Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Snel naar...

Veiligheid

Op 18 maart 2022 verscheen een Ministeriële omzendbrief betreffende de controle van de kandidaat-huisvesters van personen die vluchten voor het gewapend conflict in Oekraïne (met aanvulling m.b.t. het model uittreksel). In de omzendbrief worden twee mogelijkheden geboden, met name:

1.       Een ‘screening’ door de lokale besturen via raadpleging strafregister;

2.      Bij redelijke aanwijzingen dat de kandidaat-huisvester(s) een risico vormt/vormen voor de veiligheid van personen voeren politiediensten controles en onderzoek uit

Wat betreft de screening wordt gevraagd dat de Burgemeesters kandidaat-huisvesters verzoeken om een uittreksel uit het strafregister aan te leveren of een uitdrukkelijke machtiging te geven om het uittreksel uit het strafregister te consulteren. Bij gebrek aan het aanleveren van een uittreksel of machtiging zal de kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Verder staat ook vermeld dat iedereen die door een bevoegde overheid wordt belast met een opdracht om tussen te komen in kader van opvang en begeleiding verplicht is om aangifte te doen van elke feit dat wijst op een risico voor de fysieke integriteit van de personen op de vlucht. Dit laatste geldt ook voor iedereen die toezicht uitoefent op de infrastructuur waar personen op de vlucht worden gehuisvest.

In kader van de politiecontrole en onderzoek kan de politiediensten bij redelijke aanwijzingen voor de veiligheid van personen op de vlucht controles en onderzoeken uitvoeren. De bevoegde overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie dienen op de hoogte gebracht te worden van het resultaat van de controle.

Meer informatie over de omzendbrief.

 

Op vraag van de Minister van Justitie werd een Task Force Mensenhandel opgericht in het kader van de situatie van Oekraïne. Binnen dit kader werden een aantal documenten opgesteld voor de vluchtelingen ter sensibilisering inzake mensenhandel.

 

Polarisering

Conflicten kunnen een geschikte katalysator vormen om polarisatie, een doorgedreven vorm van wij-zij denken, aan te wakkeren of te versterken. De huidige situatie in Oekraïne toont de meest verregaande vorm van schadelijke polarisatie waarbij nuance verdwijnt en enkel de extreme stemmen resteren. Het toont hoe polarisatie een gemeenschap kan ontwrichten en aanleiding geeft tot segregatie, ontmenselijking en geweld. Bovendien moeten we er ook over waken dat deze vorm van polarisatie hier geen voet aan grond krijgt.

Polarisatie is in principe een universele dynamiek waarbij groepen met tegengestelde belangen of ideeën tegenover elkaar komen te staan. Dat hoeft zelf niet noodzakelijk schadelijk te zijn. Wij-zij tegenstellingen voeden immers het maatschappelijke debat zolang ze ingaan op het onderwerp van de discussie. Problematisch wordt het pas als niet het onderwerp centraal wordt geplaatst, maar de identiteit van de tegenstander. Men speelt met andere woorden niet meer op de bal, maar op de man. Dit soort polarisatie wordt vaak bestempelt als schadelijke of interetnische polarisatie.

Wil je weten hoe een dergelijke dynamiek van polarisatie tot ontwikkeling komt? Bekijk dan zeker volgend samenvattend filmpje

Polarisatie in de gemeente?

Wil je proactief inspelen op mogelijke vormen van polarisatie of doet er zich in je gemeente een conflict voor die verder escaleert, neem dan contact op met onze VVSG helpdesk. We gaan samen met jou bekijken welke ondersteuning het meest geschikt is.

VVSG werkt hiervoor samen met partners binnen het wij-zij netwerk en het Hannah Arendt Instituut

Ook het Agentschap Integratie & Inburgering biedt ondersteuning, meer informatie vind je terug op hun website

Polarisatie in de klas?

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen om te gaan met polarisatie en radicalisering, en die je beleid rond polarisatie mee vormgeven of bijsturen.

Meer informatie kan je terugvinden in het algemene handelingskader en voor vragen kan je terecht op diversiteit.onderwijs@vlaanderen.be

Klasse heeft als onderwijsmagazine voor leraren, directeurs en andere onderwijsprofessionals alvast via sociale media een publicatie uitgestuurd over Hoe praat je in de klas over de oorlog in Oekraïne? – Klasse

Verder voorziet het departement ook in een e-learning module No Cap voor leerkrachten om leerlingen kritisch te leren omgaan met informatie

Voor elke onderwijskoepel is er een contactpersoon aangeduid waar scholen bij terecht kunnen met vragen of polarisatie:

 

Hetzelfde is van toepassing voor de centra voor leerlingenbegeleiding: