Omdat het niet altijd evident is om professionele activiteiten te combineren met lokale politieke activiteiten werd het systeem van politiek verlof ingevoerd. Het politiek verlof verschilt naargelang je als lid van het BCSD werkt voor de privésector, de overheid, het onderwijs of het leger. Bepaalde categorieën van werkgevers (bv. universiteiten) hebben vaak nog eigen regelingen, die we hier niet allemaal kunnen bespreken. Hieronder wel de belangrijkste principes en de dagen politiek verlof voor de leden van het BCSD:

Werknemers uit de privésector hebben de mogelijkheid om een bepaald aantal dagen verlof te nemen voor de uitoefening van hun politiek mandaat. Belangrijk is dat politiek verlof een recht is. Werkgever en werknemer kunnen er dus niet van afwijken bij individuele overeenkomst.

Naargelang het aantal inwoners van de gemeente heb je als lid van het BCSD recht op een bepaald aantal dagen verlof (eventueel te vermeerderen met je verlof als gemeente- en OCMW-raadslid):

 • een halve dag per maand in gemeenten met minder dan 10 000 inwoners, 
 • een dag per maand in gemeenten met 10 000 inwoners of meer.

Neem je in de privésector politiek verlof op, dan behoud je je loon tijdens jee afwezigheid op het werk. Wel kan je werkgever dit loon terugvorderen van de gemeente waar je mandataris bent. Het gaat concreet over het brutoloon (inclusief de werknemersbijdragen), vermeerderd met de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die je werkgever tijdens de dagen van politiek verlof aan jou betaalde, maar in elk geval beperkt tot de wettelijke loongrens. Je werkgever vordert driemaandelijks terug. De gemeente kan op zijn beurt de terugbetalingen jaarlijks bij jou terugvorderen . Dit bedrag is gelimiteerd tot maximaal de helft van het brutobedrag aan presentiegelden dat je als mandataris gedurende dat jaar ontving (inclusief de presentiegelden in subcomités e.d.), maar gekoppeld aan de dagen dat je ook daadwerkelijk politiek verlof nam. Op deze terugbetaalde bedragen hoef je als mandataris geen belastingen te betalen (als je het maar juist aangeeft, zie ook de fiscale gevolgen voor raadsleden).

Als werknemer in de openbare sector heb je de mogelijkheid om een bepaald aantal dagen verlof te nemen voor de uitoefening van je politiek mandaat. De regeling voor het politiek verlof is voor de meeste overheidsniveaus (federaal, gewestelijk, provinciaal, lokaal) gelijklopend.

 1. Werknemer van een lokaal bestuur
  Politiek verlof voor leden van het BCSD is hier mogelijk voor wie ten minste 80% werkt.
 2. Werknemer van de federale overheid
  Het aantal dagen politiek verlof wordt hier bepaald in verhouding tot het aantal door het personeelslid werkelijk gepresteerde diensten.
 3. Werknemer van de Vlaamse overheid
  Politiek verlof voor leden van het BCSD is hier mogelijk voor wie ten minste 80% werkt.

Als BCSD-lid dat werkt voor de overheid heb je recht op dagen “dienstvrijstelling” en dagen “facultatief politiek verlof”:

 • De "dienstvrijstellingbedraagt twee dagen per maand en heeft geen weerslag op je administratieve en geldelijke toestand. Je loon wordt dus gewoon doorbetaald, en dat loon wordt niet teruggevorderd bij het gemeentebestuur.
   
 • Het "facultatief politiek verlof" wordt niet bezoldigd maar kan wél een impact hebben op je administratieve en geldelijke toestand. Dit kan je het best nagaan bij de personeelsdienst van je werkgever. Het facultatieve politiek verlof kan enkel op eigen vraag en bedraagt:
   
  • twee dagen per maand in gemeenten tot en met 80 000 inwoners
  • vier dagen per maand in gemeenten met meer dan 80 000 inwoners

Als werknemer in het onderwijs (niet het universitair onderwijs, de instellingen voor hoger onderwijs en de Hogere Zeevaartschool) ontvang je geen wedde tijdens de periode van je politiek verlof voor je mandaat als lid van het BCSD. Je kan het volume politiek verlof enkel wijzigen elke 1e september. Neem je deeltijds politiek verlof, dan moet je wekelijks prestaties blijven verrichten die ten minste een volledige prestatie-eenheid bedragen, en voor wat de centra voor leerlingenbegeleiding betreft, wekelijks prestaties blijven verrichten die ten minste 10% van een volledige opdracht bedragen. Meer informatie over het politiek verlof in het onderwijs en de cumulatiebeperkingen zie de deelwebsite over politiek verlof van Onderwijs Vlaanderen.

Het politiek verlof voor het militair personeel kent specifieke regels.  Zo moet je als militair van het reservekader rekening houden met de noodwendigheden van de dienst en kan je slechts een lokaal mandaat uitoefenen buiten de periodes waarin je actief moet zijn in het leger. Je moet dan wel je korpscommandant (aangetekend) informeren over je politieke plannen, ten laatste 10 dagen vóór jouw eedaflegging als mandataris én je mag niet meer in kandidaatsperiode zijn. Deze regels zijn niet van toepassing op militairen in vrijwillige opschorting van prestaties (VOP). Het aantal dagen politiek verlof wordt bepaald in verhouding tot de door jou als militair effectief gepresteerde diensten.

Wanneer je als lokaal mandataris een van de volgende functies uitoefent, word je verplicht in politiek verlof gestuurd, ongeacht het mandaat:

 • een commandofunctie;
 • een functie aan boord van een Belgische of buitenlandse vlooteenheid;
 • een functie in een internationaal of intergeallieerd organisme;
 • een functie als onderrichter.

Je kan wel vragen om tijdelijk naar een andere functie overgeplaatst te worden. Zodra het politiek verlof van ambtswege is beëindigd, wordt je dan heropgenomen in werkelijke dienst met de graad en de anciënniteit in de graad die je had bij de start van de periode van politiek verlof.

Voor de rest is de regeling gelijkaardig aan die voor het federale overheidspersoneel. Ook hier zijn "dienstvrijstelling" (twee dagen per maand) en "facultatief politiek verlof" mogelijk.

Verder lezen:

Fiscale gevolgen