landen.png
Provider image

Onder het motto ‘Landen luistert’ organiseerden ze een kwantitatief burgeronderzoek over communicatie en participatie in Landen.

Uit de resultaten van de gemeente-stadsmonitor van Vlaanderen bleek dat communicatie en participatie in Landen een werkpunt was. De resultaten van dat onderzoek boden echter onvoldoende informatie om gericht bij te kunnen sturen. Daarom was er nood aan bijkomende data. Het doel van dit traject was dus om (aanvullende) informatie te verzamelen bij de burgers over specifieke aspecten van communicatie & inspraak in Landen en om inzicht te krijgen hoe ze kunnen bijsturen in onze strategie & prioriteitenbepaling.

Proces

1.      Voorbereiding:

 • Afbakening van doelstelling en opdracht in samenwerking met interne werkgroep (zomer 2021)
 • Verkennen markt voor externe partner voor kwantitatief onderzoek (najaar 2021)
 • Aanstelling onderzoeksbureau Indiville door het college van burgemeester en schepenen (januari 2022)  
 • In samenwerking met Indiville en werkgroep: verfijnen doelgroep, vragenlijst & werkwijze (lente 2022)

2.      Dataverzameling:

 • Periode: 1 maand (mei 2022)
 • Methode: mix van print (integrale vragenlijst in stedelijk infoblad, in publieke ruimtes van lokaal bestuur) & digitaal (website, sociale media, mailings naar belanghebbenden, affiches met QR-code bij lokale handelaars & eigen gebouwen)
 • Incentive voor deelname: cadeaubon bij lokale handel

3.      Analyse:

 • Verwerking data & opmaak resultatenrapport door Indiville
 • Toelichting interpretatie resultaten door Indiville aan de werkgroep (eind juni 2022)  

4.      Terugkoppeling:

 • Extern: communicatie over de resultaten op de stedelijke website, het infoblad en via persbericht
 • Intern: communicatie over belangrijkste bevindingen in personeelsnieuwsbrief

Betrokken partijen

Het project werd voornamelijk getrokken door de interne werkgroep bestaande uit: bevoegde schepen, communicatiedeskundige, diensthoofd interne organisatie, verantwoordelijke organisatieontwikkeling, stafmedewerker en algemeen directeur.

Onderzoeksbureau Indiville zorgde voor de expertise rond de dataverzameling en -verwerking.

Resultaat

Het was de eerste keer dat ze een grootschalig burgeronderzoek organiseerden over hun dienstverlening. Daarom was het moeilijk in te schatten wat de respons ging zijn. Het onderzoek was dan ook een nuttige leerervaring (cfr. tips).

Omdat het ging over een kwantitatief onderzoek was het geen optie om gaandeweg inhoudelijk bijsturingen door te voeren. Ze hebben doorheen de dataverzamelperiode wel continu geëvalueerd of ze extra communicatieacties moesten ondernemen om deelname aan te moedigen.   

Ze hebben beter inzicht gekregen op hun sterke punten en hun werkpunten vanuit het standpunt van de burger: https://www.landen.be/landen-luistert. Momenteel zijn ze volop bezig om de acties die hieruit voortvloeien te formuleren binnen een uitvoerbaar actieplan.  

Bereik

519 personen namen deel aan het onderzoek, waarvan 406 de enquête volledig invulden. Indiville herwoog de data om representatief te zijn voor Landen, naar geslacht x leeftijd (gekruist) en opleidingsniveau. 

Om de bevraging toegankelijk te maken voor een breed publiek, werd bewust gekozen voor een combinatie van een online en papieren versie.  

Tips

 • Zorg voor een goede interne voorbereiding (afbakening wat je wil weten, waarom en welke middelen je ervoor wil/kan vrijmaken): zo win je tijd op het moment dat er een externe partner bij komt kijken.  
 • Hou het eenvoudigd: eenvoudige vragen, beperk de duurtijd en beperk het aantal onderwerpen.
 • Leg de vragenlijst op voorhand voor aan iemand van de doelgroep zodat je weet of de vragen duidelijk zijn. Werk je met een combinatie van online en print? Test beide versies uit.    
 • Zet een goede communicatiecampagne op: een mix van kanalen, betrek personeel als ambassadeurs, herhaal regelmatig de boodschap, adverteren op sociale media werkt.

Toekomstplannen

Uit de input die ze verkregen van de deelnemers, vloeien acties, die ze zullen invoegen en prioritair behandelen binnen hun communicatieplan om vervolgens structureel te evalueren. Deze ervaring met dataverzameling wordt over diensten gedeeld.

Praktische informatie

 • Aanspreekpunt: Laure Roussel, laure.roussel@landen.be, tel. 011 69 05 17.
 • Fase van beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie
 • Looptijd: ca. 1 jaar
 • Kostprijs: ca. 10.000 euro (exclusief incentives, uitbesteding verwerking papieren enquêtes en verdeling papieren enquêtes)