkt met andere welzijnsactoren. Naast het winkelgebeuren zeten we actief in op ontmoeting. Op die manier creëren we een dynamiek waarbij bezoekers elkaar motiveren om de kruidenier te blijven bezoeken en ook hun netwerk hierover aanspreken. Het aspect van ontmoeting zorgt voor een verbreding van de doelgroep van bezoekers. Het vormt het ingrediënt om een meerwaarde te creëren voor de kwetsbare inwoners.

Neveneffect

  • Net door de ontmoetingsruimte een duidelijke plaats te geven in het concept, overstijgt het initiatief het doel van louter voedselhulp. De gemengde vrijwilligersgroep betekent ook een verruiming van het netwerk van de doelgroep-vrijwilligers. We zetten sterk in op een mix van vrijwilligers uit de doelgroep en niet-doelgroep. Daardoor ontwikkelen de vrijwilligers respect en waardering voor elkaars levensverhaal. Vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen van de sociale kruidenier vinden vrijwilligers elkaar, ondanks hun verschillen. De creatie van sociale cohesie is een duidelijk neveneffect van het initiatief.
  • Doordat de vrijwilligers het concept van de sociale kruidenier mee vorm geven, verlagen we drempels voor de doelgroep.
  • Het winkelgebeuren was in opstart de kernactiviteit van het project. Vrij snel verschoof het gewicht naar het ontmoetingsaspect.
  • De gemengde vrijwilligersgroep zorgt voor een vlottere participatie en ontsluiting van andere hulp -en dienstverlening voor de gebruikers.
  • De sociale kruidenier is ook een katalysator voor het ontstaan van andere sociale projecten, zoals deelname van kwetsbare groepen aan de volkstuintjes.

Hindernis

Het blijft een uitdaging om anderstaligen en nieuwkomers bij de ontmoeting te betrekken. Zij gebruiken de sociale kruidenier enkel als ‘winkel’. We overbruggen moeilijk de taalbarrière.

Tip

  • Neem de tijd om een gemengde vrijwilligersgroep te rekruteren van mensen met een kwetsbaarheid en mensen zonder.
  • Betrek vrijwilligers zo vroeg mogelijk bij het initiatief en neem hem mee in het verhaal van missie, visie en doelstellingen. Durf hen ook verantwoordelijkheid geven. Zo geef je hen groeikansen.
  • De coaching van de vrijwilligersgroep is een niet te onderschatten tijdsinvestering. Ookal loopt het project al een tijdje.
  • Sta stil bij wat je wil bereiken. Bewaak dit tijdens de voorbereiding maar evenzeer tijdens de uitvoering. Toets ook evoluties, voorstellen, wijzigingen af aan de vooropgestelde missie/visie en doelstellingen. Alleen zo kan je echt een gezamenlijk verhaal schrijven met resultaat.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel hooi op je vork neemt bij aanvang. Soms is het beter om gestaag te groeien in een project. Bij een project zoals voedselhulp zijn er veel randvoorwaarden waaraan je moet voldoen zoals logistiek, voedselveiligheid, stockage...

Meer

Contactpersoon: Wendy Samson, coördinator sociale kruidenier Bredene

Contactgegevens: Wendy.Samson@ocmwbredene.be of 059/33 97 70

Website: www.ocmwbredene.be