Bij elke aanvraag maatschappelijke integratie/leefloon zal een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW een sociaal onderzoek voeren om een beeld te krijgen van de leefsituatie van de cliënt op financieel, materieel en sociaal vlak. De cliënt zal hiertoe de noodzakelijke informatie bezorgen. De maatschappelijk werker gaat daarenboven in het sociaal onderzoek na of de leefloonaanvrager aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Hij/zij is hiervoor verplicht om een huisbezoek af te leggen en de gegevensstromen uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) te raadplegen.

De maatschappelijk werker maakt een sociaal dossier op en een sociaal verslag met daarin, met het oog op het maken van afspraken op maat in het GPMI, eveneens de beschrijving van de capaciteiten van de cliënt.  Het sociaal verslag zal een voorstel van beslissing tot toekenning of weigering van het leefloon bevatten.