denkmeeLokeren.jpg
Provider image

Het digitaal platform denkmee.lokeren.be laat toe dat iedere Lokeraar, eender waar en wanneer, zijn stem, idee of mening kan formuleren.

Doelstelling en proces

Lokeren zet het online platform denkmee.lokeren.be reeds in 2017 op maar schakelde enkele versnellingen hoger in het coronajaar 2020. En met succes, het aantal gebruikers op het platform blijft week na week groeien.

Tijdens de beginfase konden inwoners enkel ideeën plaatsen die pasten binnen de gemeentelijke projecten en lopende dossiers. De stad plaatste verschillende projecten en lopende dossiers op het platform. Inwoners kunnen stemmen, een enquête invullen of discussiëren over de aanpak van een lopend dossier. Het platform wordt ook als informatiekanaal gebruikt om de verschillende projecten en de genomen beslissingen bekend te maken aan de brede bevolking.

De stad nam in 2020 een sprong en stelde het platform ook open voor nieuwe voorstellen van inwoners, zolang het kadert binnen de gemeentelijke bevoegdheid. Haalt het burgervoorstel voldoende stemmen, dan gaan de betrokken stadsdiensten en de initiatiefnemers er samen mee aan de slag. Het idee wordt dan ook automatisch op de gemeenteraad geagendeerd.

Tot slot vormt het platform ook een plaats om vrijwilligers te koppelen aan inwoners of organisaties die ondersteuning zoeken.

Denkmee.lokeren.be is slechts één middel om inwoners digitaal te betrekken bij het beleid. Liefst zet de stad een mix van offline en online instrumenten in om burgers hun mening te vragen. Ook adviesraden blijven een belangrijke rol opnemen.

Iedereen kan alle informatie over de verschillende projecten lezen. Inwoners  die deel wensen te nemen aan het debat wordt gevraagd een account aan te maken. Willen inwoners voorstellen formuleren en stemmen, dan moeten ze inloggen met een e-ID om zich te registreren en hun identiteit te verifiëren.

Betrokken actoren

 • Participatie-ambtenaar en communicatiedienst
 • Betrokken stedelijke diensten
 • Inwoners
 • Citizenlab

Resultaat

 • Inwoners reageren zeer positief op de vraag naar hun mening en voorstellen.
 • Over sommige complexe dossiers of gevoelige thema’s kan je zeer moeilijk een digitaal alternatief voor burgerbetrokkenheid formuleren. Bepaalde particpatietrajecten moeten we dus uitstellen tot de corona-maatregelen het weer toelaten 

Bereik

 • Het gebruikersaantal op het online platform blijft week na week groeien.
 • Het aantal inwoners dat we bereiken is met de online tools groter, maar de verscheidenheid van profielen is kleiner. Het blijft vooral de digitaal sterkere burger Er is wel een brede waaier van leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau…
 • Extra acties worden opgezet naar specifieke doelgroepen zoals kinderen, bewoners WZC, kansarmen, anderstaligen, personen met een beperking, …

Tips

 • Durf je ideeën van burgerparticipatie in de praktijk uit te rollen.
 • Stel een participatieambtenaar aan die burgerbetrokkenheid uitrolt en opvolgt en als intern aanspreekpunt collega’s mee op sleeptouw neemt.
 • Rol een sterke communicatiecampagne uit om het online platform bekend te maken en inwoners te laten registreren op het platform. Lokeren gebruikte voornamelijk facebook als middel om het platform bekend te maken. En blijf bewust continu inzetten op de bekendmaking van het platform.
 • Een mix van online- en offline participatie is ideaal omdat je dan de nadelen van de ene methodiek kan opvangen met de voordelen van de andere. Echt diepgaand inzoomen op een bepaald dossier is bijvoorbeeld moeilijk online. Een representatieve groep inwoners bereiken ook. Anderzijds is het online participeren laagdrempelig en plaatsonafhankelijk, je kan ook als overheid snel inspelen op vragen of ideeën van inwoners.

Toekomstplannen

 • De participatiereflex is geïmplementeerd binnen de stedelijke organisatie. Bij nieuwe projecten wordt in opstartfase besproken of en hoe de burger kan worden betrokken.
 • Meest Verdienstelijke Lokeraar: platform wordt ook ingezet om burger te enthousiasmeren om deel te nemen aan projecten binnen de stad (kandidaten voordragen, stemming, …) Dergelijke projecten leiden op een laagdrempelige manier inwoners naar het platform die zich ander minder aangesproken voelen.
 • Projecten wegenis: steeds nieuwe projecten gespreid over de legislatuur, werkwijze wordt continu bijgestuurd. Er wordt getracht een format uit te werken dat gelijkaardig voor elk project kan worden uitgerold. (corona maakt het wel niet makkelijk)
 • En nog meer projecten zoals de vernieuwing van het stadsmuseum, de bibliotheek…

Praktisch

Contact

denkmee@lokeren.be of Els De Pauw, participatieambtenaar els.de.pauw@Lokeren.be

Fase van beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie

Looptijd: eerste project in 2017, intensief gebruik na herlancering januari 2020

Meer info