Kan een BCSD-voorzitter permante toegang vragen tot het hele intranet van het OCMW?

Nee, het is niet de bedoeling is dat je als BCSD-voorzitter een permanente toegang hebt tot alle dossiers. Dat kan enkel binnen een bepaald decretaal doel. Toegang tot dossiers kan enkel als dat wettelijk of decretaal voorzien is, bijvoorbeeld om de agenda voor te bereiden. Maar zelfs dan is het eigenlijk de sociale dienst die alles voorbereidt en aanlevert. Bij het BCSD-voorzitterschap is het dan ook cruciaal om een goede relatie te hebben met het hoofd van de sociale dienst. Enkel op die manier kan een BCSD goed werken.
Als voorzitter kan je net als de andere BCSD-leden wel altijd inzage vragen en krijgen tot die dossiers, maar dat is van een andere orde dan standaardtoegang.  Zie ook: Kan een BCSD-lid permante toegang vragen tot het hele intranet van het OCMW?

Hoe neem je ontslag als BCSD-voorzitter?

Als BCSD-voorzitter kan je ontslag nemen door dat schriftelijk mee te delen aan de voorzitter van de OCMW-raad. Het maakt daarbij niet uit of dit via een brief of e-mail gebeurt. Belangrijk is dat je vanaf dan het ontslag niet meer kan intrekken.

Je blijft wel lid van het BCSD-voorzitter tot je opvolger geïnstalleerd is, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Zie art. 103 DLB

  • Model van ontslagbrief als BCSD-voorzitter die voor het mandaat REEDS deel uitmaakte van het college/vast bureau
  • Model van ontslagbrief als BCSD-voorzitter die voor het mandaat NOG GEEN deel uitmaakte van het college/vast bureau

Kan je als BCSD-voorzitter rechtstreeks een dossierbehandelaar aanspreken en die een opdracht geven?

Strikt gezien kan een BCSD-voorzitter zich niet zomaar wenden tot een personeelslid en die een opdracht geven. Formeel moet je als BCSD-voorzitter eerst de algemeen directeur aanspreken. Dat is natuurlijk praktisch onwerkbaar omdat je als BCSD-voorzitter ook wettelijke opdrachten hebt die je vlot moet kunnen uitoefenen. Altijd opnieuw langs de algemeen directeur passeren, zou een vlotte werking volledig blokkeren. Dat kan opgelost worden door duidelijke afspraken te maken.

We raden dan ook aan om in te zetten op duidelijke afspraken die ook bijgestuurd en aangepast kunnen worden tijdens de bestuursperiode. Door een duidelijk kader te voorzien kunnen onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse contacten gelegd worden met personeelsleden. Bijvoorbeeld als het gaat om een vraag tot dringende steun die bij de voorzitter binnenkomt, dan zou het weinig efficiënt zijn als de algemeen directeur eerst zou moeten goedkeuren dat de sociale dienst ingeschakeld wordt. Als BCSD-voorzitter moet je dan meteen contact kunnen leggen met een maatschappelijk werker van dienst. Maar ook bij de andere wettelijke taken van de BCSD-voorzitter is het belangrijk dat vlotte communicatie kan binnen heldere afspraken.

Belangrijk is ook goed te onthouden wat niet kan. Als politicus kan je bijvoorbeeld niet aan dienstbetoon doen. Je kan daarvoor ook zelf geen dossierbehandelaars contacteren. Als voorzitter zelf heb je immers geen individuele beslissingsbevoegdheid (tenzij bij dringende steun, maar ook die moet bekrachtigd worden door het BCSD) en je mag de schijn niet doen ontstaan dat dit wel zo zou zijn. Ook mag je personeelsleden niet onder druk zetten. Het is dan ook belangrijk steeds te werken binnen de deontologische code(s). Voor dringende steun is het dan weer cruciaal te werken binnen het kader dat het BCSD daarover vastgesteld heeft.

Wat als het BCSD weigert een beslissing dringende steun van de voorzitter te bekrachtigen?

Het BCSD stelt een kader vast waarbinnen de voorzitter kan beslissen om dringende steun te verlenen. Belangrijk is dat de voorzitter binnen dat kader blijft. Is dat zo, dan is het vaak maar een formaliteit dat het BCSD de voorzittersbeslissing bekrachtigt. Toch kan het ook zijn dat het BCSD weigert de dringende steun te bekrachtigen. Een niet-bekrachtiging  betekent dat er geen rechtsgevolgen meer verbonden kunnen worden aan die beslissing. De uitwerking van de beslissing wordt vanaf dat moment dus opgeheven. Toch betekent dat niet altijd dat de steun teruggevorderd zal kunnen worden. Of dat ook gebeurt, hangt af van de concrete situatie. Heeft het OCMW bijvoorbeeld een borg of huur reeds betaald vooraleer het BCSD besliste om de steun niet te bekrachtigen, dan wordt een terugvordering niet evident. Dit tenzij aangetoond wordt dat de beslissing niet wettelijk was. Is er echter nog geen betaling geweest voor de niet-bekrachtiging door het BCSD, dan zal die betaling ook niet meer plaatsvinden.

Zoals hierboven aangehaald is het belangrijk voor de BCSD-voorzitter om dringende steun enkel te verlenen binnen het kader dat door het BCSD werd vastgesteld. Vindt de BCSD-voorzitter dat kader niet rechtvaardig, dan kan de voorzitter enkel proberen het BCSD te overtuigen om dat kader aan te passen. Handelt de voorzitter niet volgend het afgesproken kader, dan neemt hij/zij een beslissing die hij/zij eigenlijk niet kan nemen. De kans bestaat dan dat het BCSD deze beslissing niet bekrachtigt. Mogelijk kan het OCMW de voorzitter ook aanspreken voor de betaalde steun die gegeven werd buiten het afgesproken kader. De voorzitter heeft er dus alle belang bij om dat te vermijden.

Wat zijn de sancties voor een mandataris die twee akten ondertekend voor dezelfde verkiezing?

Er zijn zware sancties voor mandatarissen die bij dezelfde verkiezing meer dan één akte ondertekenen:

Het gevolg is dat hij/zij voor de duur van de zittingsperiode niet kan worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, raadsvoorzitter, voorzitter van een commissie of voorzitter of lid van het BCSD.

Ook mag die mandataris de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat opnemen in een extern verzelfstandigd agentschap of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen.

Gelijkaardige bepalingen gelden voor het OCMW waar die mandataris het OCMW niet mag vertegenwoordigen of namens het OCMW een mandaat bekleden in een OCMW-vereniging of  -vennootschap.

Ook het waarnemen van alle hierboven opgesomde mandaten is verboden. Bekleedt de betrokkene al een dergelijk mandaat dan vervalt dat van rechtswege.