Wijziging Vlarema 2019

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief een wijziging van het Vlarema (“Vlarema 7”) goed. Het Vlarema is het uitvoeringsbesluit van het Materialendecreet. Hieronder volgt in een notendop de wijzigingen die een impact hebben op lokale besturen.

Cateringmateriaal: verbod op wegwerp

Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen of blik is vanaf 1 januari 2020 niet meer toegelaten. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verbod uitgebreid tot het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

Lokale besturen zijn gemeenten, provincies, gemeente- en provinciebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het gaat hier over evenementen waar de lokale besturen en Vlaamse overheid zelf bepalen hoe de catering verloopt, bijvoorbeeld door een marktbevraging. Het betreft dus niet de handelaars die drank en voedingsmiddelen verkopen op door de overheden georganiseerde markten en kermissen.

Voor niet-gemeentelijke evenementen (van schoolfeesten tot festivals) is het vanaf 1 januari 2020 verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes en petflesjes, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Meer informatie over deze nieuwe regels kan je vinden op de website van OVAM.

Gerecycleerde kunststoffen in afvalzakken

Vanaf 1 januari 2021 is er een verbod op het gebruik van kunststof afvalzakken die niet worden geproduceerd op basis van gerecycleerde kunststoffen. Bovendien bepaalt het Vlarema minimale gehaltes aan gerecycleerde kunststoffen:

 • 80% vanaf 1 januari 2021, waarvan minstens 50% uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen;
 • 100% vanaf 1 januari 2025, waarvan minstens 50% uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen.

Het verbod geldt niet voor biodegradeerbare afvalzakken bestemd voor groen- of gft-afval, (niet-) risicohoudend medisch afval, asbesthoudende materialen en bouwpuin. Het gebruik van kunststoffen afvalzakken zonder gerecycleerde kunststoffen wordt voor bestaande voorraden die aangekocht werden voor de ingangsdatum van het verbod, toegelaten tot maximaal 6 maanden na de ingang van het verbod.

Selectieve inzameling van organisch-biologisch bedrijfsafval

De Vlaamse Regering voert een verplichte selectieve inzameling van organisch-biologisch bedrijfsafval bij middelgrote en grote afvalproducenten vanaf 1 januari 2021 in. Het gaat hier over bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid, dus ook bepaalde instellingen van of verbonden aan het lokaal bestuur:

 • onderwijsinstellingen met meer dan driehonderd leerlingen;

 • ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan vijfentwintig erkende bedden;

 • woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan dertig bedden;

 • penitentiaire centra;

 • kazernes van de strijdmachten met meer dan honderd werknemers;

 • bedrijven en instellingen met meer dan honderd werknemers;

 • restaurants, brasserieën en hotels met meer dan vijftig maaltijden per dag;

 • feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer van tweehonderdvijftig zitplaatsen;

 • cateringbedrijven.

Ook super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van 400 vierkante meter vallen onder deze verplichte selectieve inzameling.

Verbrandingsverbod voor ongesorteerd grofvuil

De Vlaamse Regering voegt twee afvalsoorten toe aan het verbrandingsverbod:

 • huishoudelijk restafval, dat niet conform de regels inzake selectieve inzameling werd ingezameld;
 • grofvuil dat nog niet werd gesorteerd met als doel de recycleerbare materialen te valoriseren.

Het verslag aan de Vlaamse Regering verduidelijkt dat grofvuil moet worden nagesorteerd op homogene afvalstoffen die voor materiaalrecyclage in aanmerking komen. Het houdt echter niet in dat samengestelde afvalstoffen ontmanteld moeten worden. Wat betreft de inzameling van grofvuil op recyclageparken is er voldoende garantie op selectiviteit. Bij de ophaling aan huis dient men ofwel ter plekke voldoende selectief te zijn, ofwel het ingezamelde afval na te sorteren. Bijvoorbeeld: houten planken mag men niet meer meenemen. Doet men dat wel, dan is nasortering verplicht.

Uitbreiding sorteerboodschap gft

In uitvoering van het een actie in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Gelijkaardig bedrijfsafval wordt de definitie van gft-afval uitgebreid met keukenafval. Verder bepaalt de Vlaamse Regering dat alle gemeenten en verenigingen van gemeenten die geregistreerd zijn als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van afvalstoffen voor de codes 20 01 08 of 20 02 01, van rechtswege een registratie krijgen als inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van dierlijke bijproducten categorie 3-materiaal. Een analoge regeling wordt voorzien voor de gemeenten en vereniging van gemeenten met een registratie als vervoerder van afvalstoffen.

Verbod op gratis lichte plastic draagtassen

Het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik is verboden bij aankoop in de detailhandel. De bijdrage per draagtas moet zichtbaar worden gemaakt aan de consument. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt. Lichte plastic draagtassen zijn plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron en meer dan of gelijk aan 15 micron.

Verbod op stickers op groenten en fruit

De Vlaamse Regering stelt vanaf 1 januari 2021 een verbod in op het gebruik van stickers die rechtstreeks aangebracht worden op groenten en fruit, tenzij de informatie op de sticker functioneel of wettelijk verplicht is of tenzij de stickers gecertificeerd als thuiscomposteerbaar zijn. Deze stickers komen uiteindelijk vaak terecht in het GFT-afval en verstoren het daaropvolgende composteringsproces.

Nuttige documenten