Deze pagina beschrijft de belasting in de uitdovende regelgeving. De nieuwe regelgeving vindt u hier

Belastingen taxi's en VVB's

Toegelaten bedragen belastingen taxivergunning en verhuur voertuig met bestuurder

In haar belastingreglement kan de gemeente voor een taxivergunning volgende belastingen aannemen:

  • bij een standplaats op privé-terrein: … euro (bedrag tussen 0 en 250 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig + … euro (bedrag tussen 0 en 75 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare weg wanneer het voertuig voorzien is van radiotelefonie​;
  • bij gebruik van standplaatsen op de openbare weg: … euro (bedrag tussen 0 en 450 euro, te bepalen door de gemeenteraad) per jaar en per vergund voertuig, inclusief het gebruik van radiotelefonie.

Bij een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder bedraagt de belasting 250 (+ indexering) euro per jaar per vergund voertuig.

Wanneer eenzelfde voertuig ingezet wordt als een verhuurvoertuig met bestuurder en taxi dan bedraagt de belasting respectievelijk 250 euro per jaar per vergund voertuig + de eventuele belasting die de gemeente heft op de taxivergunning.

Deze bedragen worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De geïndexeerde bedragen van de belasting op de verhuurvoertuigen met bestuurder vind je op deze pagina van de Vlaamse overheid, onder 'Retributies en belastingen'. 

De belasting jaarlijks en ondeelbaar?

Voor taxivergunningen heeft de gemeente de keuze om de (eventuele) belasting

  • te laten gelden voor een gans jaar, of
  • te verrekenen in functie van het moment waarop de vergunning een aanvang neem of eindigt, in het jaar waarop de belasting van toepassing is.

Voor VVB-vergunningen geldt de belasting altijd voor een gans jaar. M.a.w. de (verplichte) belasting wordt dus niet verrekend in functie van het moment waarop de vergunning een aanvang neem of eindigt.

Voor VVB's bepaalt art. 49 van het decreet personenvervoer (20.04.2001):
§ 4. De belasting, […] op de vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, [is] verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Onder welke code boeken?

In de BBC boekhouding zijn de codes:

  • AR73414 voor taxi's 
  • AR73415 voor VVB (verhuur voertuig met bestuurder).

Kohierbelasting of contantbelasting?

Gezien de aard van deze belasting ligt een kohierbelasting het meest voor de hand. De meeste gemeenten ‘neigen’ dan ook naar een kohierbelasting. Maar er zijn ook gemeenten die een kontantbelasting heffen bij de uitreiking van de vergunning, maar die dan de daaropvolgende jaren waarvoor de vergunning geldt, werken met een kohierbelasting.

Verplichte belasting verhuur voertuig met bestuurder

Het wijzigingsdecreet van 8 mei 2009 verduidelijkt dat een vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder verplicht aanleiding geeft tot het innen van een belasting van 250 euro (+ indexering). Daarmee werd de onduidelijkheid over het al dan niet verplicht karakter van deze belasting uit de wereld geholpen.

Gemeenten moeten hiervoor geen eigen belastingreglement goedkeuren, want dit is reeds een bepaling in het decreet. De gemeente moet dus enkel de belasting inkohieren ten voordele van de gemeente.

Deze belasting is niet in tegenstrijd met het lokaal pact. Want deze regelgeving dateert reeds van voor het lokaal pact.