Foto snippet Plan SamelAgentschap_Binnenlands_Bestuur_-_Plan_Samenleven_campagnebeeld_-_v5_-_Camapagnebeeld_dvpwbl_2.png
Provider image

Om zowel de huidige als nieuwe lokale besturen te inspireren rond de 24 acties organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG in samenwerking met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering op 25 mei een inspiratiedag rond het Plan Samenleven in het Vlaams Parlement en Huis Madou.

Programma en presentaties

Werksessie actie 2: Lokaal actieplan polarisatie ontwikkelen en uitrollen 
Met deze actie kan een lokaal bestuur een lokaal actieplan polarisatie en daaraan gekoppelde acties uitrollen om zo om te gaan met polarisatie, haatspraak en desinformatie. Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor maatschappelijke conflicten, radicalisering en extremisme. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar wel als een vijand. Maar evengoed kan een goed debat leiden tot georganiseerde meningsverschillen en positieve maatschappelijke evoluties. Een goed debat is soms de beste oplossing voor maatschappelijke spanningen. In deze sessie bekijken we hoe de steden Turnhout en Halle aan de slag zijn gegaan rond deze actie:  Waarom namen ze de beslissing om in te tekenen op deze actie? Hoe hebben ze het draagvlak en beleid opgebouwd om rond polarisatie te werken? Hoe zijn ze van start gegaan en welke acties zijn of gaan ze verder uitwerken?
Begeleiding: Maarten De Waele, coördinator preventie radicalisering & toxische polarisatie (VVSG), Gunter Van Avondt, beleidsadviseur samenleven en integratie (Turnhout) en Chloé Deflandre (Halle) en Fri Dekeyser, projectmanager samenleven (AgII)

 

Werksessie actie 5: Oefenkansen Nederlands organiseren 
Nederlands oefenen buiten de context van het klaslokaal is onmisbaar voor wie Nederlands leert of het wil onderhouden. Wil jij oefenkansen Nederlands opzetten of uitbreiden? Dan is de sessie over ‘Oefenkansen organiseren’ binnen Plan Samenleven iets voor jou! Plan Samenleven creëert de mogelijkheid om in te zetten op een breed gamma aan oefenkansen. Het Agentschap Integratie & Inburgering ondersteunt je om een samenhangend, gedifferentieerd aanbod op te zetten dat aansluit bij de doelstellingen van jouw lokaal bestuur en de noden van de anderstalige doelgroep. Tijdens deze sessie ontdek je uit eerste hand hoe kleinere en grotere lokale besturen aan de slag gaan. Vanuit de concrete voorbeelden neem je tips en tricks, succesfactoren en aandachtpunten voor je eigen praktijk mee. Deze sessie zal worden begeleid door Rebecca Johr (projectmanager oefenkansen Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering).
 

Werksessie actie 7: Begeleiding naar hogere studies
KULeuven en UCLL werken al jaren in verschillende Vlaamse steden en gemeenten samen met secundaire scholen en/of lokale besturen rond de toeleiding van kansengroepen naar hogere studies. KULeuven en UCLL lichten hun aanpak en inspirerende praktijken, zoals laagdrempelige informatiesessies en ambassadeurswerking, toe. Begeleiding door Yasmine Goossens (UCLL) en Ahmed Chouyouhi (KULeuven).

 

Werksessie actie 9 & 11: Begeleiding kansengroepen naar arbeidsmarkt en mentoring naar werk
Een job in één, twee, drie. ‘12work’ is een innovatief project in Mechelen dat iedereen die wil werken een eerlijke kans biedt. Door de uitgebreide reguliere selectieprocedures over te slaan en te kijken naar de motivatie van mensen stellen we de arbeidsmarkt open voor iedereen. We elimineren uitgebreide procedures en geven mensen gewoon een kans zonder vooraf veel vragen te stellen. Er worden immers nog steeds veel mensen bewust of onbewust uitgesloten door vooroordelen en twijfels. Met 12work kijken we niet naar verleden, ervaring of diploma. Iedereen die wil werken is welkom. De volgorde van de lijst bepaalt steeds wie als eerste aan de slag mag voor een bepaalde job.12work is geïnspireerd op de Open Hiring®-methodiek van de Greyston Bakery. Sinds de start van het project hebben een 50-tal mensen een job gevonden dankzij 12work. De collega’s uit Mechelen vertellen graag hoe ze dit aangepakt hebben.
Begeleiding: Aurélie van Lierop, projectcoördinator ‘12Work (Mechelen) en Marleen Goossens, (Mechelen)

Werksessie actie 13: In contact brengen met sport 
Met deze actie kan een lokaal bestuur kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst of personen met een beperking in contact brengen met sport. Samen sporten is een ideale manier om een netwerk uit te bouwen en sociale vaardigheden te leren. Het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en biedt een veilige omgeving. We willen dat elk kind de kans krijgt om erbij te horen en plezier te maken. Extra aandacht gaat uit naar de sportwerkingen die aan de slag gaan met sociaal-maatschappelijke uitdagingen. 
Begeleiding: Tim Lamon,  consulent buurtsport  (Gent) en Dorien Heuninck diversiteitscoördinator  (Dendermonde)

Werksessie actie 14: In contact brengen met bedrijfsleven  
De stad Genk licht het project TALim toe. TALim wil jongeren extra kansen bieden om hun talenten te kunnen ontplooien. Daarbij ontdekken de jongeren, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk. Begeleiding: Johan Boucneau (stad Genk) en Rilana Barberi (UHasselt)

Werksessie actie 15: Brug leggen naar onderwijs 
Kinderarmoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort. Onderwijs- en welzijnsnoden worden complexer en kunnen de draagkracht van scholen overschrijden. De nood aan meer samenwerking tussen scholen en welzijnsorganisaties dringt zich op. HOGENT onderzoekt al enkele jaren bestaande samenwerkingen tussen basisscholen en welzijnsorganisaties om gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. Daaruit blijkt dat brugfiguren vaak als hét antwoord op de noden in en rond scholen gezien worden. Doorheen de jaren zien we steeds vaker brugfigurenwerkingen in Vlaanderen en Brussel ontstaan of verder uitbreiden. Brugfigurenwerkingen ontstaan vanuit het middenveld én vanuit lokale besturen. Ook al is de term dezelfde, toch is de rol en het takenpakket heel divers. De lokale aansturing en uitrol zorgt voor een gevarieerd pallet aan invullingen van deze brugfunctie. We gaan in deze workshop in op welke rollen brugfiguren of mensen met een ‘brugfunctie’ kunnen opnemen en welke uitdagingen zich daarbij stellen. Daarnaast blikt de stad Lier terug op het mentorschap van deze actie en maken we kennis met enkele gemeenten die pas zijn gestart met een werking van brugfiguren.
Begeleiding: Céline Merten (HOGent), Eva Vens (Hogent); Karima Adouiri, consulent diversiteit (Lier) en Caroline Caluwaerts (AgII)

 

Werksessie actie 17: opleiden in omstaandersprincipe
De Stad Gent biedt al enkele jaren omstaandertrainingen aan en dit zowel aan burgers, eigen personeelsleden als Gentse organisaties. De training speelt in op verschillende contexten (werk, nachtleven, ..) en verschillende vormen (racistische uitspraken, seksuele intimidatie,... ) van grensoverschrijdend gedrag. In het eerste deel van een training wordt stilgestaan waarom mensen vaak wegkijken en niets doen. In het tweede deel reiken de trainers vier strategieën aan om te reageren en dus een actieve omstaander te worden.  De stad verrichte ook een impactmeting. Ook deze zal kort worden toegelicht. Ondertussen zijn enkel andere steden gestart met omstaanderstrainingen, ook deze lichten hun prille ervaringen toe.
Begeleiding: Katrien Staelens, regisseur antidiscriminatie en positieve beeldvorming (Gent), Emke Jacobs, consulent welzijn en diversiteit (Lokeren)  en Binita Pinoy, projectmanager samenleven (AgII)

 

Werksessie actie 18: Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen  
Toegankelijkheid van de diensten en dienstverlening staat hoog op de agenda bij de lokale besturen. Ook de toegankelijkheid van gebouwen wint aan belang. Een toegankelijke gemeente denkt onder meer aan het gebruikscomfort van haar publiek toegankelijke gebouwen en publieke omgeving voor elke inwoner en bezoeker, dus ook voor personen met een beperking of minder mobiele personen. Dat vergt een samenhangende aanpak: van signalisatie en akoestiek tot architecturale elementen. Laure Aelterman beleidsmedewerker licht de Antwerpse aanpak toe, een aanpak waarbij participatie van de doelgroep centraal staat. 
Begeleiding: Laure Aelterman, Beleidsmedewerker toegankelijkheid en inclusie (stad Antwerpen)

 

Werksessie actie 19: Correspondentietesten uitvoeren 
Deze sessie is een uitwisselingsessie. De deelnemers zullen hun ervaringen en vragen met elkaar kunnen delen. De sessie zal begeleid worden door Frank Philips van de stad Gent, waar ingezet wordt op de private huurmarkt worden uitgevoerd door een consortium van de VUB en LEVL in opdracht van de Stad, en Dorien de Troy die de ervaringen van correspondentietesten op de huurwoningmarkt in Mechelen zal delen. Beide steden maken ook werk van correspondentietesten op de arbeidsmarkt.
Begeleiding: Frank Philips, regisseur integratiebeleid - projectleider antidiscriminatie (Gent) en Dorien De Troy, stafmedewerker inclusief beleid (Mechelen)

 

Werksessie actie 20: Sociale mix in scholen 
Onderwijscentrum Gent (Stad Gent) zet in op het ondersteunen van ouders bij het leren kennen van scholen in hun buurt. Ze doen dit door het organiseren van scholenwandelingen, via een project ‘voorschools traject’ voor inloopteams, én samenwerking te faciliteren tussen verschillende partners die met gezinnen werken (via o.a. werkgroep Kleuterparticipatie LOP). Lia Blaton, Malinka Kumar en Matthias Dewanckele van het Onderwijscentrum Gent zoomen in op het ontstaan, werking en doel van schoolwandelingen, het belang van het ondersteunen en informeren van scholen en toeleiders én op een aantal dynamieken (zoals coalition of the willing, vanuit de scholen) die recent ontstaan zijn. Er is ruimte voor interactie. En in de sessie proberen we ook aandacht te hebben voor kleine elementen en randvoorwaarden om rond dit thema te werken.  
Begeleiding: Lia Blaton, Malinka Kumar en Matthias Dewanckele (Onderwijscentrum stad Gent)

 

Werksessie actie 22: Pleinmakers aanbieden
De Stad Mechelen startte enkele jaren geleden met Pleinmakers. Pleinmakers zijn inwoners van een bepaalde buurt in de stad of gemeente en proberen via allerhande initiatieven de sociale samenhang in de publieke ruimte te versterken. Ze doen dat op maat van de buurt waar ze wonen en zetten hiervoor de eigen talenten in. Een pleinmaker is regelmatig aanwezig in de buurt, kent de sleutelfiguren en maakt deel uit van het buurtnetwerk. De pleinmaker spreekt andere bewoners aan en bouwt zo samen met hen aan het sociaal weefsel in de buurt en leidt bewoners toe tot het reguliere aanbod.
Begeleiding door Bas Dhoey (Stad Mechelen)

 

Werksessie actie 23: in contact brengen met jeugdwerk
De Vlaamse overheid ondersteunde de voorbije jaren 19 projecten die verbinding leggen tussen jeugdwerk en kinderen en jongeren die er moeilijk toegang toe krijgen. Deze projectoproep bouwt verder op eerdere initiatieven in het jeugdwerk. 
Karel de Grote Hogeschool, het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk kreeg de opdracht om deze projecten te begeleiden. Kris De Visscher en Debby De Ruyter lichten enkele resultaten toe en staan stil bij de  rol van lokale besturen. De Stad Leuven (Bruno Magnus, jongerenwerker & project medewerker OKAN vrijetijdswerking) vertelt over de Leuvense aanpak  De stad Lokeren, Fleur Van Peteghem, consulent welzijn, vrijetijdsparticipatie en toegankelijkheid blikt terug op het project verbindingsambassadeur. Het project richtte zich tot tieners uit de volgende drie kansengroepen: kinderen die opgroeien in kansarmoede, kinderen met een migratieachtergrond en kinderen met een beperkingt (jongeren uit buitengewoon onderwijs en de jeugdhulpverlening). Wat dit project zo sterk maakte was enerzijds de inzet op de vraagzijde door outreachend te werken,
maar ook anderzijds het aanbod door verenigingen en organisaties te ondersteunen en te sensibiliseren.

 

Werksessie actie 24: in contact brengen met cultuur 
Superdiverse leerlingen in contact brengen met cultuur: de Brusselse gemeenschapscentra laten kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs leren in cultuur. Ze verwonderen, tonen ander perspectieven, verbreden referentiekaders. Ze geven spiegels aan Brusselse kinderen en jongeren: zaken die ze herkennen, die in hun leefomgeving passen. Ze reiken hen ook ramen aan: naar andere referentiekaders, belevingen die ze nog niet kennen. Begeleiding door Hilde De Pessemier (programmator SchoolpodiumNoord)

 

Werksessie Intergemeentelijke Samenwerking 
Wil je samenlevingsuitdagingen aanpakken die verder reiken dan de gemeentegrenzen of wil jij samenwerken met andere gemeenten om kennis en kosten te delen, schaalvoordelen te behalen en inwoners beter van dienst te zijn? Dan is deze sessie over intergemeentelijke samenwerking binnen Plan Samenleven iets voor jou! Plan Samenleven gaat verder dan alleen de gemeentegrenzen. Het stimuleert gemeenten om gezamenlijk acties te ondernemen om het samenleven in de regio te verbeteren. Het Agentschap Integratie & Inburgering staat klaar om steden en gemeenten te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een intergemeentelijke aanpak. Tijdens deze sessie krijg je praktische handvatten aangereikt die worden geïllustreerd aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden uit zowel grote als kleinere intergemeentelijke samenwerkingen. Je gaat naar huis met concrete tips, tricks en praktijkvoorbeelden over intergemeentelijk werken. 
Begeleiding: Ronald Crouzé, projectmanager lokale besturen (AgII) en Kathleen Boel, projectleider Plan Samenleven (AgII).