De VVSG organiseerde al verschillende jaren een overkoepelende overlegtafel economie en diverse thematische werkgroepen.  Sinds het voorjaar van 2012 is deze werking geïntegreerd in het project 'Overlegtafels Economie'.  In dit kader brengt de VVSG steden en gemeenten samen in thematische overlegtafels (TOTs) op Vlaams niveau. Dit gebeurt met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

De voornaamste doelstellingen van de thematische overlegtafels zijn:

 • ervaringsuitwisseling omtrent een bestaande aanpak,
 • detecteren, bespreken en stimuleren van vernieuwende ideeën en initiatieven,
 • oplossingen ontwikkelen en aanreiken voor gedeelde knelpunten.

De output van de thematische overlegtafels wordt verspreid via de regionale overlegtafels.

 

Voor wie?

Het aantal deelnemers per thematische overlegtafel is eerder beperkt (10 à 20 deelnemers), met uitzondering van de overkoepelende overlegtafel voor steden (ruimere, open deelname). Deelname is verder in functie van ervaring en van de capaciteit om bij te dragen aan oplossingen voor meer complexe uitdagingen en knelpunten. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling, zowel geografisch als naar type gemeente (schaal, problematiek, …).  

Deze overlegtafels komen gemiddeld 2 keer per jaar samen. Van de steden en gemeenten die deelnemen aan de overkoepelende overlegtafel wordt gevraagd om ook deel te nemen aan de regionale overlegtafel, o.a.  met het oog op het verspreiden van kennis.     

Overzicht TOTs

Overlegtafel economie

Scope: bespreking van algemene en nieuwe uitdagingen (die vervolgens kunnen doorstromen naar een thematische of regionale overlegtafel)

 • 30 maart 2021: Ondernemers in moeilijkheden
 • 1 december 2020: Heropening van de winkels en organisatie van de winkelstraten
 • 4 april 2019: IHB in de praktijk 
 • 14 september 2018: Organisatie en financiering van centrummanagement in theorie en praktijk 
 • 25 mei 2018: Bespreking tussentijdse resultaten van de studie ‘gemeentelijk vestigingsadvies voor ruimtevragers’ 
 • 29 maart 2018: Smart cities 
 • 23 juni 2017: Startersbeleid: welke rol voor gemeenten? 
 • 21 oktober 2016: (Tijdelijke) invulling leegstaande (handels)panden
 • 17 juni 2016: Stand van zaken alle subthema's 
 • januari 2016: Ruimtelijke vertaalslag detailhandelsbeleid 
 • maart 2015: Organisatie en financiering van centrummanagement 
 • december 2014: Multicultureel ondernemerschap
 • januari 2014: (Fysieke) ruimte voor starters (Mechelen)
 • september 2013: Kansspelen
 • mei 2013: BBC en economie
 • oktober 2012: Horecabeleid, voorstelling Horeca Vlaanderen
 • juni 2012: Bedrijfshuisvesting: welke rol voor de gemeenten?
 • februari 2012: Buurtwinkelbeleid
 • september 2011: Ondernemingsloketten
 • juli 2011: Stand van zaken alle subthema's
 • maart 2011: KBO en VKBO 
 • november 2011: Winkelnota 
 • september 2010: Handhaving 
 • april 2010: Winkelnota 
 • januari 2010: Centrummanagement
 • oktober 2009: Europese Dienstenrichtlijn 
 • februari 2009: Subsidies
 • november 2008: Europese Dienstenrichtlijn
 • oktober 2008: Leegstaande handelspanden
 • mei 2008: Ondernemingsdata en Syntra
 • oktober 2007: RESOC, SEV en taxi's 
 • april 2007: VLAO en nachtwinkels 
 • februari 2007: Adviesraden
 • november 2006: VKBO 
 • september 2006: Minder hinder
 • juni 2006: Werking en organisatie lokale economie

Data en dienstverlening

Topics: ondernemersdata, producten- en dienstencatalogus voor ondernemers, administratieve vereenvoudiging, dienstverlening naar ondernemers, ..

 • 7 mei 2019: E-loket voor ondernemers
 • 8 juni 2018: KBO+ (FOD Economie) en de meerwaarde voor de diensten economie van een gemeente, kruispuntbank Vlaanderen (Informatie Vlaanderen), aftoetsen van het VVSG memorandum KBO, lopende dossiers
 • 23 mei 2017: GIPOD en minder hinder, gemeentelijke websites
 • 14 december 2015: KBO-select, bespreking en demo
 • 3 juni 2015: demo KBO-select
 • 19 maart 2013: productenlijst en VKBO-gemeenterapport
 • 30 november 2012: MAGDA-GEO, productenlijst voor ondernemers
 • 14 september 2012: IPDC, stand van zaken KBO- en VKBO-projecten

Horeca

Topics: terrassen, veilig uitgaan, overlastaanpak, promotie, horecabrochure, drankvergunningen, ...

 • 9 februari 2021: Opvolging horecasector in lockdown
 • 23 oktober 2020: Actua regels/terrassen/logies
 • 26 mei 2020: Heropstart Horeca (Corona)
 • 26 en 27 september 2019: 2-daags bezoek Hasselt/Maastricht
 • 26 april 2019: Terassenbeleid, toename pop-ups en zomerbars
 • 19 oktober 2018: Innovatieve horeca met als inleiding een praktijkgetuigenis over het OVG project (Antwerpen)
 • 20 april 2018: digitaal horecaloket (V-ICT-OR), dialoog en afstemming met Inspectie Volksgezondheid, project energiezuinige horeca (Horeca Vlaanderen), lopende dossiers (drankvergunningen, kansspelen, …). Aansluitend: begeleid bezoek Kortrijkse binnenstad.
 • 26 oktober 2017: vergunningen, logies, dialoog Horeca Vlaanderen, rondleiding (Sint-Niklaas)
 • 12 mei 2017: logiesdecreet, open agenda, rondleiding 'Beleving & Horeca' (Leuven)
 • 18 december 2016: beheerssystemen handhaving, evenementenbeleid, rondleiding stad Brussel
 • 1 juni 2016: concessies, Vlaams beleidsplan horeca, logiesdecreet (Mechelen)
 • 4 december 2015: Ervaringsuitwisseling / open agenda (Brussel)
 • 29 mei 2015: drankvergunningen, belastingen op horecazaken, ééngemaakte horecabelasting stad Antwerpen, rondleiding Antwerpen-centrum (Antwerpen)
 • 26 november 2014: deloyale concurrentie, Air BnB, checklist handelshuur en concessies/Horeca Expo (i.s.m. Horeca Vlaanderen) (Gent)
 • 30 september 2014: digitale exploitatievergunning, drankvergunningen, deloyale concurrentie, Horeca Expo 2014, bezoek Vennestraat en C-Mine  (Genk)
 • 20 november 2013: info- en netwerkmoment / Horeca Expo (i.s.m. Horeca Vlaanderen) (Gent)
 • 12 september 2013: horecacafé 'actuele horecathema's' (Brussel)
 • 23 mei 2013: Drank- en Horecawet, Belgische Brouwers (Gent)
 • 12 oktober 2012: handhaving geluidsnormen, FAQ drankvergunningen, startersbrochure horeca (Brussel)

Detailhandel

Topics: afbakening kernwinkelgebieden, handelsvestigingen, leegstandsaanpak, buurtwinkels, ...

 • 5 februari 2021: Samenwerken
 • 25 september 2020: Evaluatie IHB
 • 5 mei 2020: Heropstart winkels (Corona)
 • 12 september 2017: IHB-decreet en IHB-procesflows
 • 19 januari 2017: IHB criteria, toepassing op case Geel
 • 23 september 2016: KWAZ, criteria IHB, Bedrijvige Kern, EFRO-projecten detailhandel
 • 18 maart 2014: voorontwerp decreet integraal handelsvestigingsbeleid
 • 11 januari 2013: winkelnota 2.0, sfeergebieden Gent, evaluatie platform centrummanagement
 • 18 oktober 2012: winkelnota 2.0
 • 11 mei 2012: leidraad strategisch commercieel plan, omzendbrief afwegingskader grootschalige detailhandel

 

Stedelijke distributie

Topics: bundelingsconcepten, venstertijden, dataverzameling, overleg met sector, dagranddistributie, …

 • 4 mei 2016: Oproep dataverzameling, financieringsmogelijkheden, rondetafel
 • 29 november 2013: data en plaatsbezoek City Depot
 • 26 februari 2013: studiedag stedelijke distributie (i.s.m. Flanders Logistics)
 • 5 februari 2013: inspiratienota
 • 6 december 2012: inspiratienota
 • 28 september 2012: inspiratienota, laad- en loszones in Brussel
 • 7 juni 2012: dataverzameling, City Depot

Bedrijfshuisvesting

Topics: actoren en rollen, decreet ruimtelijke economie, duurzaamheid, bedrijventerreinmanagement, vraag en aanbod, …    

 • 15 oktober 2020: Leegstand, onderzoek ruimtelijke economie, verduurzaming bedrijfsterreinen, verweving
 • 28 juni 2019: Parkeerproblematiek en plaats voor economie in het toekomstig ruimtelijk beleid
 • 25 januari 2019: Verweven als het kan, scheiden als het moet
 • 22 juni 2018:  projectoproep ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’, stavaza m.b.t. lopende initiatieven (project niet-beheerde bedrijventerreinen, Infographics en Dashboard), voorstelling Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, toelichting Leuvens bedrijfshuisvestingsbeleid, bezoek Health House (Leuven)
 • 11 januari 2018: data bedrijvigheid, bezoek Technologiepark Ardoyen (Gent)
 • 28 juni 2017: verweving, dialoog AIO, bezoek Kanaalzone (Brussel)
 • 2 december 2016: (ruimte)vragen van ondernemers, subsidies AIO, Genks bedrijfshuisvestingsbeleid
 • 19 mei 2016: Leegstandsheffing, landschap van actoren, verweving binnenstad (Antwerpen)
 • 17 november 2015: dialoog met AO, beleidsvisies Aalst en Antwerpen, Atelier Rechteroever (Aalst)
 • 6 november 2013: leidraad bedrijfshuisvesting voor gemeenten
 • 4 juni 2013: opstart, decreet ruimtelijke economie, leidraad bedrijfshuisvesting voor gemeenten

Ambulante handel en kermissen

Topics: openbare markten, openbare kermissen, ambulante handel openbaar domein en privédomein, rommelmarkten, braderieën

 • 26 november 2020: Aanvragen ambulante handel op openbaar en privé domein (regulier + Corona)
 • 4 november 2020: Organisatie markten (Corona)
 • 13 oktober 2020: Kerstmarkten (Corona)
 • 2 juni 2020: Heropstart kermissen (Corona)
 • 12 mei 2020: Heropstart markten (Corona)
 • 8 oktober 2019: Inname openbaar domein/privaat domein en concessies: knelpunten. Bespreking omzetting in de praktijk van de nieuwe regelgeving ambulante handel.
 • 24 april 2018: Hoe gaan gemeenten om met de nieuwe regelgeving ambulante handel en de geboden lokale autonomie ? 
 • 10 maart 2017: nieuwe regelgeving ambulante handel (modelreglement, studiedag, ...)
 • 9 september 2016: dialoog met kabinet over nieuwe regelgeving
 • 11 september 2015: werkbezoek Abattoir, Anderlecht
 • 12 september 2014: werkbezoek Maastricht
 • 13 maart 2014: De elektronische machtiging (leurkaart)
 • 8 maart 2013: kermissen

 

Voor meer informatie kan u terecht bij Stefan Thomas (02 211 55 65)