Decreet Lokaal Sociaal Beleid

Met het hernieuwde decreet Lokaal Sociaal Beleid (8 februari 2018) erkent de Vlaamse overheid dat lokale besturen een grote rol spelen in het garanderen van de sociale grondrechten en de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening.

De Vlaamse overheid wil met dit decreet de instrumenten voorzien voor de lokale besturen om een lokaal sociaal beleid te voeren. Deze instrumenten worden op dit moment slechts gedeeltelijk voorzien via twee uitvoeringsbesluiten (uitvoeringsbesluit van 30 november 2018 en uitvoeringsbesluit van 7 december 2018).

 

Decreet ingezoomd

Aan de lokale besturen vraagt de Vlaamse overheid om de leiding te nemen over een sterk sociaal beleid op lokaal niveau.

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid gaat in op de volgende vier aspecten:

  • Lokaal Sociaal Beleid als onderdeel van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. Lokale besturen voeren een integraal en inclusief beleid. Inspraak van burgers en kwetsbaren is daarbij cruciaal. Ook actoren worden betrokken bij de voorbereiding, monitoring en bijsturing van dat beleid.
  • Regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. Lokale besturen stemmen het lokale aanbod af op de vragen waarmee hun burgers kampen. Dit gebeurt in overleg met partners. Lokale besturen scheiden hun rol van aanbieder en regisseur. Daarnaast krijgen lokale besturen een rol in de afstemming van de Vlaamse programmatie ten aanzien van de partners op het terrein. Op termijn volgen er regels die een deel van de financiering van partners waarmee lokale besturen samenwerken, afhankelijk maakt van die samenwerking.
  • Toegankelijke hulp- en dienstverlening bevorderen en onderbescherming aanpakken.  Lokale besturen hebben drie instrumenten in handen. Ten eerste het Sociaal Huis als herkenbaar en toegankelijk aanspreekpunt. Ten tweede het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal met kernpartners Centra Algemeen Welzijnswerk, Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten en de OCMW’s. Ook basis- of faciliterende actoren zoals Samenlevingsopbouw en armoedeverenigingen en het achterliggende aanbod krijgen hierin een plek. Tot slot horen ook de Huizen van het Kind in de strategie van het verhogen van de toegankelijkheid en de strijd tegen onderbescherming.
  • Vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. De Vlaamse overheid wenst dat lokale besturen verdere initiatieven nemen om de vermaatschappelijking te verhogen. Lokale besturen kunnen burgers en organisaties sensibiliseren of zelf initiatieven nemen. Lokale besturen kunnen daarenboven informele en vrijwillige zorg ondersteunen.

Vlaamse beleidsprioriteiten

De minister van Welzijn, Gezin en Volksgezondheid vertaalde dit decreet intussen in Vlaamse beleidsprioriteiten. Het decreet geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid lokale besturen te ondersteunen om hun opdrachten te realiseren.

Hier kan je het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal terug vinden.

De Vlaamse beleidsprioriteiten zijn een directe vertaling van het decreet.

  • Lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid
  • Lokale besturen realiseren de functies en werkingsprinicpes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
  • Lokale besturen nemen maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren

Regelgeving