VVSG-Modellen voor de lokale deontologische codes

Model deontologische code BCSD

De VVSG stelt een aanvullend model van deontologische code voor het BCSD ter beschikking. Zo een code vervangt de algemene deontologische code voor lokale mandatarissen (zie hieronder) niet, maar vult ze aan. Het decreet lokaal bestuur voorziet die mogelijkheid voor het BCSD en het is zinvol om daar gebruik van te maken. In het BCSD wordt immers beslist over individuele maatschappelijke dienstverlening en integratie en krijgt men te maken met erg gevoelige informatie van kwetsbare mensen voor wie het OCMW vaak het allerlaatste vangnet is. Beslissen binnen zo een hulpverleningscontext vergt dan ook specifieke competenties en bijkomende deontologische aandachtspunten voor wie in het BCSD zetelt. Een specifieke aanvullende code is dan ook aan te raden.

Model deontologische code voor lokale mandatarissen.

Het model van deontologische code voor lokale mandatarissen geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen het mandaat uitgeoefend kan worden. De belangrijkste bedoeling van de code is niet om inbreuken te bestraffen, maar wel om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen kunnen werken. Het is een algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden:

  • dienstbaarheid,
  • functionaliteit,
  • onafhankelijkheid,
  • openheid,
  • vertrouwelijkheid, 
  • zorgvuldigheid.

Er is ook een addenum bij deze code op basis waarvan de deontologiosche commissie geïnstalleerd kan worden.

Op de webpagina "deontologie en integriteit voor personeelsleden" kan je meer info vinden over deontologie voor personeelsleden. 
Op de webpagina over de politieke organen kan u dan weer nog andere interessante informatie vinden over de politieke organen, zoals modellen van huishoudelijke reglementen. 

Op de webpagina van G&I, met wie we deontologische code maakten, lees je meer over wat ze doen en welke opleidingen ze aanbieden