Sinds 1 januari 2018 vervangt het stelsel Wijk-Werken (W-W) de vroegere Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA). Zoals bij het PWA stelsel houdt ook het Wijk-werken in dat je klusjes kan laten uitvoeren door werkzoekenden/leefloners die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Voor sommige werkzoekenden/leefloners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is ook deeltijds werk niet onmiddellijk haalbaar. Het nieuwe wijk-werken biedt hen de kans om enkele uren per week werkervaring op te doen in een heel toegankelijke werkomgeving dicht bij huis. Daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering / het leefloon. Wijk-werken is bedoeld als opstap naar werk en om die reden beperkt in de tijd; binnen het jaar moet het werkzoekenden/leefloners helpen om de volgende stap in hun traject te kunnen zetten.

Ook voor deze maatregel hebben de lokale besturen een  rol te spelen. Enerzijds staan de gemeenten in voor de organisatie van het wijk-werken en het aanvullen/wijzigen van de activiteitenlijst met (nieuwe) maatschappelijke taken die inspelen op lokale noden. Anderzijds kunnen de OCMW’s de eigen cliënten, voor wie wijk-werken een oplossing kan zijn, toeleiden naar dit systeem en hen verder in hun traject ook blijven opvolgen.

Om een en ander in goede banen te leiden werd eind 2018 binnen de VVSG, op vraag van de wijk-werkorganisaties zelf, een structureel overleg van wijk-werkorganisaties opgezet. Doelstellingen van deze werkgroep zijn de uitwisseling van goede praktijken, het bespreken van knelpunten, het formuleren van oplossingen en het voorbereiden van het structureel overleg met de VDAB. 

Daarnaast werden tussen de VDAB en de VVSG afspraken gemaakt om te komen tot een goede uitvoering van het Decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en het Besluit Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken. Dit afsprakenkader werd vertaald in een concreet actieplan dat momenteel uitgerold wordt. De operationele opvolging van dit actieplan gebeurt in de werkgroep wijk-werken, een overleg tussen de VDAB, de VVSG en de wijk-werkorganisaties. De werkgroep wijk-werken werkt een jaarlijks actieplan uit met de operationalisering en concretisering van de afspraken. De werkgroep voert het actieplan ook uit en koppelt dit terug naar de Centrale Werkgroep Lokale Besturen bij de VDAB. De evaluatie van het actieplan, alsook de evaluatie van het volledige stelsel wijk-werken wordt jaarlijks aan de Raad van Bestuur van de VDAB voorgelegd.

Meer info bij ann.jughmans@vvsg.be of fabio.contipelli@vvsg.be.