Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden in Europa, we moeten dus dringend actie ondernemen om dit aan te passen. Door de hoge verhardingsgraad hebben we enerzijds te maken met watertekort en anderzijds met wateroverlast. Door in te zetten op ontharding kunnen we de groenblauwe dooradering bevorderen, de leefomgeving aangenamer en gezonder maken, e.d. 

Er wordt o.m. via de de Blue Deal van de Vlaamse overheid structureel op ingezet op dit element binnen de adaptatiedoelstellingen

Doelstellingen

 

  • 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding)

 

 

 

 

  • Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

Wat is concreet subsidieerbaar?

1.      Het ‘ontharden’ van o.a. pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten en het terug open leggen van waterpartijen in de bebouwde omgeving. 

! Wettelijke verplichtingen worden niet meegeteld.

2.      Voor regenwateropvang en infiltratie wordt er gefocust op hemelwaterputten in de bebouwde residentiële omgeving. Dit kan zowel voor publieke als private gebouwen.  

! Wettelijke verplichtingen worden niet meegeteld.

3.      De hemelwaterbuffers

! Wettelijke verplichtingen worden niet meegeteld.

 

Aanspreekpunten