Untitled design (93).png
Provider image

Het Labo Regiovorming van VVSG lanceert een open oproep voor ideeën van regionale doorbraken.

Een groep van lokale besturen kan een idee voor een regionale doorbraak insturen. Bij een regionale doorbraak slaan lokale besturen samen met andere overheden en/of partners de handen in elkaar om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Indienen kan op zeer eenvoudig, door in maximaal 1200 woorden te antwoorden op enkele vragen. Een jury beslist welke ingediende ideeën verder uitgewerkt worden tot heuse projectvoorstellen. Per geselecteerde regionale doorbraak voorziet het Labo Regiovorming een cofinanciering van maximaal 25.000 €. 

We lanceren opnieuw een oproep in 2022. Wil je meer informatie hierover? Contacteer ons via regiovorming@vvsg.be

Praktijk informatie Labo Regiovorming: selectie doorbraaktrajecten 2021 # Bestuur
Lees meer

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen spreken over een regionale doorbraak?

Maatschappelijke opgave voor de regio

Het gaat om een probleem dat niet kan opgelost worden via de “klassieke” intergemeentelijke samenwerking (shared services bijvoorbeeld) en dat vaak verschillende beleidsdomeinen overschrijdt. Het probleem kan ook een bestuurlijk vraagstuk zijn maar vereist in elk geval een oplossing op beleidsniveau, via afstemming en visievorming en gaat dus verder dan het beheersmatige.

Er is een coalitie van meerdere en meersoortige partners nodig:

 • Intergemeentelijke samenwerking als sokkel: de uitdaging overschrijdt de gemeentegrenzen en vergt samenwerking van meerdere gemeenten.
 • De medewerking van sommige andere overheden is cruciaal (Vlaamse, federale en/of provinciale overheidsinstanties)
 • Mogelijk komen ook niet-overheidspartners of semi-overheidspartners in beeld: bijvoorbeeld burgercoöperaties, bedrijven, zorginstelling, onderwijsinstelling…

Er is een hefboom gedetecteerd: wat kan dit probleem in beweging zetten?

Voorbeelden:

 • Eerste analyse van het probleem is doorgevoerd
 • Er is een akkoord onder lokale besturen en andere partners
 • Een eerder project leverde nieuwe inzichten op een “oud”, aanslepend probleem

Er is een engagement vanuit de regio(‘s)

 • Eén leidende (sub)regio die mee investeert (menstijd, middelen) in de oplossing van het probleem
 • (Regio’s die meevolgen en aansluiten in een lerend netwerk zijn mogelijk)

Wat is het specifieke van de oproep regionale doorbraken?

Regionale doorbraken zoeken naar flankerende kansen in sectoren, maar bevatten steeds een element van bestuurlijke afstemming. Deze afstemming kan een verdelingsvraagstuk tussen lokale besturen zijn of tussen verschillende overheden (interbestuurlijk).  De ondersteuning vanuit Labo Regiovorming spitst zich dan ook toe op deze bestuurlijke afstemming, hetzij procesmatig, hetzij voor de ontwikkeling van specifieke instrumenten (bijvoorbeeld vereveningsinstrument) die de kwaliteit van de bestuurlijke afstemming verhogen.

Er is een duidelijke vraag richting andere overheden

Afhankelijk van de probleemstelling en van de hefboom worden provincie, Vlaamse overheidsinstanties en/of federale overheidsinstanties betrokken. Het engagement van deze andere overheidspartners is cruciaal: het kan voor een deel financieel zijn, maar kan ook bestaan in het aanleveren van onderzoekscapaciteit, het voorzien van regelluwte binnen een bepaald beleidsdomein…

De regionale oplossing heeft een voorbeeldwaarde

Het uittesten en uitwerken van de oplossing binnen de betrokken regio(‘s) is potentieel waardevol voor andere regio’s in Vlaanderen. Bij de definitie van het projectvoorstel worden de inspanningen om de oplossing te communiceren en te verspreiden ook meegenomen.

Stap 1: open oproep

Dit gebeurt via een open oproep waar een eerste ruwe omschrijving van projectidee door de regio’s wordt meegegeven.
Wat moet je doen om je als groep van gemeenten kandidaat te stellen? Antwoord in maximaal 1200 woorden op volgende vragen:

Inhoud

 • Beschrijf de maatschappelijke of bestuurlijke opgave die je wil aanpakken
 • Welke hefboom zie je? Wat kan het probleem in beweging zetten?

Inzet en verwachtingen

 • Hoe zal vanuit de regio ingezet worden om dit probleem aan te pakken?
 • Welke verwachtingen zijn er tegenover de andere partners binnen de regio?
 • Welke verwachtingen tegenover andere overheden?
 • Wie zal optreden als uitvoerende partner binnen de regio? (Dit kan een gemeente of een intergemeentelijke vereniging/ocmw-vereniging zijn)

Partnerschap

 • Welke gemeenten nemen deel?
 • Welke andere partners binnen de regio nemen deel?
 • Van welke andere overheden is medewerking noodzakelijk?

Middelen

 • Waarvoor wenst u de ondersteuning door het Labo Regiovorming (max. 25.000 €) in te zetten?
 • Zie je flankerende ondersteuning mogelijk voor dit project? Zo ja, welke?

Verspreiding van de resultaten

 • Hoe zullen de resultaten verspreid worden?

We organiseren na de deadline een pitch sessie waarin je je idee kan komen presenteren. 

Tijdens de eerste oproep in 2021 dienden de verschillende regio’s 12 doorbraakideeën in:

 • Regio Westhoek: activering
 • Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen
 • Regio Midwest: digicoaches
 • Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur
 • Regio Gent: erfgoed en cultuur
 • Regio Gent: verduurzaming bluswater
 • Regio Denderregio: werken aan regionale samenwerking
 • Regio Waasland: renovatie bedrijventerreinen
 • Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg
 • Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen
 • Subregio Neteland: collectief RPR
 • Regio Oost-Brabant: slimme infrastructuur Hoppin-punten

Stap 2: van idee naar projectvoorstel

We betrekken stakeholders en mobiliseren eventueel bijkomende middelen, via workshops waarbij

 • Noodzakelijke partners op Vlaams, federaal en/of provinciaal niveau mee aan tafel schuiven
 • Men het idee ontwikkelt tot een stevig projectvoorstel

Een jury beoordeelt en selecteert de projectvoorstellen.

Van de eerste oproep in 2021 nodigen we de indieners en hun partners van volgende projectvoorstellen uit voor een co-creatieve workshop:

 • Regio Westhoek: activering
 • Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen
 • Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur
 • Regio Gent: erfgoed en cultuur
 • Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg
 • Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen
 • Subregio Neteland: collectief RPR

Criteria eerste stap

 • Het voorstel wordt ingediend door een groep van gemeenten: Het is noodzakelijk dat de vraag uitgaat van lokale besturen zelf. Dit kan aangetoond worden doordat het projectidee werd goedgekeurd op een burgemeestersoverleg of wordt ondertekend door de burgemeesters van de individuele betrokken besturen. De groep van gemeenten valt hetzij (grotendeels) samen met één van de afgebakende referentieregio’s, hetzij met een subregio, waarbij de groep niet louter wordt samengesteld om een regionale doorbraak “binnen te halen”.
 • Er is een engagement vanuit de (sub)regio om hiervoor capaciteit en/of middelen in te zetten. Als uitvoerende/beherende instantie kan één van de deelnemende lokale besturen of intergemeentelijke vereniging/ ocmw-vereniging worden aangeduid.
 • Het is méér dan een intergemeentelijk project: Voor de aanpak van het probleem is meer dan een intergemeentelijke samenwerking nodig, ook andere partners komen in beeld. Dit zullen vaak overheidspartners zijn, bijvoorbeeld Vlaamse agentschappen of departementen. Dit kunnen ook niet-overheidspartners of semi-overheidspartners zijn zoals een zorginstelling, een burgercoöperatie… Het projectidee verwoordt helder waarom deze partner noodzakelijk is en wat er van wordt verwacht.
 • Een doorbraak is méér dan een goede praktijk : het project gebruikt een regionale problematiek/uitdaging als hefboom voor een duurzame aanpassing in bestuurlijke samenwerking en/of interbestuurlijke samenwerking.
 • Het project is voldoende ambitieus, maar ook realistisch, waarbij de risico’s en kansen goed in beeld worden gebracht.
 • Een doorbraak levert iets tastbaars op voor burgers, bedrijven of andere doelgroepen: het is méér dan een intern overheidsproject. De meerwaarde voor de burgers, bedrijven of andere doelgroepen wordt duidelijk benoemd.
 • De voorziene ondersteuning vanuit Labo Regiovorming gaat naar bestuurlijke afstemming en/of instrumenten die deze afstemming ondersteunen.

Criteria tweede stap

Deze komen bovenop de bovengenoemde criteria:

 • Er is een engagement van alle partners (inclusief de betrokken Vlaamse overheidsinstanties of andere overheden en de uitvoerende organisatie (lokaal bestuur of intergemeentelijke vereniging/ocmw-vereniging).
 • Er is een duidelijke begroting van het project met overzicht van inbreng eigen middelen, inbreng andere subsidies en gevraagde middelen vanuit Labo Regiovorming.
 • Er is een duidelijk projectplan met stappen, governance en te behalen resultaten.
 • De regionale doorbraak toont de meerwaarde en de potentie van regionale samenwerking aan.