regio midwest doorbraak.png
Provider image

Het doorbraaktraject van regio Midwest wil een bovenlokaal sportinfrastructuurplan opmaken. Naast het in kaart brengen van de bestaande werkingen, willen de besturen ook de hiaten in het huidig aanbod detecteren. Dit plan zal er mee voor zorgen dat gemeenten gemakkelijker samen kunnen investeren in bovenlokale sport, met als gezamenlijk doel dat alle burgers in regio Midwest een ruim sportaanbod ter beschikking krijgen en zij maximaal bediend worden.

Masterplan om hinderpalen weg te halen

Bij het investeren in bovenlokale sportinfrastructuur lopen de lokale besturen tegen een aantal hinderpalen aan:

 • De klassieke (lokale) manier van werken voor grotere bovenlokale infrastructuur (topturnhal, zwembad,…) zet een financiële zware druk op één gemeente.
 • De klassieke (lokale) manier van werken voor kleinere bovenlokale infrastructuur zorgt ervoor dat die infrastructuur en het gekoppelde verenigingsleven niet op elkaar afgestemd is waardoor kansen niet benut worden. Denk bijvoorbeeld aan skateparken, bolletra, …
 • De subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur stimuleert het samenwerken tussen gemeenten, maar de dossiers zijn vaak eerder overeenkomsten op papier. Knelpunten die bij de huidige subsidielijnen vanuit Vlaanderen vastgesteld worden zijn:
  • Deze subsidie zou kunnen aangewend worden als stimulans om nog meer regionaal te denken en om de hiaten inzake efficiënter te behandelen. Een aanvraag vanuit een erkende regio met een bovenlokaal sportinfrastructuurplan en een bovenlokale financiering, zou beloond kunnen/moeten worden.
  • Het te investeren bedrag (520.000 euro excl. BTW) ligt te hoog voor kleinere projecten. Net kleinere projecten en successen kunnen een hefboom zijn voor grotere projecten.
  • Daarenboven staat er één regel in het regelement ‘clusteren van infrastructuur kan maar moet binnen straal van 600m’ die het clusteren van bovenlokaal infrastructuur net bemoeilijkt. Deze regel impliceert bijna onrechtstreeks dat de infrastructuur op het grondgebied van één gemeente staat en dat de infrastructuur meteen 520.000 euro kost.
 • De projecten overschrijden vaak verschillende beleidsdomeinen ‘omgeving’, ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’, ‘Onderwijs’, ‘Welzijn en volksgezondheid’.

Er is nood aan een goede afstemming tussen lokale besturen om efficiënt te kunnen investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Regio Midwest zal tijdens hun doorbraaktraject definiëren wat bovenlokale sportinfrastructuur en bovenlokale sport is, en een regionaal masterplan bovenlokale sportinfrastructuur opmaken.

Ambities

Met de oprichting van Sport Midwest willen de besturen het aanbod in de regio bundelen, dit breder bekendmaken en een ruimer publiek bereiken. Deze doelstelling is opgenomen in het strategisch plan dat Midwest samen met de besturen heeft opgemaakt.

- Saskia Verriest, algemeen directeur van Midwest

Daarbij  is er nood aan een goede afstemming tussen de lokale besturen om efficiënt te kunnen investeren in bovenlokale sportinfrastructuur. Regio Midwest zal tijdens hun doorbraaktraject definiëren wat bovenlokale sportinfrastructuur en bovenlokale sport is, en een regionaal masterplan bovenlokale sportinfrastructuur opmaken. Dit gebeurt in nauw overleg met o.a. de sportfunctionarissen en bevoegde schepenen van de besturen.

Deze ambitie kadert binnen de doelstellingen van de 16 Midwest-besturen om via regionale samenwerking de besturen te versterken. De selectie van dit dossier door het Labo Regiovorming geeft een extra impuls aan de uitwerking van dit masterplan. Midwest heeft in het voorjaar 2021 een halftijds coördinator voor Sport Midwest aangesteld. Het is dan ook waardevol dat de pioniersrol die regio Midwest hierin speelt, wordt ondersteund. Ik ben vooral blij dat de gemeenten van Midwest verder durven kijken dan hun eigen gemeentegrenzen. Op die manier trachten we tot een totaalaanbod te komen voor onze inwoners. Een unieke opportuniteit om de iets minder populaire sporten een degelijke accommodatie te geven.

- Kurt Windels, voorzitter van de cluster Sport Midwest

Om dit project te doen slagen, werken de lokale besturen samen met  een coalitie  van meerdere en meersoortige partners:

 • 16 Midwest-besturen: de uitdaging overschrijdt namelijk de gemeentegrenzen en vergt een samenwerking van meerdere gemeenten;
 • LMR – LMOV: Dit studiebureau  leidt het onderzoek naar het gebruik van zwembaden door de inwoners. Regio Midwest heeft gezamenlijk ingetekend op dit publieksonderzoek zowel voor besturen met als zonder eigen zwembad
 • UGent: De universiteit is betrokken bij het onderzoek;
 • Netwerk Lokaal Sportbeleid, als facilitator van het traject;
 • Deskundigen inzake vanuit diverse hoeken (betrokken via traject Netwerk Lokaal Sportbeleid)
 • Sport Vlaanderen: afdeling subsidiëring en regiowerking (+ coördinator)
 • Agentschap Binnenlands Bestuur

Tenslotte biedt de VVSG ondersteuning aan vanuit het Labo Regiovorming