Evenementen

 • Afval van evenementen, wordt beschouwd als bedrijfsafval ook voor kleinere evenementen met beperkte hoeveelheden afval.
 • Als het om beperkte hoeveelheden afval gaat (vergelijkbaar in aard en hoeveelheid met het afval van een gemiddeld huishouden), kan dit mee ingezameld worden via het huishoudelijk circuit. Het restafval wordt dan meegeteld in het huishoudelijk restafvalcijfer van de gemeente waar strenge doelstellingen voorop worden gesteld.
 • Niet alle 22 (of 24) afvalstromen  zullen op een evenement vrijkomen en dus is het zaak om enkel het afval dat ontstaat correct selectief in te zamelen. In de containers voor het restafval voorzie je dus steeds de transparante zakken (of geen zakken). 

Uithuiszettingen

 • Afval van uithuiszettingen is gemeentelijk bedrijfsafval en moet in principe voldoen aan Vlarema-afdeling 5.5.
   
 • Het opruimen van afval uit uithuiszettingen gebeurt dikwijls in moeilijke en onhygiënische omstandigheden. Het materiaal wordt in een container geladen en zo afgevoerd. Moet hiervoor melding gemaakt in een non-conformiteitenregister?

  Antwoord OVAM: In het nieuwe uitvoeringsplan voorzien we om hierrond verduidelijkingen aan te brengen in Vlarema 10, want dit is nog een grijze zone. In afwachting van een duidelijker kader in Vlarema, is het aan te raden op dit moment toch te trachten de gemengde stroom te beperken tot droge niet-gevaarlijke fracties. Artikel 4.3.2 voorziet namelijk in de mogelijkheid om droge niet-gevaarlijke stromen samen in te zamelen, mits uitsortering achteraf. In dat geval is afdeling 5.5 ook niet van toepassing. In Vlarema 9 zal (mits goedkeuring door de regering) alvast ook een duidelijkere lijst komen van welke stromen samen mogen: papier en karton, folies, harde kunststoffen, hout en metalen. Indien in deze droge fracties toch andere stromen inzitten, dan zou ik het voor de zekerheid wel beschouwen als bedrijfsrestafval en dus ook non-conformiteiten opmaken enzomeer.

  In het geval van natte, bevuilde meubelen en matrassen die niet meer hygiënisch zijn moet de gemeente deze niet bijhouden. Sommige gemeentes laten de eigenaar hiervoor ook een afstand van eigenaarschap tekenen, zodat er later geen discussies over zijn.

  Een gemeente kan voorkomen dat ze zelf verantwoordelijk wordt voor het afval door met gerechtsdeurwaarders afspraken te maken dat enkel nog de bruikbare goederen op straat worden gezet. Het afval blijft dan in de woning.

Afval van kerkhoven en begraafplaatsen

 • Dit afval hoort ook bij het gemeentelijke bedrijfsafval. Daar wordt vooral gekeken naar het afval dat vrijkomt bij het beheer en onderhoud van de begraafplaats: groenafval, eventuele grafzerken, bouw- en sloopmateriaal.
 • Vuilnisbakjes voor de bezoekers op de kerkhoven horen tot het afval van straatvuilnisbakjes en zijn dan weer huishoudelijk afval.
 • Zijn er grotere containers waar ook bezoekers bijvoorbeeld afval van kransen kunnen achterlaten dan wordt dit niet aanzien als een straatvuilnisbak en vallen dus wel onder het gemeentelijk bedrijfsafval, naast ook afval van het onderhoud van de graven, de aanplanting op kerkhoven, ...

Afval van scholen

 • Afval van gemeentelijke of stedelijke scholen valt ook onder de wetgeving van het eigen gemeentelijk bedrijfsafval

 • Mag de gemeente een contract afsluiten met een inzamelaar om het afval op te halen in de gemeenteschool? Mag dat hetzelfde contract zijn? Of moet dat een apart contract zijn?
  Ja, een gemeente mag een contract afsluiten met een inzamelaar om het afval van de gemeentelijke of stedelijke scholen op te halen, maar is daar niet toe verplicht.
  Een gemeente mag dit eventueel zelfs ook voor andere scholen op zijn grondgebied, maar is dat opnieuw niet verplicht. (Regelgeving van ‘andere voordelen’). De gemeente is ook niet verplicht om die kosten op zich te nemen. In elk geval is het aangewezen om de facturatie transparant te houden en dus de facturatie apart te houden voor de scholen. Gaat dit om eigen scholen, dan kan dit om interne facturatie gaan. Mogelijk wordt er in dit geval gekozen voor een apart contract.

  Algemene regelgeving rond scholen:

  Ophalen van afvalstoffen van scholen valt onder de zogenaamde regeling ‘andere voordelen’ van het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid. De gemeente is niet verplicht om het afval van scholen op haar grondgebied in te zamelen: noch voor de eigen scholen, noch voor andere scholen.  
  De gemeente is ook niet verplicht om financieel tussenbeide te komen voor het afvalbeheer van scholen op haar grondgebied: noch voor de eigen scholen, noch voor andere scholen. Maar, de gemeente mag wel de inzameling of kosten op zich nemen. Uiteraard van de eigen scholen, maar mag dit ook uitbreiden naar alle scholen op haar grondgebied onder de regeling ‘andere voordelen’. Daar mogen criteria aan verbonden worden. In dat geval moeten die criteria wel dezelfde zijn voor de eigen scholen als voor andere scholen.  Indien gemeente het afval inzamelt bij de eigen scholen, is interne facturatie aangewezen

Gemeentelijke overslagplaatsen gebruikt door derden (o.a. containerplaatsers)

Dit moet geval per geval bekeken worden. Een aantal relevante vragen in deze kwestie zijn:

 • Gaat het om restafval ?
 • Is het beperkt tot droge, niet-gevaarlijke en recycleerbare fracties?
 • Gaat het om bedrijfsafval ?
 • Wat is de rol van de gemeentelijke site ? Enkel overslag of ook een deel acceptatie van het afval ?
 • Voor bedrijfsrestafval: belang van het ketencontract. Het is vooral belangrijk dat de inzamelaar een procedure heeft om het bedrijfsrestafval correct te controleren en onregelmatigheden te melden.

Afval van wegen en publieke gebouwen

 • Wat moet er verstaan worden onder afval van wegen en publieke gebouwen als dit niet het veegvuil en afval van straatvuilnisbakken (beiden huishoudelijk afval) omvat?

Hier gaat het ook om afval dat vrijkomt door werken en onderhoud van de gemeente aan publieke gebouwen, denk bijvoorbeeld aan stoeptegels, bouw- en sloopafval, …

 • Wat als een grote aannemer werken (bijvoorbeeld wegenwerken) uitvoert in opdracht van de gemeente?

Dit is normaal de verantwoordelijkheid van de aannemers, best vast te leggen in het contract.

Strandafval

Het gemeentelijk strandafval omvat niet het afval van toeristen en bezoekers dat op het strand (selectief) wordt ingezameld in vuilnisbakken, sorteereilanden of (semi)-ondergrondse systemen die al dan niet permanent of periodiek (in het hoogseizoen) op het strand staan. Afval van zulke straatvuilnisbakken valt onder het vroegere gemeentevuil en is huishoudelijk afval. Het moet dus niet in 22 stromen worden gesorteerd, maar wel apart van het gemeentelijk bedrijfsafval worden geregistreerd door de gemeente. Ook etensresten uit deze vuilnisbakken moeten niet apart worden ingezameld.

Wat valt er wel onder bedrijfsmatig strandafval? Afval van werken aan bijvoorbeeld versteviging van het strand, heraanleg of nivellering van een strand (uitgevoerd door de gemeente)…. Ook aanspoelend afval uit de zee is strandafval, zoals scheepafval, verlies van ladingen… (niet het zwerfvuil aan de vloedlijn)