We moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben – net zoals mannen – recht op een goede gezondheid, op kennis over seksualiteit en voortplanting en op volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming. Het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een opdracht voor alle beleidsniveaus en -domeinen. Lokale besturen vervullen als eerstelijnsoverheid echter een belangrijke voorbeeldfunctie. Gender mainstreaming en gender budgeting zijn manieren om snel vooruitgang te boeken inzake SDG 5. Ruimtelijke ordening en politiebeleid zijn belangrijke domeinen om gendergerelateerd geweld in te dijken. Samenwerking en dialoog met vrouwenverenigingen, wijkcomités, de politie en het OCMW is troef.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 5?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.