Artikel 8 in Regiodecreet van 3/2/2023

Op 19 maart 2023 trad het Regiodecreet van 3 februari 2023 in werking. Artikel 8 van dat decreet voorziet in de maandelijkse agendering van de regiowerking op het college van burgemeester en schepenen en tweemaal per jaar op de gemeenteraad.  
We ontvangen van heel wat lokale besturen vragen over de toepassing van dit artikel en geven in dit bericht daarom graag wat inspiratie over wat deze rapportering kan inhouden.

 • Principieel: stem de rapportering zoals voorzien in het Regiodecreet zoveel mogelijk af op de rapportering van de intergemeentelijke samenwerking, die al langer in het decreet lokaal bestuur staat.

 • Principieel: bekijk welke punten je wil rapporteren op de OCMW-organen, ook al is dit niet verplicht.

Lees in dit verband ook het VVSG- advies na omtrent het regiodecreet. De VVSG vond het niet nodig om formele regels omtrent de rapportering rond regiowerking in het decreet op te nemen. De wijze van rapporteren behoort tot de lokale autonomie. Dat is op deze manier ook terug te vinden in de memorie van toelichting van het regiodecreet. 

Voorbeelden om op te nemen in de rapportering

Het is dus aan het lokale bestuur om te bepalen wat in de rapportering wordt opgenomen. Enkele mogelijkheden: 

 • Kennisgeving over de publicatie van het Regiodecreet op 9 maart 2023 ;

 • Bespreking van de inventaris bovenlokale samenwerkingslandschap en gedachtenwisseling omtrent de aanpak in deze;

 • Bespreking agenda van het burgemeestersoverleg;

 • Bespreking van welke punten die het College of de gemeenteraad graag op het burgemeestersoverleg zou agenderen;

 • Bespreking van het verslag van het burgemeestersoverleg;

 • Bespreking van de punten uit het burgemeestersoverleg die een opvolging van het lokaal bestuur vergen;

 • Rapportering over een ontwikkeltraject in het kader van Labo Regiovorming dat loopt in de referentieregio;

 • Rapportering van een doorbraakproject van Labo Regiovorming dat loopt in de referentieregio of in de subregio;

 • Gedachtenwisseling over regionale initiatieven. Dat kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Bespreking van agenda of verslag van de vervoerregioraad;

  • Bespreking van agenda of verslag van de bestuursorganen van de woonmaatschappij:

  • Bespreking van agenda of verslag van de bestuursorganen van politiezone en hulpverleningszone

  • ...

 • Gedachtenwisseling over inspirerende projecten uit andere regio’s;

 • Terugkoppeling over vormingen, infosessies van regionale samenwerkingsverbanden;

 • Inschrijving in Expeditie K voor de sessie regiovorming;

 • Inschrijving voor de studiedag 23/11/23 van Labo Regiovorming;

 • …. 

Bovenstaande lijst is te beschouwen als inspiratie en zeker niet als verplichting, laat staan dat de lijst exhaustief zou zijn. 

Vragen hierover?

regiovorming@vvsg.be