Deze doelstelling beoogt duurzaam waterbeheer waarbij eenieder toegang heeft tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit moet verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met het dumpen van chemicaliĆ«n en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden. Duurzaam waterbeheer vereist een integrale aanpak inzake drinkwater, stroomgebiedbeheer en ruimtelijke inrichting zowel in stedelijke als in landelijke gebieden. Lokale besturen staan in voor de waterlopen van derde categorie en voor het beheer van de grachten van algemeen belang en de gemeentelijke baangrachten. Zijzelf of een door hen aangestelde rioolbeheerder zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater. Gemeenten zijn ook initiatiefnemers voor de opmaak van lokale erosiebestrijdingsplannen, verantwoordelijk voor het verlenen van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en het toepassen van de watertoets. Lokale besturen zijn dus belangrijke partners in een breed netwerk van actoren waarmee zij samenwerken: verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de provincies, intercommunales, polders en wateringen, drinkwatermaatschappijen, regionale landschappen, middenveldorganisaties, enz. De regelgeving en de bevoegdheden voor het vastleggen van normen voor waterkwaliteit liggen voornamelijk op Europees niveau.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 6?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.