Korte uitleg

WVI (voluit West-Vlaamse Intercommunale) is de dienstverlenende vereniging van 54 West-Vlaamse gemeenten, actief in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Als verlengstuk van de lokale besturen ondersteunen we hen bij het vervullen van hun taken. Met een veelzijdige dienstverlening actief op diverse domeinen proberen we onze lokale besturen maximaal te ontzorgen: van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. Waar er raakvlakken zijn, initiëren, faciliteren en organiseren we intergemeentelijke samenwerking, en ondersteunen ook de regionale werking van onze lokale besturen. Een sterke regionale samenwerking biedt immers volop mogelijkheden.

Contactgegevens 

 • website: https://www.wvi.be/nl
 • contactpersoon: Nathalie Garré
 • Telefoon: 050/36.71.71
 • e-mail: n.garré@wvi.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Inhoudelijke expertise ten dienste van de lokale besturen

 • WVI is territoriaal coördinator binnen het Europese Burgemeestersconvenant en neemt hierdoor de rol op de deelnemende steden en gemeenten te ondersteunen binnen dit kader. We zorgen voor kennisuitwisseling, een adviesloket, een blijvende algemene coördinatie, de opmaak van het vereiste klimaatplan en de monitoring ervan, het trekken van een aantal (regionale) klimaatacties en het eerstelijnscontact met het Europees secretariaat.

 •  WVI is Energiehuis voor 33 vennoten. Onder deze koepel wordt het aanbod inzake energetische renovatie gebundeld: het energieloket voor alle renovatievragen van particulieren, het verstrekken en beheren van energieleningen, het dakenproject “weet jij wat je dak allemaal kan”, de kwaliteitsscreening van meergezinswoningen, renovatieadvies op maat, renovatiebegeleiding bij uitvoering, de thermocar (voor thermografische gevelscans) als sensibilisatietool en de poule van intergemeentelijke renovatiecoaches.

 • WVI bouwt het kennisplatform openbare verlichting voor West-Vlaanderen uit en neemt als expert deel in het kennisnetwerk openbare verlichting van VVSG en Fluvius op Vlaams niveau. Via de platformen wordt kennis verspreid rond energiebesparing en worden lokale besturen gestimuleerd hierop in te zetten.

 • WVI staat in voor de opmaak van ruimtelijke regiovisies, met vier concreet gedefinieerde thema’s. Twee van deze thema’s passen binnen het pact: “energielandschappen” en “groen-blauwe dooradering” (met ook aandacht voor fietsverbindingen).

 • WVI heeft een lerend netwerk rond participatie, om concreet van elkaar te leren en instrumenten te delen. Daarnaast biedt WVI strategische ondersteuning op vlak van participatie via analyse, visievorming, afwegingskader, methodieken en coaching van medewerkers.

 • WVI biedt begeleiding bij subsidieaanvragen in het kader van provinciale, Vlaamse en Europese subsidiekaders. Daarnaast zetten we zelf in op deze kaders via projectaanvragen in functie van de vennoten. WVI neemt ook deel in onderzoeksprojecten in samenwerking met bedrijven en kennispartners. Via projectmanagement kan WVI bedrijven met elkaar en met kennispartners in contact brengen.

   

Productaanbod  op maat van het LEKP

 • WVI werft intergemeentelijk personeel aan via de formule van “kostendelende vereniging”. Tot de mogelijkheden behoren een klimaatregisseur of beheerder van het openbaar domein.

 • Waar WVI als ontwerper optreedt in opdracht van het gemeentebestuur worden in het planningsinstrumentarium (GRBP, GRS, RUP, verordening, BGO, …) normen opgelegd voor het vrijwaren van beekvalleien, voor groen, groenzones, geveltuinen, groendaken, waterbuffering, infiltratievoorzieningen,… .

 • WVI neemt in mobiliteitsplannen een visie op rond deelmobiliteit, fietspaden en laadpunten.

 • WVI biedt lokale besturen ondersteuning bij de realisatie van lokale en buurtmobipunten/hoppin-punten. Dit kan gebeuren via de uitwerking van een globale visie (op het mobiliteitsaanbod, extra diensten, oriëntatie en ruimtelijke integratie in de lokale en buurtmobipunten), via het opstellen en verwerken van bevragingen van werkgevers en bewoners (rond bvb. verwachtingen, extra diensten,…), via het opmaken van een inrichtings- en uitvoeringsplan en via de aankoopcentrale in functie van de realisatie van mobipunten (bvb. straatmeubilair, fietspompen, fietstallingen,…)

 • WVI ondersteunt gemeenten om openbaar groen op een ecologisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze te organiseren.

 • In eigen projectontwikkeling inzake wonen wordt in het proces van planopmaak en definiëring van voorschriften opgenomen: de aanplant van bomen en hagen op publiek en privaat domein, ruimte voor deelmobiliteit, fietspaden en extra waterbuffering.

 • In eigen projectontwikkeling inzake ondernemen wordt op perceelniveau een aanplant gevraagd (zij- en achterkavelgrenzen). Via de verkoopsvoorwaarden kan laadinfrastructuur op bedrijfsniveau als verplichting meegenomen worden. Waar mogelijk in combinatie met hernieuwbare energieopwekking kunnen groendaken eveneens via de verkoopvoorwaarden gestimuleerd/verplicht worden.

 • Via de grondpositie van WVI bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen kunnen deelmobiliteit en laadvoorzieningen gefaciliteerd worden.

 • Bij de start van een project bedrijventerrein kan onderzocht worden of er linken kunnen gelegd worden met initiatieven inzake openbaar vervoer/combimobiliteit (bvb. voorzien/verplaatsen van een bushalte, mobipunt/hopp-in punt,…)

 • Via het pilootproject “de circulaire weg” wordt ook infiltratie onderzocht.

 • Op bestaande/oudere bedrijventerreinen wordt via de terreinbeheersvoorwaarden bij doorverkoop een onthardingsverplichting en aanplant van bomen/hagen opgelegd, afgedekt door een waarborg en in de plaatstelling.

 • Bij de reconversie van een verlaten site of brownfield en bij een revitalisering van een eigen verouderd bedrijventerrein komen bovenstaande zaken samen, met extra focus op ruimteneutrale ontwikkeling.

Concrete realisaties

 • In eigen projectontwikkeling inzake wonen wordt overgegaan tot aanplant van hagen en bomen op publiek domein en waar mogelijk het creëren van plaats voor hoppin-punt/deelmobiliteit en het aanleggen van fietspaden.
 • In eigen projectontwikkeling inzake ondernemen worden op alle bedrijventerreinen robuuste groenvoorzieningen aangelegd (bufferzones, langs openbaar domein), die in publiek beheer blijven (via parkmanagement). Daarnaast worden alle bedrijventerreinen uitgerust met collectieve waterbuffervoorzieningen, meestal in combinatie met een natuurlijke aanleg in functie van biodiversiteit. Bovendien wordt bij iedere realisatie van bedrijventerrein de fietsmobiliteit bestudeerd en meegenomen, wat leidt tot het oplossen van “missing links” (veilige verbindingen via fietspaden op het bedrijventerrein) en op grotere terreinen de aanleg van fietspaden ten behoeve van de interne mobiliteit.
 • WVI werkt aan coöperatieve hernieuwbare energie via een energiegemeenschap op bedrijventerreinen en/of in woonprojecten. De opzet is alle bedrijventerreinen in te zetten als energiehubs van decentraal geproduceerde hernieuwbare energie waarbij de participatie van bedrijven en inwoners (omliggende buurten) beoogd wordt. Deze manier van werken wordt onder andere gebruikt om de verkoopvoorwaarden met betrekking tot zonnepanelen uit te kunnen rollen. Dat onderdeel van de verkoopvoorwaarden beoogt het maximaliseren van het dakpotentieel voor hernieuwbare energie op bedrijventerreinen.