Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen.

We poneren 4 uitgangspunten voor kindvriendelijk beleid:

  • In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn ook en vooral het nu. Ze hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving.
  • Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en heeft dus consequenties voor alle beleidsdomeinen. Een kindvriendelijk beleid is met andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal.
  • De implementatie van kinderrechten zijn geen doel ‘an sich’, wel kunnen ze gehanteerd worden als hefboom voor verandering. Daarenboven moeten kinderrechten steeds binnen de reële context gezien worden. Kindvriendelijkheid is een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd.
  • Kindvriendelijkheid kan gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.

Bron: http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/kindvriendelijke-steden-en-gemeenten1/visie-op-kindvriendelijkheid