pexels-lukas-296301.jpg
Provider image

Met het project KinderKuren organiseert de stad Leuven samen met lokale netwerkpartners een aanbod aan boeiende en uitdagende activiteiten voor en na school en op schoolvrije dagen voor alle schoolgaande kinderen. Deze activiteiten worden enerzijds aangeboden door opvangmedewerkers, anderzijds is er een aanbod in samenwerking met externen. Er is keuze uit 260 verschillende workshops: van breakdance tot chocoladeworkshops, EHBO of spelenderwijs muziek maken.

Doelstellingen

Met het project KinderKuren wil de stad Leuven voor alle schoolgaande kinderen in Leuven voor en na schooltijd kwalitatieve opvang en activiteiten organiseren. De activiteiten vinden plaats op de school zelf.

KinderKuren organiseert tijdens de opvang leuke en leerrijke activiteiten door de inzet van eigen opvangmedewerkers (in dienst bij vzw Kinderopvang Leuven). Voor deze activiteiten moet niet worden ingeschreven.

Dit vaste aanbod wordt aangevuld met tal van boeiende en uitdagende activiteiten waar vrij uit gekozen kan worden, zoals koken, wetenschap en technologie, toneel, computer, circus, sport en beweging, muziek, dans, EHBO… Deze activiteiten worden elk trimester via de school bekendgemaakt en werken meestal met inschrijving; bij sommige activiteiten (zoals bewegingsactiviteiten) is vrije inloop mogelijk.

Aanpak en resultaten

Op vraag van de basisscholen heeft stad Leuven in 2010 middelen vrijgemaakt om dit project te realiseren. In opdracht van de stad organiseert vzw Kinderopvang Leuven opvang en externe activiteiten op school voor Leuvense basisscholen. Dit gebeurt onder de noemer KinderKuren. Aanwervingen gebeuren via de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven, niet rechtstreeks door de stad.

In 2011 volgde een oproep aan alle basisscholen (netoverschrijdend) met de vraag wie wou deelnemen aan het KinderKuren-project. 80% van de scholen heeft hierop ingetekend (= 27 scholen). Omwille van de omvang van het project, gebeurt de overname gefaseerd: wie zich eerst inschreef op de projectoproep, kwam eerst aan bod. Sommige scholen zitten dus nog in de eerste fase, terwijl andere al in de tweede zitten. Op 3 jaar tijd zitten 17 scholen in de 2de fase van het project. De komende jaren staan telkens 2 scholen per jaar op de uitrolplanning. Tegen 2025 zijn alle deelnemende scholen in fase 2 opgenomen.

Fase 1: administratieve ondersteuning

Op 1 maart 2011 ging de eerste fase in dit project van start met de administratieve ondersteuning van de opvang, waarbij de school de organisator van de opvang blijft en dus ook de werkgever van de opvangbegeleiders.

 • Dit betekent dat vzw Kinderopvang Leuven zorgt voor de facturatie en betalingsopvolging van de opvangafrekeningen.
 • Begeleiders krijgen een tablet ter beschikking waarmee ze de aanwezigheden van kinderen registreren. Op basis van deze aanwezigheidsregistraties worden de maandelijkse afrekeningen gemaakt. Hiervoor werd een speciale app en software ontwikkeld (Kwandoo).
 • De ouderbijdragen worden maandelijks doorgestort naar de scholen om hun opvang te financieren.

Fase 2: volledige organisatie van de opvang

Op 2 januari 2013 ging de tweede fase van start, waarbij vzw Kinderopvang Leuven zelf organisator wordt van de opvang binnen de school: bijkomend aan de opvangadministratie stelt de vzw de opvangbegeleiders tewerk (huidige begeleiders komen in dienst bij de vzw en bijkomende begeleiders worden aangeworven), en wordt er omkadering en coaching op de werkvloer voorzien (zoals opleiding, personeelsadministratie). Er wordt een vestigingsverantwoordelijke aangeworven die de activiteiten regisseert en organiseert i.s.m. verschillende partners en in de opvang aanspreekpunt is voor medewerkers, ouders, leerkrachten en directie. Omwille van de complexiteit van deze overname, gebeurt de uitrol van deze fase geleidelijk aan.

In 2016 is in de schoot van KinderKuren gestart met een samenwerkingsverband van lokale aanbieders van activiteiten (vb. circusschool, socio-culturele organisaties, ,..) die tegen betaling ingeschakeld kunnen worden in één of meerdere opvanglocaties. Er is een regisseur die het aanbod in kaart brengt en organiseert in samenwerking met de vestigingsverantwoordelijken.

Praktisch

 • Kinderen kunnen deelnemen aan opvang en activiteiten op school, ze kunnen kiezen wat ze doen. Voor de opvang hoeven ze zich niet in te schrijven, voor de meeste activiteiten wel (reeksen).
 • Om de opvang zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor het aanbod van externen, is de prijs voor opvang en de activiteiten tijdens de opvang hetzelfde. Ouders krijgen maandelijks 1 opvangfactuur. Standaardtarief: 0,45 euro per begonnen kwartier opvang. Er is ook een sociaal tarief (korting van 80%!) en een gezinskorting. Meer info hierover vind je terug in het huishoudelijk reglement: https://www.leuven.be/kinderkuren
 • De facturatie van de opvang gebeurt niet via de school, ouders krijgen een afrekening van de stad.

Sterktes en succesfactoren

 • Voor kinderen is het aanbod divers en uitdagend, met een mix van vrij spel en activiteiten.
 • Ouders zijn gerust dat hun kind een leuke vrije tijd heeft voor en na de schooluren en op schoolvrije dagen.
 • Medewerkers krijgen begeleiding op maat, ze krijgen kansen om aan de slag te gaan en te groeien in hun job.
 • Scholen zijn tevreden over het project en voelen zich ontzorgd van de opvang, al blijft een goede afstemming ook in fase 2 essentieel.
 • Aanbieders van activiteiten krijgen op een vlotte manier toegang tot heel wat kinderen.
 • Een duidelijke keuze en visie van het lokale bestuur is essentieel voor het slagen van dit project.

Knelpunten en uitdagingen

Personeel

 • Moeilijk om voldoende en geschikt personeel te vinden. De job aantrekkelijker maken is een belangrijke uitdaging.
 • De inzet van doelgroepmedewerkers geeft kansen maar legt ook druk op de organisatie doordat deze groep veel coaching nodig heeft (vb. taalcoaching, ook op de werkvloer).
 • Vlak na de inkanteling in de 2de fase van KinderKuren krijgt de bestaande opvang op school op korte tijd met veel veranderingen te maken. Huidige medewerkers, nieuwe medewerkers en een nieuwe verantwoordelijke moeten leren samenwerken.
 • Als niet-vergunde opvang kan KinderKuren geen stagiairs kinderopvang ontvangen.
 • Kostprijs personeel: dit wordt momenteel volledig gefinancierd door stad Leuven. De personeelskost (begeleiders en staf) is hoog, maar noodzakelijk om kwaliteit te kunnen bieden. We zien ook duidelijke efficiëntiewinsten door schaalgrootte (bundelen van administratie, personeelsadministratie,..)

Deelname van kinderen uit kwetsbare gezinnen

 • De deelname van kinderen uit kwetsbare gezinnen kan hoger en biedt kansen rond huiswerkondersteuning, talentversterking en gezinsondersteuning.
 • De financiële drempel wordt zoveel mogelijk weggewerkt door een verregaand kansentarief (80% korting): dit moet nog beter bekend zijn bij kwetsbare gezinnen en toeleiders.

Aanbieders activiteiten

 • De uitbouw van samenwerkingen met nieuwe partners biedt uitdagingen, zeker als het gaat over aanbod dat niet binnen de school kan worden getrokken (bv. muziekschool).
 • Kostprijs van professionele aanbieders activiteiten is hoog maar kwalitatief. De inkomsten compenseren deze kost niet.

Uitrol nieuw decreet buitenschoolse opvang en activiteiten

 • Nog uit te werken: samenwerking met scholen buitengewoon onderwijs
 • Nog uit te zoeken: bestaande vergunde initiatieven (vb. IBO’s) en hun rol binnen de schoolse opvang

Meer