Bij VVSG ligt de focus op het ondersteunen en versterken van lokale besturen. Onze missie is om jou en jouw gemeente leidend te maken. In 2023 hebben we dit waar gemaakt door:

 

Ontdek hoe we samen steden en gemeenten in 2023 sterker maakten aan de hand van deze negen dossiers.

Terugblik op 2023 in 9 dossiers

Glasvezel en infrastructuuruitdagingen

Glasvezel speelt een essentiële rol in de digitale transitie van lokale besturen. De massale uitrol van glasvezelnetwerken en de versnelde aanpassing van andere nutsfuncties, zoals elektriciteit en drinkwater, brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen raken zowel gemeenten als beheerders van het openbaar domein en operatoren.

‘We merken dat de druk op het openbaar domein toeneemt. Lokale besturen grijpen meer en meer in, door bijvoorbeeld werken stil te leggen om duidelijk te maken waar de lijn ligt. Een te snelle opeenvolging van werven is absoluut een grote bezorgdheid, maar de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij wie de werken opstart.'
Nathalie Debast, VVSG-woordvoerder in De Tijd | 8 juli 2023

Conferentie glasvezel en infrastructuur

Op 30 november 2023 organiseerde de VVSG en het BCO van de FOD Economie het event “Samen glasvezel en infrastructuuruitdagingen verbinden in het openbaar domein”.

 

Op deze studiedag gingen lokale en centrale overheden in dialoog met telecomoperatoren en nutsmaatschappijen. De druk op het openbaar domein is groot, omdat veel nutswerken zoals glasvezel, elektrificatie en drinkwater het openbaar domein openleggen en hinder veroorzaken.

 

Daarnaast moet er afstemming zijn met gemeentelijke werken aan wegen en riolering. Samenwerking tussen nutsoperatoren en gemeenten is cruciaal om zoveel mogelijk synergie te bereiken en de hinder beheersbaar te houden.

Overleg tussen gemeenten en Fiberklaar

De VVSG faciliteerde op 28 februari 2023 een overleg tussen gemeenten en Fiberklaar. In werkgroepen wisselden de gemeenten ervaringen en tips uit rond de aanvraag van de vergunningen, de communicatie over de werven, de synergie op het openbaar domein, de signalisatie en het beperken van de hinder en het herstellen van het openbaar domein.

Actieplan #LokaalWerkt

In 2022 hadden lokale besturen meer dan 14.000 openstaande vacatures. Dit aantal zal nog verder stijgen, want binnen tien jaar gaat bijna een kwart van de medewerkers, ongeveer 35.000 mensen, met pensioen. Hierdoor passen sommige besturen hun dienstverlening aan.

Werken bij een lokaal bestuur is veelzijdig, dynamisch en maatschappelijk waardevol. Om meer mensen te overtuigen van een job in een stad of gemeente, lanceerde de VVSG in 2023 het Actieplan #Lokaalwerkt! dat meer mensen moet overtuigen van een job in een stad of gemeente. De VVSG ondersteunt lokale besturen om de vuistregels uit het actieplan toe te kunnen passen. Besturen kunnen hiervoor gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en de extra beleidsruimte die het nieuwe rechtspositiebesluit hen biedt.

‘In mijn vorige job moest ik voldoening halen uit de besparingen die ik voor het bedrijf realiseerde. Nu zie ik de positieve impact van mijn werk: een marketingcampagne die aanslaat, meer toeristen in de stad. Dat vormt voor mij een veel grotere drijfveer.'
Gauthier Renard, marketingcoördinator stadsmarketing & toerisme in Kortrijk

We presenteerden dit plan aan de pers op Expeditie K, waar we een hart maakten voor lokale besturen.

OFP Prolocus op kruissnelheid

In 2022 besloten Vlaamse lokale besturen om de aanvullende pensioenen van hun contractanten zelf te beheren. De VVSG vond in OFP Provant een partner met ruime ervaring. OFP Prolocus groeit explosief, verwerkt de toetreding van 670 publieke werkgevers, en introduceert een duurzaamheidscharter en beleggingsaanpak. Begin 2023 zijn 268 van de 300 Vlaamse gemeenten en OCMW’s aangesloten, goed voor een marktaandeel van bijna 90%.

‘Het fonds wil een voorloper zijn in duurzaam beleggen. De vermogensbeheerders krijgen op dat vlak strenge normen opgelegd.'
Peter Sommen, gedelegeerd bestuurder OFP Prolocus in Magazine Lokaal | februari 2023 

Meer weten over het ontstaan van OFP Prolocus? Luister naar de aflevering 'OFP Prolocus' in onze podcastreeks De Lobby.

Herinneringsbrieven voor vervallen rijbewijs

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

 

De FOD Mobiliteit was initieel van mening dat het aan de eigenaar zelf was om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars zouden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart.

 

Veel gemeenten waren echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en Burgerzaken Vlaanderen vzw hebben dat in 2022 ook expliciet gevraagd aan de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, met een voorstel om dit te organiseren.

 

Hoewel de VVSG en Burgerzaken Vlaanderen vzw in eerste instantie een eerder teleurstellend antwoord ontvingen van de FOD Mobiliteit en minister Gilkinet, vernamen we eind 2021 dat de FOD Mobiliteit toch aan een plan werkte om de burger te verwittigen dat de geldigheid van zijn rijbewijs verlopen is. 

 

Dit plan is inmiddels van kracht. Sinds mei 2023 ontvangen de eigenaars van rijbewijzen die in juli 2023 vervallen een herinneringsbrief.

Wet op de bestuurlijke handhaving

In 2023 stond het federaal wetsontwerp over de gemeentelijke bestuurlijke handhaving op de agenda van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De wet moet burgemeesters meer slagkracht geven tegen infiltratie van georganiseerde misdaad in malafide handelszaken. Burgemeesters van Vlaamse centrumsteden en de VVSG vrezen tegenovergestelde effect.

 

 

 

 

VVSG reiktte de hand aan het federaal en Vlaams niveau om hierover constructief te overleggen. Het is absoluut wenselijk dat er een werkbare wettelijke regeling komt voor de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Realisaties in het dossier personeelsuitdagingen kinderopvang

De maatregelen uit de septemberverklaring van de Vlaamse Regering investeren aanzienlijk extra budget in de kinderopvang van baby's en peuters.
Deze maatregelen spelen grotendeels in op wat wij zelf gevraagd hebben in ons Dossier Personeelsuitdagingen kinderopvang

 

 • Een werkbare werkdruk en kwaliteitsvolle kinderopvang: de Vlaamse Regering verlaagt de werkdruk in de kinderopvang door een eerste stap te zetten en de kindratio aan te passen naar: 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s, 1 begeleider per 8 oudere kinderen en 7 kinderen in gemengde groepen.
 • Financieel groeipad T2B en ruimte voor omschakeling van T1 naar T2
 • Een volwaardig statuut met voldoende sociale bescherming: 350 (waarvan 75 in de publieke sector) onthaalouders kunnen overstappen naar het werknemersstatuut
 • Zij-instroom en opleiding op de werkvloer 
 • Verdere uitbreiding van het aanbod kinderopvang: Er komen 5.000 nieuwe opvangplaatsen, zowel plaatsen met subsidie inkomenstarief als plaatsen met de basissubsidie

Vijfde editie G50

In 2023 vierden we de vijfde jubileumeditie van onze G50! Voor de vijfde keer brachten we 50 sociaal werkers uit verschillende OCMW's samen. Deze maatschappelijk werkers staan met beide voeten in de praktijk en reflecteren op de unieke aspecten en uitdagingen van hun werk binnen de OCMW's. Op basis van hun ervaringen zet de VVSG samen met de G50 concrete actiepunten uit. Zo ondersteunen we samen sterk sociaal werk in de OCMW's.

Samen zochten we naar concrete oplossingen voor uitdagingen in het sociaal werk van de OCMW's:

 • Veerkrachtig aan het werk met de energiebarometer
 • Administratie in leefloondossiers verminderen
 • Samenwerking met uitbetalingsinstellingen verbeteren
 • E-inclusief werken met je cliënten
 • Signalen geven voor beter lokaal beleid

Leefloon te vaak een voorshot op andere uitkering

"Steeds vaker kloppen mensen aan bij het OCMW omdat de uitbetaling van hun werkloosheids- of ziekte-uitkering op zich laat wachten. Als oplossing geven de OCMW’s tijdelijk een leefloon. Maar dat moet anders." Griet Briels - Stafmedewerker VVSG - Lees het volledige opinistuk op de website van sociaal.net.

Vlaamse sociale partners tekenen engagementsverklaring

In de aanloop naar de conferentie ‘Samen en lokaal voor werk’ ontwikkelden de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en VVSG een visie. Dit leidde tot een gezamenlijke engagementsverklaring tussen VVSG, SERV en de Vlaamse Regering. Ze slaan de handen in elkaar om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen naar 80% door:

 • Mensen te activeren en aan te trekken uit de bredere arbeidsmarktreserve
 • Mensen aan de slag te houden in duurzame en werkbare loopbanen
 • Ondernemingen perspectief te bieden op het vinden van het nodige talent
 • Talent te blijven ontwikkelen en mensen te versterken via levenslang leren

 

 

Belangenbehartiging | VVSG vertegenwoordigt

Kennisdeling | VVSG versterkt

Netwerkbouwer | VVSG verbindt