Woondag 2023 

Presentaties

'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting' staat sinds 1993 in artikel 23 van de Belgische Grondwet te lezen.
Ook de Vlaamse Wooncode gaat uit van dit woonrecht: 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen,' staat er. 

De lokale besturen hebben een belangrijke opdracht in het mee realiseren van dit woonrecht. Daarvoor hebben zij een decretaal verankerde coördinerende functie gekregen. Zij moeten de verschillende partijen die op lokaal vlak bezig zijn met de thema's 'huisvesting' en 'wonen' rond de tafel krijgen en zorgen dat er een samenhangend beleid wordt gevoerd.

De gemeente heeft een zekere vrijheid om dat beleid en die regiefunctie zelf vorm te geven. De Vlaamse regelgever heeft wel een kader geschapen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid door daarin  drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen vast te stellen voor de periode  2020-2025:

 1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
 2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
 3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Om  het beleid in de praktijk te vertalen en om die regierol waar te maken, kan de gemeente opeen aantal instrumenten en procedures terugvallen. De Vlaamse overheid stimuleert ook een intergemeentelijke aanpak door samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid te subsidiëren.  

Lokaal woonbeleid is per definitie integraal. 'Wonen' heeft belangrijke raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, armoedebeleid, leefbaarheid, wonen voor ouderen (ouderenbeleid), energie, welzijn, duurzaamheid...

Vlaamse Codex Wonen

Op 1 januari 2021 werd de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen.

De Vlaamse Wooncode bundelt de regelgeving over het Vlaamse woonbeleid. De Wooncode dateert van 1997 en is intussen meermaals gewijzigd. Daarnaast zijn er ook andere aspecten van het woonbeleid buiten de Wooncode te vinden. Om de samenhang en de leesbaarheid te verbeteren, is er een initiatief genomen om al deze regelingen te bundelen. Er is een nieuwe structuur met een nieuwe nummering van de bestaande artikels. Inhoudelijk is er niets gewijzigd. De Vlaamse Wooncode wordt daarbij omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen.

Bij deze codex hoort ook een uitvoeringsbesluit dat alle bestaande uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Wooncode en de andere decreten bundelt.

De Vlaamse Codex Wonen bevat de volgende regelingen:

 • De Vlaamse Wooncode
 • Het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
 • Het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
 • Het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
 • De subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners

De volgende aspecten uit het decreet grond- en pandenbeleid:

 • Het leegstandsregister
 • De activeringsprojecten en het activeringstoezicht
 • De regeling rond de verwezenlijking van een sociaal en een bescheiden woonaanbod

De codex is opgebouwd uit zeven boeken:

 • boek 1: inleidende bepalingen
 • boek 2: organisatie van het woonbeleid
 • boek 3: woningkwaliteit
 • boek 4: woonactoren
 • boek 5: instrumenten van het woonbeleid
 • boek 6: sociale huur
 • boek 7: slotbepalingen