regio kempen (1).png
Provider image

De regio Kempen wil een performant en betrouwbaar netwerk uitwerken gecombineerd met goed uitgeruste Hoppinpunten om burgers te overtuigen een traject af te leggen met duurzame vervoersmodi. De Kempen ziet geïntegreerde buurtgerichte mobiliteitsoplossingen als katalysator voor een performant regionaal mobiliteitsnetwerk.

Een performant netwerk is maar mogelijk als de burger ook op buurtniveau duurzame vervoersalternatieven ter beschikking heeft. Een goed en duurzaam aanbod in de nabijheid is enerzijds belangrijk om de first en last mile van en naar het openbaarvervoernetwerk te faciliteren. Anderzijds zijn in een landelijke regio als de Kempen - waar het OV-netwerk niet overal even sterk kan worden uitgebouwd - oplossingen op buurtniveau ook noodzakelijk om duurzame alternatieven aan te bieden voor privé-wagenbezit.

Om burgers te overtuigen om te kiezen voor de slimste en schoonste manier, moet het vervoersaanbod ontstaan vanuit een werkwijze waarbij buurtgerichte en netwerkgerichte vervoersoplossingen op elkaar afgestemd zijn. Een sterk vervoersaanbod is daarbij niet alleen gericht op open gebruikers, maar besteedt ook aandacht aan (doelgroep)gebruikers met bijzondere noden door het zoeken naar oplossingen voor vervoersarmoede.

Samen de puzzel leggen

De uitbouw van een nieuw sterk vervoersaanbod brengt bestuurlijke uitdagingen mee die regio Kempen met dit doorbraakproject wil aanpakken. Op verschillende niveaus wordt gewerkt aan de operationalisering van het vervoersnetwerk:

  • Departement Mobiliteit en Openbare werkt aan o.a. de mobiliteitscentrale, het flex- en flexplusvervoer, de deelmobiliteit binnen het vervoer op maat, een MaaS-toepassing,…
  • De vervoerregio werkt een plan uit over hoe het mobiliteitsnetwerk in de regio georganiseerd moet worden.
  • Op het lokale niveau voorzien lokale besturen zelf systemen om de lokale vervoersnoden in te vullen.

De integratie van al deze initiatieven op verschillende bestuursniveaus tot een aantrekkelijk vervoersaanbod vanuit het oogpunt van de burger/gebruiker is de inzet van dit doorbraakproject.

Regio Kempen streeft ernaar om volgende zaken te realiseren gedurende hun doorbraaktraject:

  • Gemeenschappelijk afsprakenkader met oplossingen voor gedetecteerde knelpunten en met een taakafbakening tussen alle betrokken actoren, rekening houdend met ieders bevoegdheden, deskundigheden en expertise;
  • Gestroomlijnde samenwerking in de vervoerregio;
  • Inpassing van bestaande en nieuwe lokale Kempense vervoersoplossingen in het vervoersnetwerk van de regio: match tussen buurtmobiliteit en het bredere netwerk;
  • Een duidelijk, leesbaar, laagdrempelig, duurzaam en performant vervoersaanbod, voor elke Kempenaar/gebruiker.

De Kempen kent al een mooie traditie van samenwerking. Ook op vlak van mobiliteit bundelen we onze krachten om als landelijke regio maximaal alle kansen te benutten om de modal shift te realiseren. We werken in de Kempen samen om naast het regionale vervoersnetwerk ook op het niveau van de buurten in duurzame vervoersoplossingen zoals deelwagens te voorzien. Daar liggen echter nog heel wat uitdagingen in het verschiet. Niet in het minst om het buurtgerichte vervoer en het netwerk van de vervoerregio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Met het doorbraakproject willen we alle initiatieven rond mobiliteit op verschillende bestuursniveaus zo goed mogelijk integreren tot een aantrekkelijk duurzaam vervoersaanbod voor de burger.

- Nancy Peeters, Stafmedewerker IOK

Nauw samenwerken

De Kempense lokale besturen duidden IOK aan als uitvoerende organisatie. Vanuit die rol zal IOK het project trekken en vorm geven aan het partnerschap. Naast de lokale besturen is het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken een belangrijke partner. Het engagement van alle partners bestaat erin om samen te werken rond een taakafbakening en een afsprakenkader om de gedetecteerde knelpunten en noden gezamenlijk aan te pakken. In de loop van het project zullen ook andere partners betrokken worden die instaan voor de uitvoering van bepaalde aspecten van het vervoersaanbod: bv. het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, de mobiliteitscentrale, aanbieders van deelsystemen, communicatiebureaus,…