De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een volksverzekering die de zorg en ondersteuning ​regelt voor personen met een langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning. De regie van de zorg en ondersteuning in eigen handen van de persoon met een zorgbehoefte staat centraal. 

Op 2 mei 2018 keurde het Vlaams Parlement het decreet Vlaamse sociale bescherming (VSB) definitief goed. Met het nieuwe decreet streeft men naar een vereenvoudiging van rechten en procedures, het vermijden van dubbele inschalingen, automatische rechtentoekenning, het uniek loket, enz. Het decreet breidt de bestaande pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit met een aantal nieuwe pijlers, waaronder de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen. 

Iedereen die in Vlaanderen woont, sluit zich vanaf de leeftijd van 26 jaar verplicht aan bij een zorgkas. Iedere Vlaming betaalt jaarlijks een zorgbijdrage voor de VSB aan een zorgkas. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en contactpunt.

Naar een persoonsvolgende financiering

Het decreet bevat de krijtlijnen van de toekomstige persoonsvolgende financiering. In de toekomst krijgt de financiering twee delen: één deel zorggebonden financiering, dat toekomt aan de gebruiker, en één deel organisatiegebonden financiering, dat toekomt aan de aanbieders en voorzieningen.

Zorggebonden financiering

De zorggebonden financiering omvat een aantal financiële tegemoetkomingen: 

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)
  • Zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen (THAB)
  • Zorgbudget voor personen met een handicap (BOB).

Daarnaast krijgen de gebruikers in de zorggebonden financiering een zorgticket op basis van hun zorgzwaarte. Dit zorgticket zal recht geven op gezinszorg, kortverblijf, dagopvang, dagverzorging, permanente zorg in een residentiële ouderenzorgvoorziening, enz. 

Organisatiegebonden financiering

In de organisatiegebonden financiering zijn de uitgaven vervat die specifiek en noodzakelijk zijn voor de duurzame uitbating van zorgvoorzieningen, onafhankelijk van de individuele zorgbehoefte van de gebruikers. Dit omvat bv. specifieke personeelskosten, incentives voor kwaliteit en vergoeding voor ICT,...

Volgende stappen

Sinds 1 januari 2019 omvat de Vlaamse Sociale Bescherming naast de zorgbudgetten ook de financiering van de mobiliteitshulpmiddelen, de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra.

In de volgende fase moet werk gemaakt worden van de inschaling van de zorgzwaarte met de BelRAI en de BelRAI-screener, de inkanteling van de financiering van de thuiszorg, en de opsplitsing in zorggebonden en organisatiegebonden financiering.

Nuttige links