Terugbetaling van kosten door POD MI

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden neemt de POD MI de kosten van door het OCMW aan vreemdelingen verstrekte hulpverlening ten laste.

Deze tenlasteneming door de Staat wordt geregeld door:

  • de wet van 2 april 1965
  • het ministerieel besluit van 30 januari 1995
  • in mindere mate de organieke wet van 8 juli 1976 (OCMW-wet) en de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) van 26 mei 2002 alsook de bij beide wetten horende uitvoeringsbesluiten
  • bepaalde specifieke regelgeving.

Sociaal onderzoek bij de toekenning van OCMW-dienstverlening aan vreemdelingen

OCMW-dienstverlening is de meest residuaire hulpverlening. De door het OCMW geboden dienstverlening is m.a.w. het laatste vangnet in het systeem van sociale zekerheid, sociale bijstand en andere vormen van hulpverlening. Bijgevolg zal de POD MI de kosten van de toegekende OCMW-dienstverlening enkel - binnen de wettelijke grenzen - ten laste nemen indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat de hulpvrager behoeftig is, niet in staat is om op eigen kracht menswaardig te leven en geen andere rechten kan laten gelden bijvoorbeeld ten aanzien van een verzekeraar, een onderhoudsplichtige, een aansprakelijke derde of een buitenlands stelsel van sociale zekerheid. Dat klinkt heel logisch en aannemelijk. Alleen is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om de gevraagde informatie te verzamelen.

In de VVSG-nota Sociaal onderzoek: algemeen en medische kosten gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van het sociaal onderzoek. We gaan specifiek in op de bijzondere aspecten bij OCMW-hulpverlening aan vreemdelingen en de tenlasteneming van medische kosten van vreemdelingen.

Medische kaart (en medische conventie)

OCMW-cliënten vragen vaak aan het OCMW om hun medische kosten ten laste te nemen. OCMW's hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om op deze vragen te reageren. Eén van deze instrumenten is de 'medische kaart'. De VVSG-nota Medische kaart en medische conventie licht het gebruik van zo'n medische kaart toe. Aansluitend daarbij vindt u een model van medische kaart (in 3-luik) . Dit model, samen met de tekst, is bedoeld om u op weg te helpen bij het maken van een aan het eigen OCMW aangepaste medische kaart. Het is niet geschikt om in zijn hier aangeboden vorm gebruikt te worden (het model bevat bijv. voetnoten, facultatieve bepalingen enz.).