Omschrijving

De gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek zetten via het intergemeentelijk klimaatproject in op thermografie. Met een warmtebeeldcamera wordt het warmteverlies van woningen in kaart gebracht. Met deze techniek willen de gemeenten hun inwoners sensibiliseren en overtuigen om hun woning energiezuiniger te maken. Het direct waarnemen van warmteverliezen is een sterke visuele trigger die bewoners meteen aan het nadenken zet. Scholen en vrijwilligers gaan, na een opleiding, mee de straat op om thermografische scans van woningen te maken. Nadien krijgen de bewoners een rapport met advies en indien gewenst verdere opvolging van een renovatiecoach. Honderden gezinnen kregen zo reeds een woonscan. 

Aanleiding en doelstelling

In een eerder Interreg project See2Do! werd vastgesteld dat thermografische foto’s als uitstekende trigger werken om bewoners bewust te maken van hun energieverliezen thuis. Thermografische scans op wijkniveau zijn een goede werkwijze om interesse bij burgers te wekken i.v.m. energetische renovatie.  Maar het uitvoeren van thermografische scans vraagt een aanzienlijke personeelsinzet en is dus relatief duur.  Om dit praktisch en financieel haalbaar te maken, wil het project inzetten op het opleiden van vrijwilligers voor het maken van deze opnames. Ook wordt er ingezet op samenwerkingen met scholen in de gemeenten/regio om thermografische opnames samen met leerlingen van de scholen en eigen woning te maken.  

Het maken van thermografische scans wordt gebruikt als sensibiliserend middel om toeleiding te creëren voor verdere renovatietrajecten. Hiernaast zullen er ook infomomenten in wijken worden georganiseerd om tot wijkrenovaties over te gaan.

Betrokken partners

IGEMO, Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

 

Budget en subsidiëring

Het totale projectbudget bedraagt 500.000 euro en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (Intergemeentelijk klimaatproject oproep van minister Schauvliege)  en Europese (Interreg North Sea) subsidies.

Timing

Het gaat over een project van twee jaar, dat werd opgestart in januari 2020 en loopt tot december 2022

Hindernissen en tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen 

  • Om een thermografische scan uit te voeren is er een specifiek weerbeeld nodig: kouder dan 10°C, geen zon en geen regen. De tijdspanne om scans uit te voeren is dus kort en kan enkel in de wintermaanden. Je hebt dan ook een beetje geluk nodig wanneer je een programma start met een school. Zorg ook voor een aangepast programma afhankelijk van de studierichting van de studenten.

  • De interpretatie van de thermografische beelden vergt de nodige kennis, het is gemakkelijk om verkeerde conclusies te trekken en dan ook verkeerd advies mee te geven naar bewoners. Geef dus steeds context mee en zorg voor aangepaste communicatie.

  • Scan gemeentegebouwen als oefening. Denk aan gemeentehuizen, OCMW’s, WZC’s,… Zo trek je de aandacht van buurtbewoners én het lokaal bestuur krijgt beter inzicht in haar patrimonium.

  • Definieer de doelgroep die je wilt bereiken en baken buurten af. Veel bewoners gebruiken de thermografische scan om te kijken of eerdere energetische ingrepen aan hun woning correct werden uitgevoerd.

  • Probeer vrijwilligers te vinden uit eenzelfde buurt, dat schept meteen een grotere betrokkenheid en een goed groepsgevoel.

     

 

Sterktes van het project

Het opleiden van vrijwilligers, leerkrachten en leerlingen zorgt voor een verankering van de kennis bij de lokale bevolking. Dankzij het project in de scholen worden niet alleen studenten, maar ook leerkrachten, ouders, broers en zussen en buren bij het project betrokken en bereik je meteen veel meer mensen. De visuele trigger van een warmtebeeld zet mensen aan het nadenken en overwegen sneller om tot een energetische renovatie over te gaan.

 

Meer weten?