coronabuurtbudgetberingen.png
Provider image

In Beringen kunnen bewoners een beroep doen op een buurtbudget om via eigen, kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken en vooral eenzaamheid tegen te gaan. Op die manier wil de stad de corona-effecten aanpakken samen met zijn inwoners

Doelstelling en proces

Het coronajaar 2020 stuurde de reguliere werking danig in de war en de effecten ervan op alle maatschappelijke domeinen zullen nog een geruime tijd voelbaar blijven. Beringen werkte voor 2021 een aangepast buurtbudget uit. Dit kan ingezet worden door buurtbewoners voor initiatieven die de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt helpen te versterken. Met het buurtbudget wil de stad op zeer korte termijn inspelen op specifieke behoeften die ontstaan of versterkt worden door de coronacrisis.

De spelregels voor de toekenning en het inzetten van buurtbudgetten in het kader van corona werd uitgewerkt samen met een groep enthousiaste Beringenaren. Dit aangepaste reglement werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Dankzij dit reglement kunnen de inwoners financiële ondersteuning krijgen voor projecten in hun buurt. Uiteraard is het coronaproof kunnen realiseren van het project essentieel. Projecten moeten laagdrempelig zijn en toegankelijk voor alle inwoners van de buurt. De termijn voor uitvoering is twee maanden na toekenning van het budget. In totaal heeft de stad 10.000 euro voorzien voor het “coronabuurtbudget”, met een maximum van 500 euro per project. Iedere groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Beringen kan een project indienen, steeds bestaande uit minstens 2 personen. Lees hier het aangepaste reglement buurtbudget in kader van corona na.

De procesflow voor het coronabuurtbduget is specifiek en zorgt voor een snelle toekenning. De deskundige participatie beoordeelt de ingediende projecten aan de hand van de richtlijnen van het reglement. Wanneer een project voldoet aan de voorwaarden, beslist het college van burgemeester en schepenen over het toe te kennen subsidiebedrag. Voor de buurtbudgetten na corona, is er een innovatie aanpak uitgewerkt waarbij projecten onderling ook aangemoedigd worden om uit te wisselen.

In januari 2021 startte de bekendmaking van de buurtbudgetten. Het stadsbestuur lanceert volgende oproep aan de inwoners van Beringen: “Heb je een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk voorstel? Kan je de medebewoners van je buurt hiervoor enthousiasmeren? Stad Beringen zorgt voor financiële ondersteuning om je idee te realiseren!”

De Beringse gemeenteraadsleden en stadsmedewerkers vormen de ambassadeurs om het bestaan van deze financieringsmogelijkheid zoveel mogelijk te verspreiden.

Voorstellen worden ingediend via het formulier aanvraag burgerbudget in het kader van corona samen met de randvoorwaarden en praktische afspraken.

Betrokken actoren

  • Een groep van enthousiaste inwoners die het reglement opstelde onder leiding van een procesbegeleider die het traject begeleidde
  • Dienst samenleven van stad Beringen en beleidsdomein mens
  • De schepen van participatie
  • Het schepencollege en de gemeenteraad die het reglement goedkeurden
  • Stadsdiensten die hun steentje, vaak via expertise, kunnen bijdragen bij de uitwerking van projecten

Resultaat

Het doel van buurtbudgetten is ervoor zorgen dat projecten in een buurt, voor én door de buurtbewoners zelf uitgevoerd worden. In het project van uitvoering kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, zodat de band tussen hen versterkt wordt.

Bereik

Er zijn heel wat buurten waar geen buurtcomité of wijkvereniging actief is. Idealiter kunnen we via de buurtbudgetten op deze plekken het samenhorigheidsgevoel versterken en de eerste steen leggen voor verdere samenwerkingen.

Maar ook buurten waar er reeds een wijkwerking aanwezig is, komen in aanmerking: een buurtbudget kan dat extra duwtje in de rug zijn voor een nieuwe actie binnen deze werking.

Via buurtwerkers en de outreachende jongeren- en volwassenwerker, hopen we het idee van de buurtbudgetten ook tot bij kansengroepen te krijgen.

Tips

Werk samen met je inwoners aan het reglement, zodat zij ambassadeurs zijn van dit project. Als je ervoor kan zorgen dat zij aan de slag gaan in hun eigen buurt, dan heb je meteen goede voorbeelden voor andere buurten

Toekomstplannen

In totaal maakt de stad tijdens deze legislatuur 150.000 euro vrij om burgerinitiatieven via een systeem van buurtbudget te ondersteunen, losgekoppeld van corona-steunmaatregelen. Het algemene reglement over buurtbugetten kan je hier nalezen.

Praktisch

Contact

  • Schepen van participatiebeleid en wijkontwikkeling Jessie De Weyer

0473 26 94 21 of jessie.deweyer@beringen.be

  • Seger Swerts, deskundige participatie van de dienst samenleven stad Beringen,

buurtbudget@beringen.be

Fase van beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering

Looptijd: start januari 2021

Kostprijs

  • 150.000 euro voorzien voor buurtbudget tijdens deze legislatuur
  • 10.000 euro voorzien voor buurtbudget in kader van corona

Meer info

beringen.be/buurtbudgetten