Elk lokaal bestuur is verplicht om ervoor te zorgen dat burgers bepaalde afvalstromen selectief kunnen aanbieden. Welke afvalstromen dat zijn, via welke weg en met welke minimale frequentie de inzameling moet gebeuren, is opgelijst in hoofdstuk 6 van het Lokaal Materialenplan 2023-2030.

Verplicht in te zamelen huishoudelijke afvalstromen

Verplicht in te zamelen aan huis of alternatief via brengmethode op korte afstand (via verzamelcontainer of ondergrondse containers)

 Stromen  Verplichte minimale frequentie
 van de huis-aan-huis-inzameling
 Brengmethode op korte afstand toegelaten
 als alternatief voor huis-aan-huis-inzameling
 Huisvuil  Min. maandelijks  Ja
 Papier en karton   Min. maandelijks  Ja 
 Pmd   Min. om de twee weken  Ja 
 Glas   Min. maandelijks   Ja, minstens één container per 700 inwoners, scheiding wit
 en gekleurd glas 
 Gft (incl. keukenafval)
 OF
 Gf (incl. keukenafval) +   afzonderlijk fijn tuinafval 
 Min. om de twee weken
 OF
 Gf min. om de twee weken + Min. maandelijks fijn   tuinafval 
 Ja
 OF
 GF: Ja
 Fijn tuinafval: Nee 
 Grofvuil*   Op afroep, min. tweemaal per jaar   Nee
 Textiel   Min. viermaal per jaar   Ja, minstens één container per 1000 inwoners 
 Herbruikbare goederen   Op afroep continue   Nee

* Bij het inzamelen van grofvuil aan huis moet de burger ook afvalstoffen kunnen meegeven die via het recyclagepark selectief ingezameld moeten worden, als de burger die afvalstoffen omwille van omvang, of gewicht niet zelf kan brengen. Uiteraard moeten dergelijke afvalstoffen achteraf uitgesorteerd worden en naar recyclage worden afgevoerd. Dergelijke afvalstoffen moeten dan ook niet bij het restafvalcijfer worden gerapporteerd.

Verplicht in te zamelen op recyclageparken

 • Papier en karton
 • Groenafval in 3 fracties: Fijn tuinafval, Snoeihout*, Boomstronken
 • Grofvuil
 • Textiel
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
 • Metalen
 • Houtafval (exclusief verontreinigd behandeld houtafval)
 • Vlakglas
 • Harde kunststoffen
 • Klein gevaarlijk afval (Kga)
 • Frituurvet en -olie
 • Zuiver steenpuin
 • Ander bouw- en sloopafval
 • Hechtgebonden asbestcement**
 • Matrassen**
 • Kurk

* Snoeihout mag eventueel samen met het fijn tuinafval worden ingezameld op het recyclagepark, op voorwaarde dat de afvoerfrequentie van het fijn tuinafval wordt gerespecteerd. Die afvoerfrequentie is wekelijks in de periode april-oktober en maandelijks in de periode november-maart.

**Hechtgebonden asbestcement en matrassen moeten niet op elk recyclagepark ingezameld worden. Wél moet 90% van de inwoners voor deze afvalsoorten terecht kunnen op een recyclagepark binnen een straal van 10 km van zijn of haar woning.