BS_Website_omslag_midwpraktijk.png
Provider image

In het strategisch plan van Midwest is opgenomen dat werk wordt gemaakt van een visie voor een digitale regio Midwest. Voor de opmaak van dit plan, zijn ze stapsgewijs tewerk gegaan.

Doelstelling

De toenemende digitalisering is een maatschappelijke uitdaging, bijgevolg ook voor de lokale besturen. Met dit regionaal traject krijgen ze zicht op de noden en ambities van de 16 besturen. Op basis hiervan wordt gezocht naar oplossingen om stappen vooruit te zetten bij de besturen en als regio.

Proces

Stap 1: In een discussienota (najaar 2020) zijn diverse uitgangspunten én knelpunten benoemd, alsook voorstellen van mogelijke vormen voor samenwerking en de impact op de organisatie en medewerkers.

  • Deze nota is besproken op de diverse overlegfora van Midwest zoals de intervisiegroep, cluster met bevoegde schepenen, het Midwestoverleg en overleg algemeen directeurs.
  • Ze hebben er bewust voor gekozen om vanaf stap 1 de moeilijkheden op tafel te leggen zodat er geen rooskleurig scenario zou volgen om op het eind vast te stellen dat de moeilijkheden onoverbrugbaar zijn.
  • Door het goedkeuren van een aantal uitgangspunten was er vanaf dag 1 een “common ground” voor de trekkers.

 

Stap 2: In het voorjaar 2021 zijn één op één gesprekken doorgegaan met de individuele lokale besturen om een zo goed zicht te krijgen op hun noden, verwachtingen, engagementen, visie op lokaal en regionaal ICT-beleid.

  • Ter voorbereiding van het gesprek was er een minimum nota, m.b.t. de potentiële inhoud van een regionale digitale strategie opgesteld en verspreid naar alle lokale besturen.
  • De meeste lokale besturen hebben op basis van de nota, vaak voor de eerste keer, een interne discussie gehad over dit thema en dit in een wisselende samenstelling. Vaak was deze een combinatie van (ICT) schepen, burgemeester, MAT, ICT, organisatieverantwoordelijken, enz. Hierdoor waren de één-op-één gesprekken tussen de twee trekkers van Midwest en de zelf samengestelde delegatie van het lokaal bestuur inhoudelijk sterk en heel doelgericht.

 

Stap 3: Op basis van de gesprekken is er, door de trekkers Midwest, een samenvatting geformuleerd van de gesprekken door rode draden te formuleren.

  • Een rode draad betekende dat het in minstens 5 besturen aan bod is gekomen als potentieel onderdeel.
  • In mei 2021 is deze samenvatting gedeeld met alle lokale besturen met de vraag om per rode draad een score van 0 (geen interesse) tot 10 (liever gisteren dan morgen) te geven.

 

Stap 4: In het najaar 2021 zijn de scores van de ‘rode draden’ verwerkt en gebundeld in een aantal voorstellen richting realisatie.

  • Met deze insteek is in overleg met de besturen afgesproken om te starten met 3 topics die bij de overgrote meerderheid van de besturen hoog scoorden en een lokale invloed hebben.

 

Stap 5: Realisatie

  • Voor elk van deze drie thema’s worden werkgroepen opgezet om deze verder vorm te geven en uit te rollen. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van Vlaamse subsidies die via diverse subsidieoproepen gelanceerd worden (vb. gemeente zonder gemeentehuis, e-inclusie, digibanken).

Via de bestaande Midwest-fora wordt het traject nu van nabij opgevolgd.

Betrokken partijen

Dit gaat om een visie voor de lokale besturen via regionale samenwerking. De lokale besturen zijn bijgevolg de belangrijkste partner in dit traject. Het traject wordt getrokken vanuit de regionale Midwest-werking i.s.m. een expert van de centrumstad.

Bereik

Dit traject is vooral gericht op de lokale besturen. Ondersteuning in dit proces zal bijdragen tot het verhogen en versterken van een professionele dienstverlening naar de burger toe.

Resultaat

Het traject op zich heeft al veel inzichten opgeleverd. Door overleg tussen en binnen besturen rond ICT te faciliteren  is in veel besturen een denkproces gestart. Het is de bedoeling om de geformuleerde rode draden, systematisch op te pikken de komende jaren.

Dit is een traject dat continu in evolutie is en systematisch wordt bijgewerkt en uitgevoerd.

Tips

Een dergelijk traject vraagt openheid, vertrouwen, tijd en de mogelijkheid om alles bespreekbaar te maken ook al zijn er verschillen in ambities, werkingen, snelheden.

Praktische informatie

Voor meer info kan contact opgenomen worden op dvv-midwest@midwest.be